ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

 

Номер  354              25 февруари 2016 година                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ-ми състав, в закрито заседание на  двадесет и пети февруари,  две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                               

                                                                                   Съдия: Златина Бъчварова

като разгледа докладваното от  съдия  Бъчварова  административно дело номер 380 по описа за 2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

       Производството е образувано по жалба на Д.А.К. *** против Заповед №402 от 11.01.2016 година на директора на Агенция „Митници“, с която е прекратено служебното му праотношение на основание чл.106, ал.1, т.2 от Закона за държавния служител/ЗДСл/.

         С определение №832 от 11.02.2016 година Административен съд-София, град е прекратил производството по адм. дело №1252/2016 година  и е изпратил делото по подсъдност на Административен съд-Бургас.

          Административен съд – Бургас, като съобрази нормата на чл.133, ал.1 АПК, според която делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя, намира, че не е местно компетентен да разгледа спора по същество и делото следва да се изпрати на компетния за произнасяне съд- Административен съд-Хасково. Последното се обуславя от обстоятелството, че постоянният адрес на жалбоподателя е в гр.Свиленград, където Агенция „Митници“ има териториална структура-митническо бюро-Свиленград.

          С процесната заповед е прекратено служебното правоотношение на К. на основание чл.106, ал.1, т.2 от Закона за държавния служител/ЗДСл/ от длъжността „държавен митнически инспектор“ в Митница - Свиленград.

          Според нормите на чл.7, ал.2 и 4 от Закона за митниците/ЗМ/ Агенция „Митници“ е структурирана в Централно митническо управление и митници, а митницата е структурирана в териториално митническо управление и митнически бюра и/или митнически пунктове. Считано от 11.01.2016 година митница –Свиленград е закрита/ по арг. от чл.7, ал.1 от Устройствения правилник на Агенция „Митници“. Със Заповед №ЗМФ-1257 от 14.12.2015 г. на министъра на финансите, считано от 00 ч. на 11.01.2016 г. в структурата на митница Пловдив се създават митнически бюра – Свиленград, Кърджали и Хасково.

          Предвид обстоятелството, че адресът на жалбоподателя е в гр.Свиленград, където е седалището на териториалната структура на митница Пловдив-митническо бюро Свиленград, което е организационно звено, обособено на териториален принцип и е териториална структура на Агенция „Митници“ по смисъла на § 1, т.1а ДР АПК, Административен съд-Бургас намира, че местно компетентен да се произнесе по жалбата на Д.К. ***/ по арг. от чл.133, ал.1 АПК/. В този смисъл е Определение №1989 от 23.02.2016 г. по адм. дело №2071/2016 г., V отд. на ВАС/.

         С оглед изложеното делото следва да бъде прекратено и изпратено на Върховен административен съд за определяне на подсъдността.

         По тези съображения и на основание чл.135, ал.3 във връзка с ал.6 АПК, Административен съд-Бургас, VІІІ-ми състав

 

          ОПРЕДЕЛИ :

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело номер 380 по описа на съда за 2016 година.

          ИЗПРАЩА делото на Върховен административен съд на Република България за определяне на подсъдността.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

                                                   СЪДИЯ :