ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 19.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На деветнадесети юни                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: Г.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3522 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

За протестиращата Районна прокуратура Средец, редовно призована, се явява прокурор Червеняков от Окръжна прокуратура Бургас.

Ответникът кмет на Община Средец, редовно призован, няма представител.

Заинтересованата страна Ж.П.Ж., редовно призован, не се явява.

Съдът ДОКЛАДВА, че заинтересованата страна е призована по реда на чл. 47 ал 1 от ГПК, като уведомлението е залепено на постоянния му адрес на 03.05.2018 г.

 

ПРОКУРОР  ЧЕРВЕНЯКОВ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано по протест на С.П.– прокурор при Районна прокуратура гр. Средец против заповед №1185/21.11.2016 г. на кмета на Община Средец, с която на основание  чл.50, ал.3 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост /Наредба на Община Средец/, на Ж.П.Ж. е учредено възмездно право на надстрояване и пристрояване на пристройка от 134 кв.м. към масивна търговска сграда с обща застроена площ 198 кв.м., изградена в УПИ ***по плана на с. Драчево.

 

ПРОКУРОР  ЧЕРВЕНЯКОВ: Протестът е процесуално допустим. Съобразно тълкувателната практика на ВАС, Районна прокуратура е в компетенцията си да депозира протести пред Административен съд. Поддържам протеста по изложените съображения. Считам, че въпросът е правен. Да се приобщят доказателствата, които са изпратени от административния орган. Нямам доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с протеста доказателства съгласно опис на лист 4 от делото.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис в становище на лист 17 от делото.

 

С оглед становището на прокурора и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

ПРОКУРОР  ЧЕРВЕНЯКОВ: Поддържам протеста по изложените основания. Считам цитираната заповед на кмета на Община Средец за незаконосъобразна. В случая действително не са спазени нормите на чл. 37 и чл.38 от закона. Няма спор по делото, че във връзка с учреденото право на надстрояване, липсва решение на Общински съвет Средец. В случая коментираните изключения, на които се е позовал кметът, касаят единствено приложимия ред, не и възможност да липсва решение на Общинския съвет, тъй че процесната заповед е незаконосъобразна, поради което моля същата да бъде отменена. В случай, че съдът приеме, че кметът не е компетентен да се произнася - моля същата да бъде прогласена за нищожна.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: