ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 23.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и трети март                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 366 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

Жалбоподателят М.Х.Р. - редовно уведомена, не се явява.

         Жалбоподателят К.Н.К. - редовно уведомена, не се явява.

         Жалбоподателят И.Б.К. - редовно уведомена, не се явява.

         Жалбоподателят Л.Б.М. - редовно уведомена, не се явява.

         За всички жалбоподатели се явява адв. М. - представя пълномощно.

         За ответника – Областен управител на област с административен център гр. Бургас - редовно уведомен, се явява специалист с юридическо образование в отдел „Правно-административно обслужване” - А.Д. с представено по делото пълномощно.

         Заинтересованата страна Агенция „Пътна инфраструктура” София - редовно уведомена, се представлява от юк. Л.  - представя пълномощно.

         Явява се вещо лице инж. С.И..

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилата молба от ответника с вх. № 2557/14.03.2016г., с приложено към нея Решение № 302/20.04.2012 г. на Министерски съвет на Република България.

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило становище от Областен управител на Област с административен център гр. Бургас с вх. № 2722/17.03.2016 г.

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице с  вх. № 2769/18.03.2016 г., постъпило в определения срок.

 

         ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв. М.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

         Специалист Д.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

         Юк. Л.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице, като снема самоличността му, както следва:

 

Инж. С.Ж.И. на ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. М. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: По точка 1.1 от заключението на поставените от съда въпроси – какви документи и книжа проверихте и каква дейност сте извършили? Извършвахте ли справка в Служба вписвания?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Да, извършил съм справка в Служба вписвания. Към момента на проверката няма други сделки, различни от тези, които са по делото. Приложените пазарни свидетелства или вписаните сделки се покриват с приложените по делото. Изследвах всички 40 на брой сделки. Направих и запитване в Служба вписване гр. Поморие.

 

Адв. М.: Оспорвам отговора на вещото лице. Няма доказателства по експертизата, че вещото лице е направило справка в Служба по вписванията. Не е съобразен текста на чл. 32 ЗДС и не става ясно как е направена тази оценка.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Тъй като е редно тези нотариални актове да са приложени към оценката. Аз разполагам с тези нотариални актове и те се покриват с тези нотариални актове, които са ползвали и „Сървей груп” ЕООД. Това са нотариалните актове за процесния период. Представям ги на съда.

 

         Адв. М.: Нямам други въпроси към вещото лице.

         Точка 1.2 не е от компетентността на вещо лице, изведени са правни изводи.

         По точка 1.3 във връзка с изясняване съществото на спора, вещото лице е отговорило, че обходния маршрут на Ахелой не е част от път І-9.

         Моля да допуснете допълнителен въпрос към вещото лице, а именно: Вещото лице да изясни участък „Обход Ахелой на обект „Път І-9 „Слънчев бряг – Бургас”, изграждане на  нов път ли е, или реконструкция на съществуващ?

        

         Специалист Д. към вещото лице: По точка 1.4  от заключението, посочената сума като изчислена стойност е получена от оферти, които не са реално сключени сделки.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Така е. Има такава практика да се ползват и офертни цени в зависимост от съответствието на офертата с оценявания обект. В практиката се ползват оферти като пазарни аналози.

 

СЪДЪТ: Оценката 6163 лв. е за двата отчуждени имота общо.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Да, оценката е общо за двата отчуждени имота, като съм сложил и двете квадратури със съответната цена, получена на базата на офертите.

 

Юк. Л.: По точка 1.4  не сте ползвали метода на пазарните цени със сходни характеристики. 

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Не съм вложил вписани сделки. Едното е оценка по пазарна аналози, а другото е пазарна оценка по пазарни аналози на вписани сделки.

 

Юк. Л.: Представям и моля да приемете становище от Агенция „Пътна инфраструктура”, представлявана от директора на Областно пътно управление Бургас с изх.№ 377/22.03.2016 г.

Противопоставям се по искането на процесуалния представител на жалбоподателя за поставяне на допълнителен въпрос към вещото лице,  защото по смисъла на Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата реконструкцията представлява извършване на удвояване на вече съществуващо трасе. Примерно, ако пътя е двулентов и се изгражда трета лента, тогава се извършва реконструкция. Ако не съществува трасе, тогава говорим за изграждане на ново трасе. Не са налице основанията за прилагане на тази разпоредба. Тук не се касае за реконструкция.

 

Специалист Д.: Противопоставям се на искането за допускане на допълнителен въпрос към експертизата. В нашето становище сме посочили, че става въпрос за изграждане на ново трасе - пътна връзка, която към този момент не съществува и тепърва ще бъде изграждана.

 

Адв. М.: В § 1, т. 12 от Закона за пътищата се включва цялостно преустройство.

 

Юк. Л.: Повтарям, че това е обходен път, който да отклонява движението извън населените места.

 

Адв. М.: В заповедта пише „реконструкция”.

 

Юк. Л.: Има се предвид реконструкция на въздушна линия, реконструкция на оптичен кабел и реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа, това са съпътстващите съоръжения на проводите - точно и ясно е записано в заповедта. Има и решение на Министерски съвет и е посочен път І-9 като национален обект.

 

Адв. М.: Дали е изграждане на нов път, следва да се изследва от компетентно лице.

 

Специалист Д.: Обходът към Ахелой е отделен участък.

 

Адв. М.: Няма да представям други доказателства.

Специалист Д.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата

Юк. Л.: Няма да соча други доказателства. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата

 

 

         Съдът по направеното искане от процесуалния представител на жалбоподателите, намира, че с оглед заключението на вещото лице,  представените от останилите страни становища и че в заповедта недвусмислено е посочено, че се касае за изграждане на нов път - Обход на Ахелой от км 207+726,37 до км 212+233,06, изпарител при км 207+580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия /ВЛ/ 20 кV „Равда” при км 207+680, реконструкция на оптичен кабел на „СКАТ” ТВ при км 212+011 и реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км 212+120” следва да бъде оставено без уважение.

 

Ето защо и по доказателствата съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с вх. № 2557/14.03.2016 г. доказателства - Решение на Министерски съвет № 302/20.04.2012 г.; постъпило становище от Областен управител на Област с административен център гр. Бургас с вх. № 2722/17.03.2016 г.; становище от Агенция „Пътна инфраструктура”, представлявана от директора на Областно пътно управление Бургас с изх.№ 377/22.03.2016 г.;  Нотариален акт № 35, том V, рег. № 5685, дело № 777/2014 г. , Нотариален акт № 85, том І, рег.№ 753, дело № 67 от 2015 г. и схема на процесното трасе.

         ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му определя окончателно възнаграждение в размер на 400,00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 400,00 лева на 23.03.2016г./

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на допълнителен въпрос към вещото лице.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

         Адв. М.: Моля да уважите жалбата и да постановите решение, с което да измените Заповед № РД-09-4/20.01.2016 г. на Областния управител на област с административен център гр. Бургас, в частта за  определяне размера на паричното обезщетение за отчуждените имоти като същото да бъде увеличена в съответствие с пазарните цени. Представям списък на разноските. Моля да ни присъдите направените по делото разноски.

 

         Специалист Д.: Процесната заповед е законосъобразна. Жалбата е неоснователна и недоказана. Видно от материалите по делото заповедта е издадена на основание чл. 34а, ал. 2 ЗДС. Несъстоятелен е доводът, че паричното обезщетение следва да се определи по чл. 209, ал. 1 ЗУТ. Правилно и законосъобразно областният управител е определил дължимото обезщетение, съобразявайки се с разпоредбата на чл. 32, ал. 2 ЗДС. Видно от приетата по делото експертиза, определеното от вещото лице дължимо обезщетение при спазване разпоредбата от ЗДС по т. 1.2 изцяло съвпада с определеното такова в процесната заповед. Считам, че посочените пазарни аналози в т. 1.4 няма как да бъдат приложими, тъй като същите не са реално сключени сделки, а само оферти, представляващи бъдещо несигурно събитие и не обхващат периода посочен в § 1а, т. 2 ЗДС.

         С оглед на изложеното, моля, да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и да оставите в сила процесната заповед.

 

         Юк. Л.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите като правилна и законосъобразна издадената от административния орган заповед. Същата е издадена в рамките на неговата компетентност, за което се представиха становища с доказателства. Спазени са всички изисквания по ЗДС. Присъединявам се по отношение заключението, дадено в днешното съдебно заседание, от вещото лице. Присъединявам се към съображенията и мотивите относно приемане на  оценителския доклад, изготвен от фирма „Сървей груп” ЕООД в рамките на административното производство по отношение на обезщетението определено на собствениците на процесните имоти. Присъединявам се към становището на колегата, че отговора на въпрос 1.4  е неприложим, тъй като се касае за нереализирани сделки на имоти и не отговаря на изискванията при определяне на равностойно парично обезщетени, не отговаря на изискванията на ЗДС.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в 7 дневен срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: