ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 27.06                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на двадесет и седми юни                                две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 408 по описа за 2018 година.                 

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ  Г.Д.И., редовно призован, не се явява, за него адвокат К., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Агенция „Пътна инфраструктура“ София, редовно призован, не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява, прокурор Червеняков.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№7182/26.06.2018г. от процесуалния представител на ответника –юрисконсулт Михайлова, с искане да се даде ход на делото в нейно отсъствие, да се приемат представените доказателства по делото. Заявява, че няма да сочат други доказателства.

 

СТРАНИТЕ : Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

          Съгласно определение №1067/14.05.2018 г. по адм.д.№408/2018г. е постъпила молба вх.№5557/16.05.2018г. от процесуалния представител на ищеца – адвокат К., с която се прави уточнение, че искът следва  да се счита предявен срещу Агенция „Пътна инфраструктура“ София. Към молбата е приложен препис от Правилник за структурата, дейността  и организацията на Агенция „Пътна инфраструктура“

         

Производството е образувано по искова молба на Г.Д.И. на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за изплащане на обезщетение от Агенция пътна инфраструктура, София, в размер на 800 лева, представляващи претърпени имуществени вреди за платено адвокатско възнаграждение по НАХД № 313/2017г. на Районен съдЦарево,  както и  направените в настоящото производство разноски. 

 

ИЗПРАТЕНО е по делото НАХД№313/2017г. по описа на Районен съд Царево.

 

По делото е постъпил писмен отговор вх.№7119/25.06.2018г. от ответника по исковата молба, като се оспорва иска като неоснователен и недоказан.        

На основание чл.146, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърдят.

 

На основание чл.146, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия

        

          АДВОКАТ К.: Поддържам предявения иск изцяло, който моля да приемете за разглеждане, ведно с представените към него доказателства. Няма да соча други доказателства извън представените и приложените по делото.

           

        ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима и отговаря на изискванията на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. Да се приемат представените по делото доказателства. Няма да соча други.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ПРИЛАГА НАХД №313/2017г. по описа на Районен съд Царево.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо съдия, моля да уважите изцяло исковата претенция. Моля да ни присъдите разноските пред настоящата инстанция, съгласно списък който прилагам. Моля за срок за писмени бележки, с оглед отговора на ответника и становището дадено от него.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Уважаема г-жо председател, считам че е исковата претенция е частично основателна. Действително са налице предпоставките за ангажиране на ответната страна с иск по ЗОДОВ, тъй като платените разноски за процесуално представителство се явява пряка и непосредствена вреда от отмененото наказателно постановление, но сумата е прекомерно завишена, а съдът в настоящото производство се произнася по справедливост. Наказателното постановление е отменено, поради съществени процесуални нарушения,  а не от материално естество и считам, че делото не е със сложност,  за да се заплати  800 лева хонорар. Моля да  слезете  под тази сума и присъдите 300 лева, който е минимума адвокатски хонорар.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на  ищеца за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: