ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 05.06.                                                                   град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На пети юни                                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3499 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Р.Д.К., редовно призована, не се явява. За нея се явява представител по пълномощие адвокат Д.П., надлежно упълномощена, с пълномощно, представено по делото.

За ответника кмет на Община Созопол, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат Й., надлежно упълномощен, с пълномощно, представено по делото.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА, че от ответника след предходното съдебно заседание са постъпили писмени доказателства във връзка с указанията, които съдът му даде.

 

АДВОКАТ П.: Нямам други доказателствени искания. Представям списък с разноските.

АДВОКАТ Й.: Няма да соча други доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, съгласно опис на л. 101 от делото.

 

Като взе предвид становищата на страните за липса на други искания по доказателствата, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да отмените заповедта на Кмета на Община Созопол като незаконосъобразна по съображенията, които сме изложили в жалбата.

На първо място твърдим, че заповедта е нищожна, тъй като видно от събраните доказателства същата заповед с такова съдържание, издадена на същото основание и за същата постройка, беше отменена като незаконосъобразна, по единствената причина, а именно, че постройката не подлежи на събаряне, защото е търпима. Повторна заповед, идентична с вече отменената, се явява нищожна. Извън това, в рамките на съдебното производство бяха събрани доказателства относно периода на построяване, техническите характеристики на постройката, разположението в парцела, съседни парцели и съседни сгради, които ни позволяват да направим извода, че е търпима, защото е допустима по изискванията на ЗУТ, била е допустима и по ЗТСУ, и по Наредба № 5.

Моля за срок за писмени бележки за подробно аргументиране на становището ни.

Моля да ми присъдите направените по делото разноски.

АДВОКАТ Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна с оглед събраните по делото доказателства. Първо се изясни, че липсва твърдяната нищожност на административния акт, тъй като предвид приложените съдебни решения от предходно административно дело от 2013 г. съдът, съобразявайки се с разпоредбата на § 127, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ, е дал възможност за узаконяване на постройката и евентуално издаване на документ за режим на търпимост. Именно в резултат на тези указания по искане на жалбоподателката, приложено към преписката, е образувано производство пред главния архитект на община Созопол за узаконяване. Същото, видно от писмо от 10.03.2017 г. на главния архитект до жалбоподателката, е изискало представяне на съответните документи, изброени в писмото, които тя не е представила. В резултат на липсата на тази документация е издадено решение на главния архитект № 45/14.09.2017 г., с което е отказано узаконяването и по този начин решението е влязло в сила, предвид че жалбоподателката не е обжалвала същото, за което не се спори по делото.

Моля да се има предвид, че това решение на главния архитект е продължение и изпълнение на указанията, дадени от съда именно в решението, което се твърди от страна на жалбоподателката, отменило предходна заповед.

Моля да се има предвид и обстоятелството, че липсват възможности както за узаконяване, така и за издаване на документ за режим на търпимост, предвид, първо, липсата на необходимото съгласие и разрешение от страна на съсобственичката в имота, както и евентуалните съседи, както и поради обстоятелството, че, както се установи от експертизата по делото, имотът е на имотна граница и ползва оградните зидове на оградата със съседите.

Освен това, моля да се има предвид, че са изтекли и съответните срокове по смисъла на § 127, ал. 1 и ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, в които също жалбоподателката не е предприела действия, свързани с издаване на документ за търпимост.

Моля да се има предвид и обстоятелството, че и до настоящия момент не са предприети както действия за издаване на документ за търпимост, така и други, свързани със законност на строителството.

В допълнение моля да се има предвид, че безспорно по делото е установено, че липсват каквито и да било строителни книжа за съответната постройка, което съставлява нарушение на разпоредбата на чл. 148, ал. 1 от ЗУТ и в този смисъл издадената и съответно оспорвана в производството заповед изрично в мотивите си посочва, че след извършване на съответните процесуални действия от страна на административния орган и изпълнение указанията на съдебното решение, отменило предходна заповед, и предвид липсата на възможности както за узаконяване, така и търпимост, е последвало издаването на съответния административен акт.

Моля за решение в този смисъл, като ми присъдите и направените по делото разноски в размер на адвокатското възнаграждение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателката в 7-дневен срок от днес да представи по делото писмено становище с копие за другата страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: