ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 27.04.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ДЕВЕТИ административен  състав       

На двадесет и седми април                                  две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ:  П.С.

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия С.

Административно дело номер 338 по описа за 2007 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА З.С.Д., редовно уведомена, представлява се от адв.Ч..***, редовно уведомена, се представлява от адв.Й.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, всички редовно уведомени, не се явяват, като Г.М.М. се представлява от адв.Т.М. с приложено по делото пълномощно.

Явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.П.А..

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът счита, че няма процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

         ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

         М.П.А. - 40год., български гражданин, несемейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за отговорността по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение, което поддържам. Правя уточнение, че в част V от заключението съм допуснала техническа грешка, като съм преповторила въпроса.

Въпрос на адв.Ч.: На стр.2 от заключението, в част ІV, трети абзац, изречение първо - да разбирам ли, че сте установили несъответствие на площите на новообразуваните УПИ в текстовата чест на проекта за ПУП  с площта, която измервате в цифровия модел  към същия ПУП?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Установих разлика в квадратурата на имота, която идва от документа за собственост. Описала съм в заключението защо се получава тази разлика. Всички изследвания съм направила по цифровия модел, по програма, с която могат много точно да се измерят площите и разстоянието и стигнах до извода, че действителната площ на имота, сборът от тези три новообразувани имота е 1 766 кв.м.

Въпрос на адв.Ч.: По новообразуваните УПИ-та предполагам, че имотът на моята доверителка би бил УПИ ІІІ. При покупката на идеалните части, площта на имота съгласно представената на нотариуса скица е била 2357 кв.м., но в нотариалния акт не са вписани толкова квадратни метра.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Точно този чертеж, който е приложение № 1 изяснява визуално нещата. Имотът очертан в зелен контур с точки от 1 до 8. Имотът на жалбоподателката не съвпада с тези нови УПИ нито като форма, нито изцяло като местоположение. Скицата – приложение № 1 отговаря на графичната част на заповедта, но считам, че така както са образувани имотите с техните отнемания от различни страни, те не съвпадат с имотните граници. Тези отнемания е видно, че са изцяло за инфраструктура, отбелязани са в тъмнорозово и виолетово. Проблемът е в разработката, тъй като това е първа регулация на възстановените имоти, които са бивши земеделски земи. Няма разпоредба от нормативен акт, ЗУТ и Наредба № 7,  с които да се задължат проектантите да спазват имотните граници, както е в урбанизираните територии. В този случай имотните граници не могат да бъдат регулационни линии. Другото, което според мен е пропуск в процесната разработка е, че имотите изобщо не са отразени като кадастър, няма ги в разработката като кадастър, като подложка, за да се види наистина кой имот къде попада, кое УПИ за кой имот се отнася. В този смисъл  така не може да се идентифицират идеалните части на жалбоподателя кой всъщност бъдещ УПИ образува.  В случая е изработена само регулация. Има и застрояване, но без тази кадастрална подложка, която е необходима съгласно Наредба № 8. Оттам идват тези разминавания, когато наложих имотът върху процесната разработка, тъй като имотът и разработката са в реални координати. Този проект на ПУП е изготвен от колеги инженер-геодезисти. Не видях в разработката да са участвали архитекти и транспортни инженери предвид обстоятелството, че се отнема за комуникационно-транспортна инфраструктура (улици, паркинг, тротоари).

На стр.3, площта от 473 кв.м. посочена в края на абзац 3 в т.4 на заключението съм получила като разлика от квадратурата на имота по нотариален акт, за който приемам, че е 2247 кв.м. и съм извадила сбора от площите на новообразуваните УПИ с обща площ от 1774 кв.м., съгласно процесния ПУП. На база тези 473 кв.м. определям 21% за отнемане за инфраструктура.  Също така този процент го видях записан и в административната преписка на община Созопол. Приемам, че тези 21% са действителните отнети за инфраструктура, тъй като площта която е прибавена към имота на жалбоподателката по своя размер е по-голяма от тази, която е отнета за същия този имот УПИ ІV-1602.

Въпрос на адв.Ч.: Последен абзац на стр.2 от заключението – задължително ли е да се уточнява в заповедта класа на пътищата? В заповедта задължително ли следва да бъдат вписани такива данни?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да отговоря еднозначно на този въпрос, защото заповедите ги подписват кметовете на общините. Не съм напълно сигурна как точно трябва да се впише. Ако беше вписано, нямаше да ги има тези недоразумения в случая.

Въпрос на адв.Ч.: Защо не може да се определи дали е спазено изискването за видимост за триклонно кръстовище (стр.3, първи абзац)?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това се определя от специалист със съответната квалификация и когато се проектират комуникационно-транспортните схеми в проектантския екип задължително участват транспортни инженери и те са основните проектанти заедно с геодезистите.

Ако имаше изготвена транспортно-комуникационна схема щеше да бъде ясно дали има видимост.

Отговорът на трети въпрос от заключението ми следва да бъде, че в случая е необходимо съгласуване с КАТ, а не с Агенция „Пътища”. Искам да допълня във въпрос № 3, в първата част на експертизата -  отговорила съм, че е необходимо задължително съгласуване с КАТ. Предполагам, че процесният проект е разработен по общинска поръчка и по обем и съдържание на преписката в община Созопол, предполагам че е разработен като предварителен проект, защото е представен като „скица-проект”. От тези си предположения правя извод, че схеми може би ще се възложат в следващ етап на проектиране, но такива схеми засега не са налице. Така че не е налице съгласуване. Освен това, не е издадена виза за проектиране от главния архитект на община Созопол, в която да се укаже обемът и съдържанието на процесния ПУП, както и какви съгласувания да се извършат.

Въпрос на адв.: Като последователност на техническите действия, които трябва да се извършат, дали са изпреварващи, съпътстващи или последващи такива съгласувания?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В порядъка на последователност едни такива съгласувания следва да се извършат в хода на административната процедура по изготвянето на ПУП след решение на експертен съвет, но във всички случаи преди издаване на окончателен административен акт – заповедта, с която се извършва това одобряване.

Преди този ПУП е имало още една разработка през 2004 год., която е била обжалвана, не мога да цитирам точно предходната заповед, но в тази заповед от 2004г. е записано, че проектът е придружен от такива схеми, но такива схеми не бяха открити в тази разработка и в предходната също.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме въпроси към вещото лице.

Съдът като взе предвид изготвеното експертно заключение

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице, на което следва да бъде заплатено възнаграждение в размер на 576 лева, 200 лева от които платими от внесения депозит а разликата от 376 следва да бъде заплатена от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

От възнаграждението на вещото лице, сумата от 36 лева следва да се счита извършени пътни и дневни разходи.

 

Адв.Ч.: Оспорвам заключението в т.1, тъй като отнетата площ на имот пл.№ 1464 с площ 2357 кв.м. съгласно констатациите на вещото лице е 771 кв.м., от които 697,86 кв.м. за инфраструктура и 73,24 кв.м. за съседен общински имот. Следователно цялата отнета площ от имота не е отнета само за инфраструктура. 25 % от площта на имота се равняват на 589,25 кв.м., докато отнетите са 677,76 кв.м. Считам, че вещото лице неправилно е определил процесното отнемане, като преди определяне на процента е включил в площта на имота, добавените квадратни метри от съседния общински имот и респективно е извадил отнетите от имот пл.№ 1464 за общински. Поради това оспорвам заключението в тази част. Нямам други доказателствени искания.

Адв.: Възразявам срещу изложените възражения по приетото заключение на вещото лице, предвид че в т.1 от заключението, Глава V, категорично вещото лице подчертава, че цялата отнета площ 583 кв.м. е за инфраструктура и показва съответно, че при площ на имота по нотариален акт е отнета площ 473 кв.м. Тоест разминаването, ако има такова, е само в 6 кв.м. Това е въпрос на технически изчисления, с оглед на което считам, че няма основание за оспорване на експертизата.

Няма да соча други доказателства.

Адв.: Няма да соча доказателства.

 

Съдът като взе предвид, че по делото няма да бъдат ангажирани допълнителни доказателства

        

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Ч.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата, като отмените обжалваната заповед като незаконосъобразна и ни присъдите направените по делото разноски. Ще представя писмени бележки.

Адв.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна с оглед изложените в нея мотиви, съобразени със събраните по делото доказателства и най-вече със заключението на вещото лице, прието в днешно съдебно заседание.

Адв.: Въз основа на представените по делото доказателства считам, че заповедта е законосъобразна и моля да я потвърдите.

 

Съдът дава на страните 14-дневен срок за представяне на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: