ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 18.09.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети септември                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 391 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ „Захарен комбинат Пловдив“АД и „Сънрайз“АД, редовно призовани, се явява адвокат С., с пълномощни от днес.

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт Н., с пълномощно по делото.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „Захарен комбинат Пловдив“АД против заповед № 73/15.01.2018г. на кмета на община Несебър, с която е забранен достъпа и ползването на строеж  „Жилищна за персонал“, находящ се в поземлен имот с идентификатор  27454.502-25 по КККР на с.Емона, община Несебър /УПИ VІ, кв.1 по плана на в.с.Елените/, който не е въведен в експлоатация по надлежния ред.

ПОСТЪПИЛА е административната преписка на обжалвания административен акт

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо председател, поддържам от името на дружествата-жалбоподатели, жалбата, както и доказателствените искания направени с нея, а именно да бъде допусната съдебно-техническа експертиза с вещо лице архитект, което след като посети обекта на място и се запознае с документацията, да отговори на въпроса - Каква е категорията на строежа съгласно Наредба 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Експертизата е във връзка с едно от основните ни възражения, а именно за липса на материална компетентност на издалия процесната заповед. Ние считаме, че строежът е ІІІ категория и ответника няма компетентност да издаде заповед, а същото е следвала да бъде издадена от РДНСК, в чиято компетентност попадат тези строежи.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Уважаема г-жо председател, оспорвам изцяло така предявената жалба. Моля да приемете преписката изпратена с придружително писмо с наш изх. №Н2- УТ -759-002 от 08.02.2018г.. Няма да соча други доказателства. По отношение на доказателственото искане на другата страна, моля да имате предвид, че с административната преписка е представено разрешение за строеж №2 от 02.10.2007г., касаещо процесната сграда, в което в точка 6 е посочена категорията на строежа, а именно ІV категория. Предвид на това, че разрешението е официален документ, не считам че са налице основания за допускане на експертиза по начина по който е формулиран въпросът на жалбоподателя. На следващо място считам, че определянето на категорията е правен извод, който е в компетентността на съда и излиза извън компетентността на вещото лице, независимо с каква специалност е същото.

АДВОКАТ С.: Ще искам да преформулирам така поставения въпрос, като моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза вещото лице което след проверка на място и в община Несебър и след като се запознае със строителните книжа и извърши оглед на място да отговори на въпроса – Процесната сграда колко квадратни метра разгъната застроена площ има, към настоящия момент за колко посетили е предвидена да бъде тя и какво е нейното предназначение. Моля ако бъде допусната експертизата да бъде задължен само жалбоподателя „Захарен комбинат Пловдив“АД да внесе определения депозит.

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Предоставям на преценката на съда по искането за експертиза след преформулиране на въпроса.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства,

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза вещото лице по която да отговори на поставения от процесуалния представител на жалбоподателя въпрос в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 400 лева, вносими от жалбоподателя „Захарен комбинат Пловдив”АД в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

Вещото лице ще бъде определено след представяне на доказателство за внесения депозит.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателства към момента.

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.11.2018г. от 11.00ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.51 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: