ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 20.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На двадесети септември                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 380 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:40  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН“ ЕАД, редовно уведомен, се  представлява от адв. П.Г. ***, с пълномощно, находящо се на лист 199 по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от гл.юрисконсулт Ж.Д.с пълномощно, находящо се на лист 200 по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.В.А..

 

 

По хода на делото:

АДВ. Г.: Да се даде ход на делото.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА постъпило в срок с вх. № 10093/10.09.2018 г. заключение по назначената съдебно-счетоводна експертиза на вещото лице С.А..

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище:

 

АДВ. Г.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А. – 54 години, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. Г.: Нямам въпроси към вещото лице

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Дали сте заключение. Доколкото се запознах с него, като сте изчислили дължимата вноска на база наредбата за целия процесен период, т.е. съобразявали ли сте се с датата на влизане в сила на наредбата или сте изчислявали върху цялата сума по действащата сега наредба?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Изчисленията са чисто аритметични като изрично съм посочила, че това е един вариант, приложим, ако правилата на наредбата действаха през периода 24.07.2015 г.до 30.11.2015 г.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Какъв би бил резултатът, ако наредбата се прилага след влизането й в сила, т.е. след 30.11.2015 г.? Ако не е целия период, а до влизането й в сила.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Ако приемем, че тя действа от 30.11.2015  г., това е краят на периода, така че периодът е в действие. Резултатът е посочен в решението на директора на ТД на НАП - Бургас, като в него е съобразено плащането от 15 хиляди лева, което не е взето в предвид при издаване на акта за установяване на публично задължение. Това обстоятелство съм отразила в абзац 1 на отговора, който съм дала на въпрос № 1. С акта са изчислени задължения в размер на 15 хиляди лева в повече, с решението са взети впредвид и са намалени в размер на 1207128,79 лева.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Разликата от 1207128,79 лева до това, което Вие посочвате - в заключението посочвате 1200 915,06 лв, т.е. разликата каква е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Това е определеният с решението на директорпа на ТД на НАП – Бургас размер минус разходите, които трябва да се приспаднат. Това е за процесния период.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Ако трябва да се преизчисли задължението, съобразявайки с влизането в сила на наредбата, резултатът този по решение на териториалния директор ли ще бъде като сума? Тези 5%?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да, бихме се върнали на сумата, която е посочена в решението.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

АДВ. Г.: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

Съдът след изслушване на становища на процесуалните представители на страните и предвид липсата на допълнителни въпроси към вещото лице

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице С.А. по възложената  и изготвена съдебно-техническа експертиза.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит /300 лева/.

/изд.РКО на 14.06.2018 г., сума 300 лв./

 

АДВ. Г.: Нямаме други доказателствени искания. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямаме други доказателствени искания. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

АДВ. Г.:  Поддържам жалбата си. Искам да постановите решение, с което частично да отмените обжалваното решение на директора на ТД на НАП Бургас като неправилно и незаконосъобразно, като вземете предвид направените възражения в жалбата ми.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ Д.:  Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите решението на директора на ТД на НАП - Бургас, с което е изменен актът за установяване на задължения. Безспорно е, че дружеството има задължения към фонд „Електроразпределение“, които задължения произхождат от дължими вноски по този фонд, представляващи 5% от приходите от продадена електроенергия за периода 24.07.2015 г. до 30.11.2017 г. Тези вноски са определени по методика, посочена в Наредбата за реда и начина на набиране, разходване и контрол на средствата на фонд СЕС. Същата наредба е обнародвана на 11.12.2015 г. Принципното положение относно действието на нормативните актове спрямо висящите производства е уредено в текста на чл. 14, ал.1 от Закона за нормативните актове и същите действат занапред, ако освен изрично не е посочено, че имат обратно действие. Такова отразяване няма, с оглед на което считаме, че действието на тази наредба може да бъде приложено едва след влизането й в сила – а това е 11.12.2015 г. Нямаме спор по фактите. Спорът е правен, а именно от кой момент следва да се прилага въпросната наредба. Предвид изложените ми съображения, моля да постановите решение в тази насока, като потвърдите решението на директора на ТД на НАП - Бургас като правилно и законосъобразно.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение съобразно наредбата.

 

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: