ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 25.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и пети юни                            две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 3514 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:43 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Г., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., редовно уведомен, представлява се от адвокат В., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице инж. Я.В..

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Считам че не са налице пречки, поради което моля да се даде ход на делото.

АДВОКАТ В.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпилото в срока по чл. 199 от ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-техническа експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице и СНЕМА самоличността му, както следва:

 

Я.М.В. – *** години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. В.: Представила съм писмено заключение, ведно със справка Приложение № 1 към него, които поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Инж. В., имам няколко въпроса.  Според Вас методиката, одобрена от възложителя, отговаря ли на изискванията на техническото задание, което също е одобрено от него и създава ли гаранции  за обективно и експертно обосновано заключение на комисията, която оценява техническите предложения на участниците? Достатъчно ясно ли е определена методиката, за да може комисията, чиято компетентност не е била оспорена, да вземе  обективно отношение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. В.: Да, пределно ясно, защото аз прегледах този диск. Там е видно, че всички са разбрали за какво иде реч относно самата поръчка и това е  в един вид. Първият вид е бил по един начин, после вече се приема друга методика за оценката, която методика е с три компонента – първият е организационен, свързан с изпълнение на строителните дейности и организацията на движението на обекта, второто е управление на строителните дейности, технология на риска и технология на строителните процеси и трето е гарантиране качеството на трайния продукт. В експертизата всичко е описано.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Ако Вие трябваше да оценяте техническите предложения по тази методика, считате ли, че по нея може да се определи оферта, която  предлага най-добро съотношение качество – цена?

АДВОКАТ В.: Възразявам срещу поставения въпрос! Моля да се вземе предвид, че в случая оценката се прави от няколко експерти с различни специалности, поради което отговорът на вещото лице като експерт в една от областите  няма да е коректен.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Задавам въпроса към вещото лице като пътен инженер дали счита, че по тази методика може да определи оферта, която предлага най-доброто съотношение качество – цена?

 

Съдът ДОПУСКА въпроса.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. В.: Това е малко сложно. Колкото е по-добър технологичният метод, толкова по-скъп излиза. Всъщност понякога доброто качество на самия път оскъпява обекта. Той е линеен обект, близо до езерото, изисква заскаляване и шпунтови стени. Това трябва да се вземе предвид, че е много близо до самото езеро Вая и в случая се оскъпява. По-добрият технологичен метод оскъпява самия обект. Според мен е така. Това, че е близо до езерото оскъпява обекта, ако не е до езерото няма да има заскаляване и шпунтови стени.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Предвидените показатели за оценка свързани ли са с предмета на поръчката?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. В.: Да, свързани са с предмета на поръчката, защото специално мисля, че е изготвена новата методика за самата поръчка от възложителя.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам други въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ В.: В експертизата описвате детайлно предложенията, които са дадени. Един участник е отстранен и пет са разгледани.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. В.: Да.

АДВОКАТ В.: По какви критерии комисията е преценила, че два от тези пет не съдържат иновативни предложения за изпълнение на поръчката, които да дадат преимущество, съответно да им се поставят високи точки? За тези двама участника, за които пишете, че нямат иновативни предложения в експертизата, по какви критерии комисията е преценила това?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. В.: Иновативен метод това означава някакъв нов метод, който да подобри технологията, да подобри срока за изпълнение. Иновативен може да бъде не само за самото технологично изпълнение. Иновативен метод може да бъде в начина на изпълнение, както консорциумът предлага, да се направи със специални пробивни машини.

АДВОКАТ В.: Как преценява комисията?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. В.: Има критерии. Това е нов метод, който допринася за съкращаване срока за изпълнение на поръчката, а в същото време може да допринесе и да се спестят едни пари, защото всичко е пари.

АДВОКАТ В.: В документите, които сте гледали, в протоколите някъде има ли регламентирано какво ще бъде прието като иновативен метод или е въпрос на преценка на комисията?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. В.: Те са инженери, би следвало да могат да преценят това. Не съм срещала да е регламентиран някъде начинът, по който да се прецени кое предложение е иновативно и предлага иновативен метод за изпълнение на поръчката. Единственото, което съм срещала в материалите по делото, това е, че иновативен е нов метод, като понятие.

АДВОКАТ В.: На стр. 17 от заключението, последен абзац преди т. 6, имате изречение: „Доколкото информацията, съдържаща се в протоколите от работата на комисията е изчерпателна за всяко предложение на участник, за което е посочено технологично преимущество и/или иновативно решение, е поставена максимална оценка по съответния показател.“ В същото време на стр. 14 описвате тримата участника, които са предложили иновативни предложения за изпълнение, а в обстоятелствената част посочвате, че само двама от тях са получили максимален брой точки. Има противоречие между констатациите на вещото лице на двете страници, тъй като не всеки, който е предложил иновативно предложение е получил максимален брой точки.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. В.: Това е мое решение, защото аз разглеждам всички оферти на диска.

АДВОКАТ В.:  На стр. 17 казвате, че всяка фирма, която е предложила иновативно предложение е получила максимален брой точки, което не е вярно. Въпросът ми е: По какви критерии комисията е преценила, че иновативните предложения на дружествата „Автомагистрали Черно море“ ЕАД и ДЗЗД „Пътни строежи 2001 Бургас Крайезерна“ заслужават 60 точки, а иновативното предложение на „ЩРАБАГ“ ЕАД – 30 точки? Съответно откъде идва преимуществото на предложенията на двете фирми в сравнение с предложението на „ЩРАБАГ“ ЕАД?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. В.: На стр. 14 от заключението съм посочила: „ЩРАБАГ“ ЕАД, относно организация на ресурсите това е една двустранна организационна структура: централен и обектов офис, сформирани бригади, отговарящи на извършваната специализирана строителна дейност, оптимизация на процеса на асфалтополагане. Но тук въпросът е до сформиране на бригади, на организация, но не и на самата технология. Има иновация, как ще се изпълни, как ще се организира движението. Въобще не е точно, не отговаря точно на това, което е предвидено като технология и преимущество и иновации. Не отговоря на това, което е по програмата на възложителя. Всяка една оферта трябва да съдържа една работна програма, която трябва да има първо една организация, било на работници, било на началници, на материали, по какъв начин ще се организира движението, защото има специфика на обекта. Има едно съществуващо платно, което е в полза, защото позволява от двете страни да се работи, да се запази съществуващото и в дясното да се работи, но това те не са го предвидили, докато от „Автомагистрали Черно море“ ЕАД е предложена взаимообвързана, последователна и паралелна организация на изпълнение на всяка една от частите на проекта: електро, водопровод, дъждовна канализация, газопровод с проекта за временната организация на движението, с цел улесняване максималното преминаване на автомобилното движение по време на строителния период, което е много важно в случая, защото да не се обхожда тази част.

АДВОКАТ В.: Оптимизация на процеса на асфалтополагане не се ли включва?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. В.: При асфалтополагане предлагат една машина 12-метрово асфалтиране – три по четири метра платната да се асфалтират общо.  Това го предлагат „ЩРАБАГ“ ЕАД. Предлагат да се затвори целият път и да се асфалтират всички ленти. Ако има обходен път, е добре, но тук няма обходен път, затова се предлага да се работи на части от двете страни, за да може да се използва съществуващото платно.

АДВОКАТ В.: Трябва ли да са изпълнени трите точки (на стр. 14, в началото), за да бъдат класирани с 60 точки съответните предложения, или е необходима само една?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. В.: Във втората подточка на техническата оценка, която е последователност и обвързаност, значи в строителните процеси трябва да има една последователност. Не може да се започне всичко наведнъж, особено при линеен обект. Това е най-важно. Трябва да има линеен график, който ще ни покаже колко работника – те са по вид бригади в зависимост от специалността, и тази бригада трябва да има определено време, което ще работи този вид работа и всички трябва да се напаснат с този линеен график, за да се включи в предложеното време от 240 дни за изпълнение на поръчката от възложителя.

АДВОКАТ В.: Въпросът беше по отношение на преимуществата. Въпросът ми е: Ясен ли е  този начин на класиране?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. В.: По-ясно от това не може. Всички са разбрали, които са правили самите оферти.

АДВОКАТ В.: Това е само гадаене. Има ли субективна преценка по отношение на кандидатстването? Спорът в решението на министерството е дали е ясна методиката – преимуществата и по какъв начин се определят те. Именно затова е наложена корекцията, тъй като органът е преценил, че не е ясно.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. В.: Не може да има субективна оценка, тъй като това е комисия, а ние говорим за субект. Субект значи един човек. Комисията е съставена от няколко инженери. Други не могат да оценят преимуществата. Преимуществата значи да е подадена такава оферта, която да изпълнява минималните изисквания от самата поръчка и да ги надвишава.

АДВОКАТ В.: Има ли ги някъде регламентирани? В експертизата на стр. 17 най-отгоре посочвате: „ - в мотивите за оценка има конкретни примери…“, но това означава ли, че комисията трябва да се ограничи с тези примери или може да бъде нещо друго, което да е иновативно?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. В.: Едно е да говорим за преимущества, иновативни решения е друго. Не знам дали иновативни решения могат да се вземат под същото име преимущества. Според мен не е така. Преимущества това значи предлагане на по-добър метод. Например една работа, която може да се направи с машина или ръчно, ако предложи да се направи с машина е преимущество. Иновативен може да бъде инвестиционен, може да бъде приложен по изпълнението на СМР, може да бъде в организацията, в качеството.

АДВОКАТ В.: Нямам повече въпроси.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице при възнаграждение в размер на 500 лева, платими от внесените от страните предварителни депозити за изготвянето му, както следва: 200 лева от жалбоподателя и 300 лева от ответника.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Оспорвам съдържанието на представените с административната преписка доклади, както и на контролен лист за проверка на обществените поръчки – л.65-л.115 от материалите по делото, поради това, че не са представени доказателства за компетентност на лицата, които са изготвили тези документи. Считам, че същите нямат необходимата компетентност да проверяват методиката за оценка, както и техническото задание, одобрено от възложителя и техническите предложения на участниците. Във всяка една от редакциите на Закона за обществените поръчки възложителят е задължен да определи комисия, в чийто състав са включени експерти, които имат специални знания, за да проверят техническите предложения, тоест тяхната квалификация и опит трябва да съответстват на предмета на поръчката. Техническото задание и методиката на оценка също се изготвят от лица с подходящо образование, квалификация и опит. В този смисъл считам, че лицата, които са изготвили докладите от управляващия орган, попълнили са контролни листи за обществени поръчки, не разполагат с такива знания, умения и опит, нито с подходяща квалификация, поради което считам, че решението на управляващия орган е нищожно, тъй като се основава изцяло на техните твърдения.

Не намирам по делото доклади, изготвени в резултат на извършената проверка на ръководителя на управляващия орган, въз основа на които е издал решението за налагане на финансова корекция. В случай, че има такива, оспорвам и компетентността на техните автори.

АДВОКАТ В.: Моля да ми предоставите възможност да взема становище допълнително по отношение оспорванията на жалбоподателя.

Моля да ми бъде предоставена възможност да представя допълнителни доказателства по отношение компетентността на лицата, подписали съответните доклади след проверка дали такива има, както и на оспорения контролен лист, част от кориците на делото.

Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, като намери, че следва да предостави възможност да се попълни делото с необходимите доказателства във връзка с възраженията на процесуалния представител на жалбоподателя,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника най-късно седмица преди следващо съдебно заседание да представи по делото доказателства във връзка с компетентността на лицата, издали контролен лист за проверка на обществени поръчки, възложени след открита процедура на Закона за обществените поръчки, находящ се на л. 65-л.115 от делото, както и доклад във връзка с установената нередност при наличието на такъв, ведно с доказателства за компетентността и на автора на този доклад, с препис за жалбоподателя.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 01.10.2018 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени, съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: