Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

      662                                 05.04.2018 година                                    гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на петнадесети март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря Биляна Чакърова, в присъствието на прокурора Христо Колев, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 374 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от Община Бургас, представлявана от зам.-кмета К.И.С., против решение № 1891/27.11.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 4653/2017 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи незаконосъобразност на оспореното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не се сочат нови доказателства.

Пълномощникът на ответника по касационната жалба излага становище за неоснователност на жалбата. Не сочи нови доказателства. Моли да бъде оставено в сила обжалваното решение.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

С решението, предмет на касационната проверка, е отменено наказателно постановление № НП-3079/18.07.2017 г., издадено от зам.-кмет на община Бургас, с което на основание чл. 35, ал.2 и чл. 34, ал.3, т.1 предл. първо от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Бургас (НООРТОБ) е наложено на Д.С.Л. с ЕГН ********** административно наказание- глоба в размер на 500 лева за нарушение по чл. 3, т.1 от същата наредба, за това, че на 10.06.2017 г. в 15.30 часа в гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник“ до бл. 68, е носел в себе си хладно оръжие- сгъваем нож с надпис М1911-ОА47 от черно-сив метал и дървена дръжка, нож с дължина около 35 см. от сив метал с надпис „Seaforth“ с метало-дървена дръжка, ведно със зелен текстилен калъф, телескопична палка от черен метал с надпис „POLICE USING“ и дължина около 70 см., ведно с черен пластмасов държач ESP“. За да постанови този резултат съдът е приел, че нормата на НООРТОБ, с която е очертан съставът на административното нарушение, противоречи на нормативен акт от по-висока степен, тъй като със Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия законодателят е изоставил регламентацията на носенето, производството и търговията с хладни оръжия и е отменил нормите, които забраняват това.

Настоящият съдебен състав не споделя изводите на районния съд за противоречие на НООРТОБ с нормативен акт от по-висока степен. Наредбата е приета от Общински съвет- Бургас за уреждане отношенията, свързани с обществения ред, с оглед осигуряване спокойствието и условия за труд и отдих на гражданите, на територията на община Бургас. С нея се създават условия за превенция на нарушенията на обществения ред и се определят санкции за техните нарушители. В този смисъл е и императивната норма на чл.8 от Закона за нормативните актове (ЗНА), според която всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение, какъвто е настоящият случай. Доколкото в Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, или в друг нормативен акт от ранга на закон, не е създадена правна уредба относно носенето на хладно оръжие на обществено място, то няма пречка с подзаконов акт от местно значение тези отношения да бъдат уредени за територията на гр. Бургас, както е направено с цитираната Наредба.

Независимо от изложеното, съдът счита, че обжалваното решение следва да се остави в сила. Съображенията:

От фактическа страна по делото е установено, че на 10.06.2017 г. в гр. Бургас, ***, свидетелят Г.Д.- служител на „Охранителна полиция“ в ІV-то РУ на МВР е извършил по повод постъпил сигнал проверка на две лица, между които ответника Л.. Двете лица били установени в лек автомобил, като Л. се намирал на мястото на водача. Същите били изведени от автомобила и била извършена проверка, при която били открити: сгъваем нож с надпис М1911-ОА47 от черно-сив метал и дървена дръжка, намиращ във вътрешен джоб в дрехата на Л., както и нож с дължина около 35 см. от сив метал с надпис „Seaforth“ с метало-дървена дръжка, ведно със зелен текстилен калъф, телескопична палка от черен метал с надпис „POLICE USING“ и дължина около 70 см., ведно с черен пластмасов държач „ESP“, намиращи се в раница, оставена в купето на автомобила.

С нормата на чл. 3 т.1 от НООРТОБ е установена забрана за носене или ползване на хладни оръжия на обществени места, освен когато се касае за културни и спортни нужди или за военни цели. Нарушаването на тази забрана съставлява административно нарушение по чл. 34, ал.1 от НООРТОБ. В случая тази хипотеза не е налице. Наказаното лице е установено в лек автомобил, който несъмнено не е обществено място, доколкото не е обществено достъпен и/или предназначен за обществено ползване. Следователно, не е налице един от обективните елементи от състава на нарушението и наказателното постановление подлежи на отмяна. Ето защо съдът приема, че обжалваното решение е правилно като краен резултат и следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1891/27.11.2017 г., постановено по н.а.х.д. № 4653/2017 г. по описа на Районен съд- Бургас.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

                                

2.