ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 05.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети юни                                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 397 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Електроразпределение юг“АД, редовно уведомен, представител не се явява.

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Поморие, редовно призован, се явява адвокат Г., с пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ С.Г.Ж. и Я.Г.Ж., редовно призовани, не се явяват и представляват.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Л.Н.А., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Г.Т., редовно призован, не се явява и представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Г.Т., редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ В.П.Т., В.П.Т., редовно призовани, се явява адвокат С., с пълномощно по делото.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „Електроразпределение юг“ЕАД против Заповед № РД-16-1523/08.11.2017г. на изпълняващия длъжността кмета на Община Поморие, с която е одобрен ПУП-ПЗ за ПИ №009040 в м.“Реката“ в землището на с.Медово, със съответното застрояване за „жилищно строителство“ с Н до 10м..

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване на обжалваната заповед с писмо вх.№2619/02.03.2018г..

АДВОКАТ Г.: Оспорваме жалбата. Да се приеме приложената преписка. Не се противопоставям на искането за допускане на съдебно-техническа експертиза. Относно искането за свидетелски показания, считам че същите са недопустими по исканите за изясняване обстоятелства, поради което моля да се остави без уважение искането за разпит на свидетел.

АДВОКАТ С.: Оспорвам жалбата, като неоснователна. По отношение на направеното доказателствено искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза, същото е допустимо, но така както са подставени въпросите са некоректни, т.е. неотносими към предмета на спора. Втори въпрос считам, че за да се отговори на него не са необходими специални знания. Трети въпрос, това е само хипотези, как по материали да се установи годината на построяване. Четвърти въпрос, считам, че колегата следва да уточни за кой електропровод става въпрос, тъй като в случая предмет на заповедта не касае основния електропровод, той е нанесен в ПУП като ограничително решение, а в случая става въпрос, видно от жалбата, че тяхното притеснение касае отклонението от електропровода. Последният въпрос, считам че няма никакво отношение към същината на спора. Що касае точка втора от доказателствените искания на страница последна, относно искането за разпит на трима свидетели се присъединявам към казаното на процесуалния представител на ответника. Със свидетелските показания считам, че не следва да се установява година на изграждане, това следва да се установи с писмени доказателства, а именно разрешение за строеж, проектна документация, удостоверение за въвеждане в експлоатация. Имам доказателствени искания, с оглед на развитата теза на жалбоподателя и моля почитаемият съд да задължи отвения административен орган да представи по делото, стига разбира се да разполага с такива, проекта като трасе на въпросния електропровод, по какъв начин същия следва да захранва трафопоста на с.Медово, дали по този минаващ през имота на доверители или по друг начин. Визирам проектно решение по одобрени строителни книжа, респ. парцеларен план за въпросното трасе. Последното искане е община Поморие да представи доказателства относно упълномощаването или заместването на административния орган, доколкото заповедта е издадена от зам.кмета. Ако почитаемият съд допусне съдебно-техническа експертиза, моля да ми бъде предоставен срок да формулираме задачи към същата, евентуално.

АДВОКАТ Г.: По направените доказателствени искания от адвокат С., не се противопоставям същите да бъдат уважени. Единствено моля, съдът да изпрати призовка на ответника и в съответния отдел да съобразят дали разполагат с такива документи и отговорят писмено, тъй като аз не разполагам с такава информация. Ще представим доказателства за представителната власт на лицето подписало административния акт. Считам, че възражението по отношение на формулираните въпроси към експертизата са основателна, моля да задължите жалбоподателя да ги прецизира.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства представените с жалбата, административната преписка и с писмо вх.№5107/04.05.2018г. от Служба по вписванията Поморие.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза вещото лице по която да отговори на въпроси 1,2 и 4 от сезиращата съда жалба, за частта от електропровода засягащ процесния имот.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане на въпрос 3, тъй като за посочените обстоятелства следва да са налице писмени доказателства и е недопустимо въз основа на разсъждения да бъде отговорено на него.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за допускане и на въпрос 5, тъй като същия е неотносим към предмета на спора.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 400 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването му  по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

Вещото лице ще бъде ОПРЕДЕЛЕНО, след представяне на доказателство за внесен депозит.

Съдът счита, искането за допускане до разпит на трима свидетели за частично основателна и следва да бъде допуснат един свидетел, тъй като с тримата свидетели ще се установяват едни и същи обстоятелства. С оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит един свидетел на жалбоподателя, при режим на призоваване.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за призоваване на свидетеля в размер на 20 лева вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването му по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен по делото и съответния платежен документ. УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да посочи изрично лицето, което иска да бъде разпитано като свидетел по делото, за да може да бъде призовано.

УКАЗВА на ответника, че следва да ангажира доказателства за компетентността на лицето подписало обжалваната заповед.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 10-дневен срок от уведомяването да представи исканите от адвокат С. доказателства, като в случай че не са налични такива, следва изрично да уведоми за това съда.

АДВОКАТ С.: Оттеглям искането за срок за поставяне на въпроси, с оглед поставените от съда въпроси. Нямам другщи доказателствени искания към момента.

АДВОКАТ Г.: Нямам други доказателства към момента.

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 02.10.2018г. от 10.50ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

Да се ИЗПРАТИ копие от протокола на жалбоподателя и ответника за изпълнение на дадените от съда указания.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.35 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: