ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 11.07.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На единадесети юли                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА А.

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 382 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10.36 часа се явиха:

 

Жалбоподателите Д.И.Д., В.Д.Д., П.В.П., А.Г.З. и С.А.З. не се явяват, редовно уведомени. За тях- адвокат В., надлежно упълномощена.

За ответника- кмет на Община Поморие не се явява представител, редовно уведомен.

Заинтересованите страни Д.Г.Б., М.П.Д., П.С.Ч. и С.А.Д. не се явяват и не изпращат представители, редовно уведомени.

 

Адвокат В.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Диньо И.Д. против мълчалив отказ на кмета на община Поморие да се произнесе по заявление 94Д- 311/11.01.2018 г. След завеждане на делото е издадена заповед № РД-16-496/06.06.2018 г., с която е постановен изричен отказ на административния орган. По жалба на Д.И.Д., В.Д.Д., П.В.П., А.Г.З. и С.А.З. е образувано в Административен съд Бургас адм.д. № 1594/2018 г. по описа на съда, което с определение № 1580/06.07.2018 г. е съединено с настоящото адм.д. №382/2018 г. за общо разглеждане и постановяване на общо решение по тях. Доколкото е налице изрично произнасяне на административния орган, съдът приема, че предмет на съдебната проверка за законосъобразност е заповед № РД-16-496/06.06.2018 г., издадена от кмета на Община Поморие.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да установят в настоящото производство фактите, на които основават своите искания и възражения. В тежест на ответната страна е да докаже обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на оспорената заповед. Жалбоподателите следва да докажат фактите, твърдени в жалбата, от които черпят благоприятни последици, включително чрез съдебна експертиза.

Съдът докладва постъпило писмо от община Поморие с приложени към него доказателства по опис.

 

Адвокат В.: Нямам възражения по доклада. Поддържам жалбата за неправилност и незаконосъобразност на атакуваната заповед. Ще моля да приемете отново административната преписка, която един път беше приета в първото заседание, но с второто съпроводително писмо е представена цялата административна преписка и за това моля да я приемете отново. Пълната преписка е постъпила с писмо вх. №6714/17.06.2018 г. Поддържам искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза, което е относимо към спора, във връзка с твърденията в жалбата. Моля да допуснете извършването на експертиза, да назначите вещо лице и да ми определите срок за становище по представените доказателства.

 

СЪДЪТ счита, че писмените доказателства, приложени към писмо изх. № 11-07-6/13.06.2018г. на Община Поморие, както и тези в административната преписка, представена от ответната страна с жалбата по съединеното адм.д.№1594/2018г. по описа на Административен съд Бургас, са допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, и следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е и направеното от пълномощника на жалбоподателите искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, доколкото заключението на същата ще спомогне за изясняване на делото. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към писмо изх. № 11-07-6/13.06.2018г. на община Поморие писмени доказателства по опис, както и административната преписка, представена от ответната страна с жалбата, по която е образувано съединеното адм.д.№1594/2018г. по описа на Административен съд- Бургас.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените с молбата на адвокат В., приложена на л.322 от делото, задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице инж.М.Г..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 320 лева, платим от жалбоподателите в 7-дневен срок от днес.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.10.2018г. от 11.10ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице инж. Гълъбова, след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: