ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 18.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На осемнадесети септември                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 348 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ИЩЦИТЕ Е.А.А. и  С.Т.А.,  редовно призовани, не се явяват и не се представляват. Постъпило е становище от процесуалния им представител адв. М. относно изслушването и приемането на експертното заключение и при евентуалност да изложи доказателствени искания в зависимост от позицията на ответника.

ОТВЕТНИКЪТ Община Бургас, редовно призован, се представлява от гл.юк. С.Б., с пълномощно на лист 35 по делото.

ПРОКУРАТУРАТА на Република България се представлява от Андрей Червеняков – прокурор от Окръжна Прокуратура - Бургас.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.Ш. се явява.

 

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение по съдебно-техническата експертиза на вещото лице П.Ш..

ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещите лица, както следва:

П.С.Ш. – 61 години, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Поддържам заключението.

 

         ГЛ.ЮК.Б.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Ш..

ДАСЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит (250 лева).

/изд.РКО на 18.09.2018 г., сума 250 лв, платежно нареждане на листи 44 и 45 по делото/

 

Съдът констатира, че вещото лице е извършило разходи и е калкулирало труд, чиято стойност надхвърля размера на определеното първоначално възнаграждение. Заключението е подробно, прегледно и логически издържано. Въпреки извършеното оспорване от страна на ответника, съдът счита, че следва да определи допълнително възнаграждение на експерта, съответстващо на реално положените от него усилия по изготвяне на заключението.

Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОПРЕДЕЛЯ допълнително възнаграждение на вещото лице Ш. в размер на 100 лева,  вносимо от ищците по 50 лева от всеки от тях, вносимо  в 10-дневен срок от съобщаване на настоящото определение.

Ищците ДА СЕ УВЕДОМЯТ по телефона чрез процесуалния им представител.

 

ГЛ.ЮК.Б.: Поддържам едно от доказателствените искания на ищците, направено още с исковата молба, а именно: да се изиска и приложи приключилото административно дело № 901/2016 г. на Административен съд - Бургас, което е свързано с настоящото. Едно от доказателствените искания е свързано с разрешението за строеж, което се съдържа там в това дело.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Не възразявам. Считам, че трябва да се изиска и приобщи делото.Считам, че трябва да се допусне до разпит  на свидетел, с разпита на който да се установи кой е извършил премахването на обекта.

СЪДЪТ КЪМ ГЛ.ЮК.Б.: Твърдите ли, че ищците доброволно са премахнали обекта?

ГЛ.ЮК.Б.: Поддържам възражението.

 

Съдът счита, че не следва да приключва събирането на доказателствата.

Следва да уважи направените искания, а именно:

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗИСКА и ПРИЛОЖИ към настоящото дело административно дело № 901/2016 г. на Административен съд Бургас.

ДОПУСКА на ищците един свидетел – при довеждане, за установяване на въпроса от кого и как е премахната процесната постройка.

 

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 20.11.2018 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: