ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 03.07.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На трети юли                                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

Секретар: Стоянка А.а

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3436 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12:11 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Община Бургас, редовно призован, се представлява от представител по пълномощие юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

За ответника заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган на оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020г.“, редовно призован, не се явява представител.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА, че по молба на юрисконсулт Г., която е от 28.05.2018 г., съдът е заменил назначеното вещо лице Р.Д. с вещо лице със специалност инженер промишлено и гражданско строителство, а именно А. И.В..

ДОКЛАДВА че по делото от ответника е постъпила молба, с която са представени писмени доказателства във връзка с указания на съда – длъжностна характеристика на Н.П.Г. – старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми; длъжностна характеристика на М.М.П. – старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми и длъжностна характеристика на Н.Л.Н. – началник отдел ЮИР.

ДОКЛАДВА, че на 02.07.2018 г. от ответника е постъпила молба, с която иска делото да бъде отложено поради неизготвяне на заключението и при насрочване на следващия час иска съдът да съобрази обстоятелството, че пълномощникът на ответника пътува от София.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Във връзка с представената молба от 29.05.2018 г., видно от представените длъжностни характеристики считам, че лицата, които са изготвили контролния лист, въз основа на който впоследствие е изготвен доклад и решението на ръководителя на Управляващия орган, не притежават необходимото образование, квалификация и опит. От двете длъжностни характеристики на експертите е видно, че изискуемата специалност за заемане на длъжността е право. По отношение на началника, който също е изготвил доклада за оценката, считам че няма подходящо образование и квалификация. В длъжностните характеристики на тримата пише, че осъществяват контрол и наблюдение на случаите на регистрирани нередности и сигнали за нередности, без да е уточнено в какво се изразява контролът и дали имат правомощията да проверяват техническата част от документацията за обществената поръчка, както е техническите предложения на участниците. Съгласно изискванията на чл. 28а, в редакцията на Закона за обществените поръчки, актуална към откриване на обществената поръчка, когато критерият за оценка е икономически най-изгодна оферта, тоест когато се изисква изготвяне на методика на оценка и представяне на технически предложения от участниците, качествените показатели, които са количествено неопределени, се оценяват от комисия. Съгласно чл. 35, ал. 1 от ЗОП (отм.) половината от членовете на комисията трябва да бъдат лица, които притежават професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Считам, че след като в закона е поставено такова изискване към лицата, които трябва да изготвят методиката за оценка и техническото задание, както и към лицата, които трябва да оценяват предложенията и да прилагат тази методика, същите изисквания би следвало да бъдат налице и към екипа, който проверява тяхната дейност, тоест към тези лица, които изготвят контролните листи и докладите от извършената проверка.

Моля да не се приемат представените доказателства. Оспорвам същите като такива с невярно съдържание, изготвени от лица, които не притежават необходимата компетентност и в този смисъл считам решението на управляващия орган, който се е позовал изцяло на техните констатации, за нищожно. Оспорвам съдържанието на контролните листи и доклади, които са изготвени от лица без необходимата квалификация и опит.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представени от ответника с молба вх. № 2879/12.03.2018 г. и с молба вх. № 5946/29.05.2018г. доказателствата, по описи, съдържащи се в молбите.

 

Съдът в предходно съдебно заседание задължи ответника най-късно до настоящото заседание да представи доказателства за компетентността на Н.Г.– старши сътрудник по УЕПП, инж. М.П.– старши сътрудник по УЕПП и ниж. Н.Н.– началник РО ЮИР, които са съставили контролен лист за проверка, намиращ се на л.68-л.113. Разпореждането на съда не е изпълнено, доколкото с молба от 29.05.2018 г. ответникът е депозирал само длъжностни характеристики. Липсват доказателства в какви отношения с ответника се намират тези лица, както и доказателства за техния образователен ценз. По тази причина и във връзка с възраженията на процесуалния представител на жалбоподателя, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ЗАДЪЛЖАВА повторно ответника в 7-дневен срок от съобщаването да представи по делото доказателства относно Н.Г.– старши сътрудник по УЕПП, инж. М.П.– старши сътрудник по УЕПП и ниж. Н.Н.– началник РО ЮИР, които да удостоверяват тяхната професионална компетентност и правната връзка, която имат с ответника, тъй като подписаните и представени по делото длъжностни характеристики не са достатъчни, за да се прецени дали те отговарят на изискванията да извършват такъв вид контрол.

ДАВА възможност на двете страни най-късно до следващо съдебно заседание да изчерпят доказателствените си искания във връзка със становищата си по спора.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.10.2018 г. от 11:15, за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: