РЕШЕНИЕ

 

№………….                          дата  13 юли 2012 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ХІІІ-ти състав,

в публично заседание 28 юни 2012 год.,

 в следния състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ      1. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                               2. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Тиха Стоянова

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 374 по описа за 2012 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството се движи по реда на чл.208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на И.Д.Я. *** против Решение № 484/29.12.2011год. постановено по НАХД № 624/2011 год. по описа на Районен съд – Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № Б-21-РДНСК-14/13.07.2011год. на Началника на РДНСК, Югоизточен район, сектор Бургас, с което, на касатора, на основание чл.232, ал.5, т.1 от ЗУТ, е наложено административно наказание „глоба” в размер на 5 000 лв.

Съдебното решение се обжалва като неправилно, постановено в нарушение на материалния и процесуалния закон. Счита, че мястото на извършване на нарушението не е установено по несъмнен начин. Посочва, че дадените със Заповед за премахване № РД-14-315/14.04.2008год. нареждания на административния орган са изпълнени. Иска се отмяна на касирания съдебен акт, както и на издаденото наказателно постановление, алтернативно намаляване размера на наложената глоба. 

В съдебно заседание касационният жалбоподател не се явява и не се представлява.

Ответникът по касация, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за оставяне в сила на първоинстанционното съдебно решение.

Касационната жалба е процесуално допустима за разглеждане, подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество настоящият съдебен състав преценява като неоснователна.

         Административният съд обсъди доводите на касатора, а съобразно разпоредбата на чл.218, ал.2 от АПК извърши и служебна проверка относно допустимостта, валидността и съответствието на постановеното решение с материалния закон.

Несебърският районен съд е установил, че на 14.04.2008год. от заместни-началника на ДНСК е издадена заповед № РД-14-315 за премахване на незаконен строеж, наименован “ Басейн и развлекателна зона”, изпълнен на територията на морски плаж „Изток”, южно от хотел „Бургас в курортен комплекс „Слънчев бряг”, общ. Несебър. Заповед е била обжалвана пред Административен съд - Бургас, като с Решение № 370/09.04.2009год. по адм.дело № 926/ 2008год. по описа на съда жалбата е отхвърлена като неоснователна,  като решението е потвърдено с Решение № 819/21.01.2010год. постановено по адм.дело № 9028/2009год. по описа на ВАС. В изпълнение на Заповед № РД-14-315/14.04.2008год., с писмо изх. № РД-1-Н-189-01-847/06.12.2010 год. касаторът е поканен доброволно да премахне незаконния строеж в 14-дневен срок от получаване на поканата (08.12.2010год.). След изтичане на този срок, на 18.04.2011год. служители на РДНСК- Бургас са извършили проверка на строежа, в хода на която констатирали, че са започнали действия по премахването му, за което е съставен констативен протокол. На 01.06.2011год. при извършена последваща проверка е констатирано, че строежът не е премахнат, като басейнът бил пълен с вода и се ползвал от посетителите, а е демонтирана единствено водната пързалка. За установеното нарушение е съставен АУАН № Б-21/21.06.2011год., а въз основа на него е издадено обжалваното наказателно постановление №Б-21-РДНСК-14/13.07.2011год. По същество съдът е приел, че НП следва да бъде потвърдено, тъй като касаторът е осъществил състава на административното нарушение по чл. 232, ал.5, т.1 от ЗУТ, предвиждаща административно наказание “глоба” в размер от 1000 до 5000 лева за лице, което не изпълни писмено нареждане на контролен орган, издадено в рамките на неговата компетентност, да спре, да премахне, да възстанови или да поправи строежи или части от строежи.

Решението е правилно.

Приетата за установена от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства и в тази насока се споделят напълно направените въз основа на нея правни изводи.

Направените от касатора възражения досежно точното място на извършване на нарушението, касационната инстанция намира за неоснователни. Твърдяното от същия разминаване на установеното място, доколкото в Заповед № РД – 14-315-/14.04.2008год. е посочено морски плаж „Изток”, съдът намира за несъществено такова, което не влияе по същество на установената фактическа обстановка и не накърнява по никакъв начин правото на защита на наказаното лице. Видно от съставения АУАН Б-21/21.06. 2011год. и издаденото НП №Б-21-РДНСК-14/13.07.2011год. такова неяснота няма, като мястото на нарушението е точно и ясно посочено „Басейн и развлекателна зона” – южно от хотел „Бургас” на територията на морски плаж „Слънчев бряг - централен”, к.к.”Слънчев бряг – изток”, общ.Несебър.

В случая безспорно се установява, че в предвидения, в заповед за премахване № РД – 14-315-/14.04.2008год. срок за доброволно изпълнение, от страна на касационния жалбоподател не са предприети адекватни действия за изпълнение нарежданията на контролните органи, с което е изпълнен състава на нарушение по смисъла на чл.232, ал.5, т.1 от ЗУТ и напълно законосъобразно е ангажирана административнонаказателната му отговорност на соченото основание. Възраженията на касатора, че от негова страна са предприети мерки и Заповед № РД-14-315/14.04.2008год. на Заместник-началника на ДНСК всъщност е изпълнена, а установеният в последствие на същото място обект е друг, различен такъв не могат да бъдат възприети, като в тази връзка следва да бъде съобразявано постановеното Решение № 856/23.06.2011г. по адм. дело № 1363/2011г., който съдебен акт е приложен по делото. 

Неоснователно е и възражението за прекомерност на наложеното административно наказание, като в тази връзка следва да се има предвид и действията от страна на дружеството, чийто представител е санкционираното лице, да бъдат въведени в заблуждение длъжностните лица, че въпросния строеж всъщност е премахнат. Правилно районният съд е отчел наличието в случая на отегчаващи вината  обстоятелства, както и липсата на смекчаващи такива, които биха обусловили налагане на глоба към минимума, предвиден в чл. 232, ал.5, т.1 от ЗУТ. Така определеният размер на административното наказание касационната инстанция намира за справедлив и съответстващ на тежестта на извършеното нарушение.

 На основание изложените мотиви касационната жалба е неоснователна и поради липса на сочените отменителни основания, касираното решение следва да се остави в сила.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХІІІ-ти състав

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 484/29.12.2011год. постановено по НАХД № 624/2011 год. по описа на Районен съд – Несебър.

 

Решението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                  ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                   

               2.