ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 14.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На четиринадесети май                            две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 347 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 15:09 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АРТИМАС ГРУП“ ООД, редовно уведомен, представлява се от адвокат Д., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт И., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от пълномощника на жалбоподателя, с която представя фактури със заверен превод на български език, по опис, съдържащ се в молбата.

 

АДВОКАТ Д.: Моля да ги приемете, представили сме ги според Вашите указания.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се приемат представените доказателства.

Във връзка с указания на съда да удостоверим определени факти и да инициираме в тази връзка молба за обмен на информация, Ви представям изпратено писмо до Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр. Бургас, ведно със съпътстващ доклад с поставени въпроси в него, както и писмо от Директора на Дирекция „Централно звено за връзка“ към ЦУ на НАП във връзка с инициирано такова производство. Към момента нямаме отговор.

 АДВОКАТ Д.: С оглед на обстоятелството, че ще очакваме изисканите документи от Полша неопределен период от време, и двете страни молим да се спре делото по взаимно съгласие до представяне на исканата информация от страна на данъчната администрация на Полша, след което да се насрочи съдебно заседание. В този период ние ще имаме възможност да се запознаем с документите и няма да се налага делото да се отлага още веднъж. Делото ще приключи с още едно заседание само.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Съгласна съм делото да бъде спряно до получаване на отговор от Полската данъчна администрация.

 

СЪДЪТ, като намери, че са налице условията на чл. 229, ал. 1, т. 1 от ГПК, приложим съгласно препращащата разпоредба на § 2 от ДР на ДОПК, а именно съгласие и на двете страни за спиране на производството по делото до постъпване на документите, изискани от данъчната администрация на Полша,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производството по административно дело № 347/2018 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас до представяне по делото от ответника на изисканите от данъчната администрация на Полша писмени документи във връзка с иницииран обмен на информация, касаещ предмета на спора.

Определението е окончателно.

 

СЪДИЯ:

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: