ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 09.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На девети октомври                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3371 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „М.Ч.“ ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат З., надлежно упълномощен с пълномощно, представено по делото.

За ответника изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно призован, се явяват представители по пълномощие юрисконсулт П., надлежно упълномощена, представя пълномощно и юрисконсулт Л., надлежно упълномощена с пълномощно, представено по делото.

Явяват се вещите лица инж. К.М. и М.Д..

Явяват се свидетелите Д.Д., М.М., С.Й., М.К., К.Ю. и В.Т., редовно призовани.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на пълномощниците на страните, на свидетелите както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89, т.2 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че след предходно съдебно заседание са постъпили с писмо рег.№ 11-00-375/08.06.2018г. доказателства от Община Малко Търново, находящи се от л.2562 до л.2649 от делото.

ДОКЛАДВА и постъпили с молба вх.№ 6869/19.06.2018г. доказателства от „Ясен месец“ ЕООД, които са от л.2653 до л.2711 от делото.

ДОКЛАДВА, че заключението на съдебно-икономическа експертиза е постъпило на 27.09.2018г., което е в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК.

ДОКЛАДВА, че заключението на съдебно-техническата експертиза е постъпило на 1.10.2018г., също в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК.

 

АДВОКАТ З.: Нека първо се изслушат вещите лица и след това свидетелите.

ЮРИСКОНСУЛТ П.:Не възразявам първо да се изслушат вещите лица, след което и свидетелите.

 

Съдът изведе свидетелите от залата.

 

Съдът пристъпи към изслушване на вещото лице по допуснатата съдебно-икономическа експертиза, като сне самоличността му както следва:

М.Д.Д., 53г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм експертно заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: В заключителната част, на стр. 7 от заключението, има едно дублиране на отговора на въпрос 2 и на въпрос 4. На какво се дължи това? 

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Отговорила съм така, както е зададен въпроса към експертизата.

В поставените въпроси и проекта е един и същ, и фирмата беше объркана, за това съм писала така в заключението. Вероятно са имали предвид другата фирма „Ясен месец“ ЕООД, но не съм имала такъв въпрос и не съм изследвала.

АДВОКАТ З.. Нямам други въпроси.

Съдът към страните: Грешката е допусната в молбата с въпросите зададени от ответника.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Няма как да бъде отстранена тази грешка, тъй като фирмата „Ясен месец“ ЕООД не е страна в производството, макар че зная от вещото лице, че е имало видимост по въпроса.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Имам данни за „Ясен месец“ ЕООД. Те не ми отказаха достъп и информация.

ВЪПРОС на СЪДА: Какви са приходите на „Ясен месец“ЕООД, макар и по друг проект?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Счетоводствата са водени са по същия начин, дадоха ми справки. Не са ми отказвали никакви документи.

За периода от м.декември 2014 до м.юли 2018г. „Ясен месец“ ЕООД има приходи от продажба на услуги в размер на 78 848,80 лв., това са нощувките, а 1 770 лв. - това е от продажба на кафе, чай и напитки за гости. Това е, което касае проекта.

Останалите приходи са от други дейности – земеделски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Нямам въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице по съдебно-икономическата експертиза и УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението 520лв., от които 400лв. са внесени под формата на първоначален депозит от двете страни по равно. За разликата от 120 лв. съдът ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя и ответника, в 7-дневен срок от днес, да представят доказателства за довнасяне, като сумата следва да се разпредели поравно, т.е. по 60лв. от всяка от страните.

Да се издаде РКО за първоначално внесената сума, а след представяне на доказателство за доплащане – да се издаде втори РКО.

 

Съдът пристъпи към изслушване на вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като сне самоличността на вещото лице, както следва:

К.Д.М., 67 г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Първият ми въпрос е свързан с отговора на стр.8 от заключението, въпрос който е формулиран от съда и в който отговор се казва, че оградата между двата парцела, обекта съответно на „Ясен месец“ ЕООД и на „М.Ч.“ ЕООД е изпълнена след датата 21.07.2016г., тъй като съществува някаква снимка извършена при проверката на тази дата, от която снимка е видно, че подобна ограда няма. Въпросът ми е от Фонда ли ви показаха такава снимка?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: В Държавен фонд „Земеделие“ в София, със съдействието на юрисконсулт П., при една нейна колежка се отвори досие на „М.Ч.“ ЕООД и там бе показана тази снимка, като на самата снимка беше отпечатана датата. Снимката посочваше сектор, който е подобен на този, който аз представям по делото като Приложение №7. Снимката на която няма ограда, е направена в ракурс, подобен на снимката, която видях в Държавен фонд „Земеделие“. Говоря за телената ограда, с метални колони.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Това са снимките от проверката на място, извършена от отдел „Технически инспекторат“ към Държавен фонд „Земеделие“ - Централно управление, сектор „Контролни проверки“. Това е последната проверка на място от м.май 2016г.

Представям и моля да приемете заверени копия от снимков материал. Това са снимки от контролен лист извършен през м.май 2016г.

 

Съдът предяви на вещото лице представените снимки от пълномощника на ответника.

 

Вещото лице показва снимката от подобен ракурс, представляваща Приложение 7 към заключението и прави сравнение със снимката под № 13, от всички снимки представени от пълномощника на Държавен фонд „Земеделие“:

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: В гръб остава кухнята на „М.Ч.“ ЕООД, вижда се пътеката, ето я пътеката същата (сравнява двете снимки) и ансамбъла от две врати. Има и трайни насаждения и на моята снимка и на тази на Държавен фонд „Земеделие“. Аз не съм могъл да улуча точно мястото, откъдето са снимали при проверката, но имам предвид пътеката, вижте и тези ниските засаждения. Сега някои оставят зад оградата и самата врата е основния ориентир. Мисля, че датата на проверката беше 21.06.2016г. и тази снимка ми показаха в София.

Не съм специалист фотограф, и не съм улучил мястото, където е снимката на Държавен фонд „Земеделие“ и моето, но се касае за същото местонахождение.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: В приложените технически и инвестиционни проекти към заявление за подпомагане на „М.Ч.“ ЕООД има ли предвидено изграждане на ограда между двата имота, съответно имотът на „М.Ч.“ ЕООД и „Ясен месец“ ЕООД?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Никъде в документацията, представена по делото, нито в документите, които ми предоставиха в Държавен фонд „Земеделие“ София, не видях текст или други картни материали, с които да се упоменава задължение или изпълнение по вид, по стойност и по други параметри ограда между двата УПИ – УПИ І и УПИ ІІ, собственост на „М.Ч.“ ЕООД и „Ясен месец“ ЕООД.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: От документите, които проверихте – технически, инвестиционни, заявление, вкл. и по отношение на външната ограда, не вътрешната ограда между двата имота, и външната на „М.Ч.“ ЕООД, за същата има ли данни в някаква проектна документация, как трябва да изглежда, как трябва да бъде изградена?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: В инвестиционните проекти, в част архитектурна на проекта, мисля, че за къща № 4, в обяснителната записка на проекта, респ. в чертеж фасада-запад, първо в обяснителната записка е обяснено, в последния най-долен абзац, че дворът следва да се огради с каменна ограда с височина 60 см. и надстройка с дървени тавани с височина 80 см. и обща височина 1,40м. Това мисля, че съм го посочил и го има в Приложение №15 към заключението.

Отделно и на приложените по делото чертежи от Община Малко Търново ги има, заедно със западна фасада е начертан елемент на външната ограда. На место тази ограда е почти по същия начин изпълнена и хармонира със зидариите на първо ниво на къщите на „М.Ч.“ ЕООД. Първите етажи са с каменни зидарии, сантрачи, които представляват дървени елементи, които се слагат хоризонтално, за да се изравни зидарията, за да има хоризонтален вид.

ВЪПРОС на СЪДА: Оградата е само външна, а между двата имота има ли ограда?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Между двата имота нито от чертежи, нито проекти няма вътрешна ограда. От предвидената ограда, а дали трябва да има ограда между двата парцела, в проекта няма предвидена вътрешна ограда, каквато е по вид, стойност и начин на изпълнение.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Предвидената в проекта външна ограда финансирана ли е от Държавен фонд „Земеделие“ ?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Съобразно документацията, която ми беше представена от Държавен фонд „Земеделие“ гр. София, мисля, че има приложено фотокопие, Приложение №6 към настоящата експертиза и представено от Фонда, е видно, че „М.Ч.“ ЕООД е дала информация за това, че е извършвала каменнозидана и дворна ограда, с определени количества и стойности, за които не се кандидатства за подпомагане по проекта. Това е само информация, която ми представиха от Фонда. Не съм правил изчисления за стойности. Казвам само, че има такъв документ и ако забелязвате  в горния ляв ъгъл на листа има номерче, което е на преписката във фонда.

Също така от гласните данни на М.Ч. е, че не е плащано от фонда за оградата.

АДВОКАТ З.: Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ П.: Да изясним нещо – при изготвянето на експертизата ходихте на място и видяхте и двете УПИ-та. Колко къщи видяхте?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Обяснени са в експертизата - има две къщи за гости, един навес при „М.Ч.“ ЕООД, които са посочени в Приложение №1 и в констативно-съобразителната част на заключението, четирите къщи общо са обяснени, с разпределение, особено на първи нива. Вторите нива не съм посещавал, не съм проверявал колко бройки са стаите на вторите етажи, които са стаи за гости. Видях четири къщи за гости и един навес.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ П.: Можем ли да кажем, че е налице една обща ограда за четирите къщи, ограждащи двете УПИ-та?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Оградата е от един и същ вид, когато говорим за УПИ, но това, че оградата продължава в същия вид не означава, че е обща. Имаме ограда на „М.Ч.“ ЕООД от западната страна на нейния имот, която започва от входния навес на къща № 1 и в посока югозапад продължава, като фактически се прекъсва при летния навес с кухня, продължава след тази кухня до къща №2, където имаме отделна входна единична врата, след ъгъла на къща №1, продължава по посока на югозапад и с една чупка на същия имот на „М.Ч.“, в посока лек югоизток, стига до УПИ ІV, който е на други лица, нямащи отношение към процеса.

От източната страна оградата на „М.Ч.“ ЕООД започва от югоизточния ъгъл на първия етаж на къща №1, където е кафенето и завършва при ансамбъла от две двойни врати, едната двойна, от която се влиза в двора на „М.Ч.“ ЕООД и една, от която се влиза в двора на „Ясен месец“ ЕООД. От този ансамбъл от врати, на юг започват каменни огради на „Ясен месец“ ЕООД.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ П.: От едната страна оградата се прекъсва от УПИ ІV.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Няма обща страна на двете УПИ-та.

Другата, от страната на кафето, където е двойна врата и единичната, единичната врата е за Парцел ІІ (УПИ ІІ), който е на „Ясен месец“ ЕООД, а парцел ІV (УПИ ІV) не съм проучвал. За Парцел ІV (УПИ ІV) нямам поставена задача.

АДВОКАТ З.: Този парцел няма нищо общо с парцелите на „Ясен месец“ ЕООД и „М.Ч.“ ЕООД.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: На Приложение №3 се вижда външната ограда на УПИ-то на „М.Ч.“ ЕООД, която се намира до къща №4 и навеса за хранене с кухня.

Другата ограда, която е подобна по вид, но е на „Ясен месец“ ЕООД - Приложение №10, тя е към къща № 3 и е с отделен вход.

Третият сектор, който е на „М.Ч.“ ЕООД, в източната част на имота е от къща №1 до ансамбъла от входни врати, но снимана от двора към улицата е Приложение № 7.

На приложение №8 съм отбелязал, че оградата между имота и УПИ ІV е само зид. Оградата към УПИ ІV, в частта, където има тараби се отличава от останалата ограда по това, че зидът е по-висок спрямо зида, който е извършен по отношение на оградата на двете УПИ-та на „М.Ч.“ ЕООД и на „Ясен месец“ ЕООД.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ П.: Тази ограда, която огражда УПИ І и УПИ ІІ създава ли впечатление, че е еднаква?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Обяснената външна улична ограда започва от навеса, входен навес към къща №1, спира при навес за хранене с кухня.

Усещането е, че оградата е за един и същи имот, но всичко е различно, друго е. Изпълнението на външни огради е почти еднакво, но не е една. Единият е правил, другия също за него, за УПИ ІV не съм поглеждал, за неговото лице, което е от най-южната страна на квартала. Снимах последно входната врата на „Ясен месец“ ЕООД, за да обясня, че имаме отделни входове.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ П.: Някъде видяхте ли да се рекламира „М.Ч.“ ЕООД, че е къща за гости на „М.Ч.“ или на „Ясен месец“ЕООД или видяхте само къщите?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Надписът на къща №1, който е Приложение № 12 към експертизата и е видно от снимката, че има надпис „Чайковите къщи“. Освен това, в центъра на селото, до килийното училище и църквата, има рекламно туристическо табло за цялото село Бръшлян, на което рекламно туристическо табло са рекламирани двете фирми – „Чайкови къщи 1“ и „Чайкови къщи 2“, като аз не разбрах точно защо „Чайкови къщи 1“ и „Чайкови къщи 2“, тъй като фамилията и на двамата собственици на УПИ І и УПИ ІІ е Чайков и Чайкова.

ВЪПРОС НА СЪДА: Този надпис къде се намира?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Надписът, който е показан на Приложение №2 е на „М.Ч.“ ЕООД, на къща №1.

Не видях на другата къща дали има надпис.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Във връзка с така споменатото усещане за една и съща ограда, въпросът ми е следния: В село Бръшлян има ли изискване за начина, по който трябва да бъдат изграждани оградите, не само на тези къщи, но и на останалите къщи?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Освен отговора, базиран на констатациите в архитектурно-инвестниционния проект, не съм проверявал в община Малко Търново.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Има ли общо взето, наблюдава ли се спазване на някакъв ред по отношение на изграждането на други огради?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: При входа и при влизане в селото, в съседни, други имоти, които не са предмет на настоящото производство, не видях лично такъв вид ограда, който е направен по улиците на двата имота на „Ясен месец“ ЕООД и на „М.Ч.“, и на третия. А на информационното табло са и доста от другите къщи за гости.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от пълномощниците на ответника 15 броя снимки, на които се сочи, че са направени на 21.06.2016г.

ПРИЕМА заключението на вещото лице по съдебно-техническата експертиза, както и представените от вещото лице два броя снимки, които е следвало да бъдат приложени към заключението. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит. Да се издаде РКО.

 

Съдът пристъпи към разпит на допуснатите в предходно съдебно заседание свидетели:

 

Съдът въведе в залата свидетеля Д.И. Динев

 

Сне самоличността на свидетеля, както следва:

Д.И.Д., 39 г. неосъждан.. Без дела с жалбоподателя, служител в Държавен фонд „Земеделие“ и към настоящия момент,.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване. 

Свидетеля обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Имате ли спомен да сте участвали в извършване на проверка на място на изграден обект от „М.Ч.“ ЕООД в с. Бръшлян. Кога е това и какво може да ни разкажете за тази проверка?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д.: Да, участвал съм такава проверка, по спомен през 2015г. Точен месец не мога да се сетя, но ходих на проверка и бях с колежката М.М..

По обекта на проверката, която имахме да извършваме, установихме, че инвестицията е извършена по параметри и е по контролен лист.

При извършване на тези проверки следим изпълнението на инвестицията, дали функционира обекта, дали функционира по предназначение. По спомени обекта функционираше. Къщите не бяха затворени. Общувахме с бенефициента, в случая с г-жа М.Ч.. Тя е човека, с който комуникирахме по времето на цялата проверка.

ВЪПРОС на СЪДА: Какви огради, други къщи видяхте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д.: За огради не си спомням, но в близост имаше друг обект, който също е финансиран по мярката. Не сме проверявали другия обект, защото не е от моите обекти.

ВЪПРОС на СЪДА: Имаше ли ограда между двата обекта?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д.: Не мога да си спомня дали имаше ограда между двата обекта.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Да си спомняте да сте дали някакви предписания?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д.: Не е моя работа да давам предписания. Контролният лист не е инструмент за даване на предписание. Той е констатация от проверка на място.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: От тази констатация при проверката, вие установихте ли някаква функционална несамостоятелност?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д.: В момента на нашата проверка сме установявали само, че има обекти по тази мярка и сме го установили по думите на самия бенефициент. Ние няма как да знаем дали има друг обект, въпреки че другият кандидат е задължен да има информационна табела. В случая нямаше такава табела и информацията за другия обект е по сведение на самия бенефициент. А за същото бенефициента е представил документи за ток и вода, партиди за ток и вода, самостоятелно партида, и с колежката ми сме сметнали, че това е достатъчно основание за наличие на самостоятелна функционалност.

Не, само ток, вода, урегулиран имот – това са сведенията.

Мисля, че от външната страна имаше ограждане. Това е проверка, която се извършва след плащане на Държавен фонд „Земеделие“ и ние проверяваме самите обекти, дали няма да има разпродадени машини и съоръжения, които са обект на инвестицията.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Знаехте ли като проверяващ, оградата била ли е обект на заявлението?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д.: Не мога да се сетя.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Имате ли спомен, в началото на м.август 2016г. вие да сте правили проверка на съседния обект на фирма „Ясен месец“ ЕООД?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д.: Не съм участвал в такава проверка.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ П.: Само обекта на къщата за гости и машините, които са субсидирани от фонда, или и други обстоятелства проверявахте?.

ВЪПРОС на СЪДА: Какво беше обект на извършената от вас проверка?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д.: Обект на проверка са машини и съоръжения, инвестирани по програмата, легла, оборудване. Тези неща са проверявани. Но строително-монтажни работи (СМР) се проверяват, ако се установи видимо липсата им, ако къщата липсва, ако покрива липсва. Тогава се пристъпва към проверка дали са извършени СМР.

Оборудването е движима вещ и може да отсъства при повторната проверка, която е проверка след плащане, това е проверката която ние извършвахме.

ВЪПРОС на СЪДА: Когато отидохте на проверка нещо друго видяхте ли?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д.: Бяхте концентрирани във вещите и не видях нищо друго.

От СМР, които са към проекта, който е под наблюдение, не е имало да кажем проблем, за който би трябвало да започнем да го проверяваме. Те се проверяват СМР-тата, когато видимо отсъстват. Не е имало причина да се направи допълнителна проверка.

ВЪПРОС на СЪДА: Отсъствието на ограда не е ли отсъствие на СМР?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д.: Зависи кое е обект на проверка. Ограда имаше на самата къща, между двата имота - не си спомням.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ П.: А бизнес плана проверявахте ли го?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д.: При извършваната от нас проверка, бизнес плана не е бил обект на проверката на място.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ П.: А заложеният брой работници, които следва да бъдат наети проверявахте ли?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д.: Към момента на проверката, по правилата за работа на Държавен фонд „Земеделие“, това не е било предмет на проверка, за това нямаме чек лист, с който да се отговаря по параметри.

АДВОКАТ З.: Нямам повече въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетелката М.М..

Сне самоличността на свидетелката, както следва:

М.К.М. – К., 42г., неосъждана. Без дела с жалбоподателя, служител в Държавен фонд „Земеделие“.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване. 

Свидетеля обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Спомняте ли си да сте участвали в извършване на проверка на обект, финансиран от Държавен фонд „Земеделие“ в с. Бръшлян, собственост на „М.Ч.“ ЕООД, кога, и какво може да ни кажете за това?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М.: Помня, че беше зимата, 2015 г. може би. Не бях сама, бях с колегата Д. Динев. Предметът на проверката беше след плащане от Държавен фонд „Земеделие“. Трябваше да се проверят активите на бенефициента, активите, които са закупени и дали се използват по предназначение. Под активи имам предвид обзавеждането, оборудването. Строителството мисля, че не сме гледали тогава. Не се сещам. Мина доста време.

ВЪПРОС на СЪДА: Какво констатирахте при проверката?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М.: Мисля, че вещите, оборудването, беше там, броените неща бяха там.

ВЪПРОС на СЪДА: Имаше ли други къщи за гости и имаше ли изградена ограда между тях?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М.: Имаше други къщи. Нямаше ограда между тях.

ВЪПРОС на СЪДА: Това не трябваше ли да го констатирате при проверката тогава?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М.: Следваше да го констатираме, но имаха договор с ЕВН, а нашия въпрос, след като имаха партиди от ЕВН и от ВиК с договори, заради партидите на ВиК и електроснабдяване и за това записахме.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.:  Обектите, съединени ли са функционално, спомняте ли си, имаха ли отделни входове?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М.: Не си спомням.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Принципно как протича проверката? Отивате и правите тази проверка, но не я ли правите на база на това какви средства са отпуснати от Фонда и отговарят ли отпуснатите средства на това, за което са отпуснати?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М.: Да, в това се състои.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Правихте ли проверка за самостоятелно счетоводство?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М.: Ние търсихме счетоводни документи. В счетоводните документи нямаше проблеми, не мога да се сетя.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Спомняте ли си да са давани някакви указания на „М.Ч.“ ЕООД или някакви предписания?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М.: Мисля, че нямаше указателна табела и дадохме срок, за да бъде поставена такава табела.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: В качеството си на проверяваща, имате ли спомен и знаете ли, изграждането на ограда, било външна към улицата или вътрешна към съседни имоти, дали е било предмет на финансиране от Държавен фонд „Земеделие“ по някакъв конкретен договор?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М.: Не знам.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ П.: Счетоводните документи бяха ли свързани с извършените СМР или с нещо друго?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М.: Мисля, че и за закупените активи и може би за нощувки, фактури, не се сещам точно.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ П.: Беше ли обект на проверката изпълнението на бизнес плана в неговата приходна част?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ М.: Към момента не.

 

АДВОКАТ З.: Нямам повече въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетеля С.Й..

Сне се самоличността на свидетеля, както следва:

С.Й.Й., на 42 години, неосъждан, без дела с жалбоподателя, служител в Държавен фонд „Земеделие“ и към настоящия момент.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване. 

Свидетеля обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Спомняте ли си да сте извършвали проверка на обект в с. Бръшлян, собственост на „М.Ч.“ ЕООД, какво сте проверявали и какво сте установили.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й.: Участвахме в проверка с колегата, който също е призован като свидетел и ще дойде след мен, но точно датата не мога да си спомня. Мисля, че беше 2016г., сезона не си спомням, листата на дърветата бяха зелени. С колегата М.К. бяхме на проверка.

ВЪПРОС на СЪДА: Какъв беше обекта на вашата проверка?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й.: Трябваше да проверим дали се изпълняват целите, заложени в бизнес плана.

ВЪПРОС на СЪДА: Какво конкретно трябваше да проверявате за да прецените дали са изпълнени тези цели?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й.: Има книга за гостуващите, има фактури, издадени на тези, които са ползвали обекта, платени куротни такси, книга за настаняване. Също така дали е назначила хора. По проекта имаше определен брой работници, които трябваше да бъдат назначени, а и дали има проблеми, дали са назначени.

ВЪПРОС на СЪДА: Проверявахте ли изградени сгради, други СМР?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й.: СМР-та се проверяват на първата проверка. На следващите проверки само ако има заведени щети, ако е паднало или е счупено нещо. Ние проверявахме обзавеждането, оборудването и дали го използва и дали е там.

ВЪПРОС на СЪДА: Имате ли спомен от тази проверка, имаше ли друга къща, ограда?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й.: Да имаше друга къща за гости.

Нямаше ограда мисля, нямам спомен. Ако имаше щяхме да я видим. Когато проверявахме бяха 4 къщички и тя каза „Тези двете са мои“. Външна ограда имаше, с каменна ограда са къщите.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Дадохте ли указания, предписания, отразихте ли констатациите си някъде.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й.: Спрямо госпожата мисля, че само за табелата направихме нещо, защото на табелата, която се използва, че финансирането е от Европейския съюз, нямаше посочена сумата и в тази насока дадохме с колегата указание. На тази проверка аз бях три дена, а колегата продължи с друг колега. Аз бях отпуска или бях болен, не мога да си спомня. Указанията бяха за табелата и може би в някой документ е записано. Колегата след мен може би ще каже.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: При тази проверка изследвате ли дали активите се използват съгласно проекта?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й.: По принцип то си е така при проверките. Спомням си, че печката беше в един кашон.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Когато отивате да правите проверката, казвате, че се занимавате с оборудване, документация, счетоводна. Да разбирам ли, че сте изследвали обзавеждането на тези къщи, съществуват ли, ползват ли се?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й.: Не сме мерили като при първата проверка размери. Проверявахме има ли легла, обзавеждане.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Знаете ли в качеството на проверяващ, дали оградите външни и евентуално вътрешни към съседни имоти са били финансирани от Държавен фонд „Земеделие“?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й.: Не, не знам.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ П.: По време на проверката проверихте ли как се изпълнява бизнес плана и какво установихте? Заложените параметри изпълняват ли се – нощувките например?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й.: Установихме, че не изпълнява, не мога да кажа проценти и размери. Имаше разминаване между тези, които са по бизнес плана и тези, които реално са осъществени.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ П.: А по отношение на персонала?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Й.: Към момента нямаше назначен персонал. Госпожата ни каза, че нямало хора, които искат да работят и чакала някакъв мъж за екскурзовод да назначи, но нямаше назначен персонал по бизнес плана.

 

АДВОКАТ З.: Нямам повече въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Съдът освободи свидетеля от залата.

Съдът въведе в залата свидетеля М.К..

Сне самоличността на свидетеля, както следва:

М.Н.К., на 27 г., неосъждан, без дела и родството със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване. 

Свидетеля обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: В качеството Ви на бивш служител на Държавен фонд „Земеделие“, спомняте ли си да сте участвали на проверка в къща за гости в с.Бръшляна, изградена от „М.Ч.“ ЕООД и кога се е случило това, какво е проверявано?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Бяхме с колегата Й., ако не се лъжа през 2016г., месец април - май.

ВЪПРОС на СЪДА: Каква беше целта на тази проверка?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Основното, което трябваше да се направи по време на проверката, беше изпълнение на бизнес плана.

На база на този бизнес план, бенефициента получава точки и се качва в класация. Трябваше да видими до каква степен се изпълнява този план. При проверката се ръководихме по бизнес плана, по който план лицето трябваше да има наети на работа пет работници. Установихме, че към момента няма наето нито едно лице. След това трябваше да проверим финансовите параметри, заложени в бизнес плана и установихме, че има разминаване със заложените и реално установените. В повече бяха заложените, отколкото действително осъществените.

Вече на място проверихме дали са изградени къщите като цяло, дали функционират. По бизнес план имаше бистро – имаше го, но машините на бистрото, което трябваше да функционира, не функционираше по предназначение към момента на проверката.

ВЪПРОС на СЪДА: Имаше ли обекта функционална самостоятелност?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Всичко от извършената проверка съм го отразил в контролния лист. Твърдя, че не си спомням и потвърждавам това, което съм записал в контролния лист.

ВЪПРОС на СЪДА: Видяхте ли, че до обекта има и други къщи?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Да, и сме го отразили в контролния лист.

ВЪПРОС на СЪДА: Имаше ли ограда между тях?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Имаше стабилна ограда, каменна или тухлена. Между двата обекта, доколкото си спомням имаше ограда, това може да се види от снимковия протокол. По време на проверката правехме снимки. Всичко е заснето и бих казал, че подробно е заснето.

 

Съдът предяви на свидетеля снимковия материал приложен по делото.

 

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Това е обекта. Това не са наши снимки, но на тях е обекта, който проверявах. Снимките, предаваме с контролния лист, те са неразделна част към контролния лист. Апаратът, с който снимаме, е служебен. Не мога да кажа дали може да се датира.

ВЪПРОС на СЪДА: Апаратът, с който вие снимахте, има ли възможност за задаване на дата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Аз правя снимка, апаратът сам ги прави.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Да ви попитам, когато правихте тази проверка, имали ли сте предвид и водили ли сте се от това, за какво конкретно е било финансирането в случая и извършено ли е това финансиране по предназначение?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: За нас е важно като проверяваме, да проверяваме само това, което е финансирано по проект. Другите неща не са обект на нашата проверка. Няма как да проверяваме нещо, което не е по проекта.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: В тази връзка спомняте ли си, дали изградените огради, за които говорите, външни към улицата, към съседни имоти са били финансирани от Държавен фонд „Земеделие“ ?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Нямам спомен. Това е според проекта. Не мога да си спомня такива детайли.

ВЪПРОС на СЪДА: По принцип ли следва да правите снимки?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Разбира се. Проверката е извършена през 2016 г., през м.април – май и това с точност може да се провери.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ П.: Външната ограда каква беше?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Беше масивна, непреместваема, изградена от камък, тухли. Телена ограда не съм видял.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ П.: По отношение на приходната част какво установихте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Установихме, че има драстично разминаване между договореното и реално изпълненото.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ П.: Спомняте ли си коя финансова година проверявахте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Ако трябва да кажа, мисля, че беше 2015г. – 2016г.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Казахте, че има драстично разминаване между договореното и реално изпълненото. Запознат ли сте с договора между Държавен фонд „Земеделие“ и „М.Ч.“ ЕООД.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Да, запознат съм .

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: И дружеството бенефициент е приело, че трябва да спази този план?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ К.: Аз лично така го разбирам, на база заложените параметри трябва да се изпълни плана.

 

АДВОКАТ З.: Нямам повече въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетеля К.Ю..

Сне самоличността на свидетеля, както следва:

К.И.Ю. на 43 години, неосъждан. Без дела с жалбоподателя, служител в Държавен фонд „Земеделие“ и към настоящия момент.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване. 

Свидетеля обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Спомняте ли си да сте участвали в извършена проверка на обект в с. Бръшлян, изграден от бенефициента „М.Ч.“ ЕООД. Ако сте участвали, да кажете кога е станало това, какво сте проверили и какви са били констатациите от тази проверка?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ю.: Участвах на проверка на бенефициент „М.Ч.“ ЕООД. Мисля, че беше през 2016г. Правихме проверка след плащане, беше през лятото. Не си спомням месеца. Проверка след плащане, така наречената „Екс пост проверка“, при която основно проверяваме изпълнението на бизнес плана, те са по-специфични от проверките преди плащане. В самите наши инструкции са разписани правилата и акцентите на проверките.

ВЪПРОС НА СЪДА: Какво трябваше да проверите?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ Ю.: Проверяваме няколко основни неща - основното след констатации на одитната мисия при съществено изпълнение на бизнес плана, проверяваме бизнес плана, променени контролни листове за чекове за функционална самостоятелност, за изкуствено създадени основания. Това са контролни въпроси, които са основни при тези проверки.

ВЪПРОС НА СЪДА: На обектите на всички бенефициенти ли се прави проверка след плащане, на всеки ли трябва да се извърши проверка и какво представлява тази проверка?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ Ю.: Във всеки контролен лист са чекове (отметки), като контролните листи се променят, както се променят и версиите, по които работим. Това се съгласува с комисията. В момента контролните листи са сложни, много по-сложни от това, което виждате като документи, с много повече въпроси и от същите се констатират фактите. „М.Ч.“ ЕООД помня добре, защото ми е класически пример за изкуствено създадени условия.

Въпросите в контролния лист са за това, да се установи има ли изкуствено създадени условия, за да може двама-трима или N-ти бенефициенти да усвоят пари по програма.

В конкретния случая установихме 3-4 къщи, изглеждаха идентични, с обща инфраструктура, вертикална планировка и от констатациите на колегите знаехме, че част от тези къщи са на друг бенефициент. При проверки имаме дежурен въпрос, дали има друг обект по програма и колегите бяха чекнали, че има обект. По време на нашата проверка, къщите, които са обект на тази проверка, нямаха табела. Обектите финансирани Държавен фонд „Земеделие“ трябва да имат табела, това е изискване, а там по някаква причина нямаше такава табела. Бенефициентът обясни кои са нейните обекти, така че имахме предварителна подготовка.

ВЪПРОС НА СЪДА: Между едните и другите къщи имаше ли ограда?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ Ю.: Не, нямаше ограда.

Къщите имаха обща ограда на целия имот, оградата беше на двата имота. Мисля, че беше ниска ограда с дървени пана. Ниската част е изградена, плътна, около 1,5 м. и отгоре с дървени пана. Имаме част от проекти, в които се финансират само огради. В проекта не се финансира самата ограда, в настоящия обект.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Вашата проверка коя поред беше на този обект?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ Ю.: Аз съм представител на „Контролни проверки“ към Държавен фонд „Земеделие“, които упражняваме административен и технически контрол. Като представител на „Контролни проверки“, и като говорим за контролни проверки, аз имам достъп до системата и виждам цялото досие на бенефициента, запознат съм с всички резултати от проверки и плащания.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Как може да обясните обстоятелствата, че предходни проверки са излезли със становище за функционална самостоятелност на обекта и вашата, трета проверка, дава едно различно становище от това на предходните?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ Ю.: Не мога да коментирам какво са правили колегите. Кой, какво е видял по време на проверката, не мога да кажа.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Като направихте тази проверка, какво установихте по отношение входовете на къщите? Колко входа имаше към къщите?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ Ю.: Входовете извън парцела, геометричния парцел ли? Имаше голяма двойна дървена врата, но към коя врата да я броим към тази на комшията ли или е един от входовете на обекта.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Освен този вход, има ли други входове към имотите на „М.Ч.“ ЕООД.

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ Ю.: При проверка проследяваме цялата документация, било архитектурна, конструктивна, с цялата документация сме запознати, от чертежите, вертикалната и архитектурна, се вижда, че входа на оградата, голямата порта между къща 1 и мисля че къща 3, която е собственост на другия бенефициент. Границата на парцела граничи е на средата на тази порта.

В парцела има вход откъм задната улица, това е една портичка от задната улица. Така наречената къща 1 има отделен вход, отделен достъп, има бюро, така наречено чисто проектно рецепция, но от този вход се влиза в къщата, не влиза в двора. Той беше затрупан с багаж, беше нефункциониращ.

Обект 4, обекта на „М.Ч.“ ЕООД, има само вход към двора, поне не видяхме и не ми показаха друг. Комуникацията с бенефициента беше трудно. Нямахме съдействие от страна на бенефициента.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Казахте, че е налице ползване на обща инфраструктура, какво имате предвид?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ю.: Под обща инфраструктура има предвид достъпност на средата – входове, врати за вход, алеи, достъпността на средата се състои от алеи камъни и пътечки.

Топографски терена е с обратна денивелация. Част от къщите са на повече от 4-5 м. от другите къщи, целия двор е изграден от подпорни стени. Ако имаме нормално разделяне – подпорните стени се правят, така е направено, че да е обща вертикалната планировка на двата имота. Част от границата на парцела почва от портата, където едната (едното крило) е в единия имот, минава през каменни дворчета и алеи, минава през средата на тревни площи, не са разделени чисто топографски двата имота.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Констатирахте ли общо електрозахранване, канализация?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ю.: При извършването на такъв тип проверка – проверка със съмнение в документалната част, имаме червени и зелени светофари. Тук светофара светеше много червено за преплитащи се неща. В имота на „М.Ч.“ ЕООД имаше ел. табло. В обекта на „Ясен месец“ ЕООД не видяхме ел. табло отвън. Вътре нямахме достъп и не сме проверявали. Изразили сме съмнение за това.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: По отношение на водозахранването и канала, проверявали ли сте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ю.: Чисто проектно по чертеж на „Ясен месец“ ЕООД нямаше шахта, там където трябваше да идва захранването на „Ясен месец“ ЕООД. Тъй като нямаме достъп до този обект, не можем да потвърдим по абсолютен начин това. Докато по проекта на ВиК, шахтата си беше там според проекта.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: В течение ли сте, когато е кандидатствала „Милака Чайкова“ ЕООД и при цялата и документация, как са се водили нейните къщи?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ю.: Позицията в Държавен фонд „Земеделие“ не ми позволява при договориране какви документи се подават. В момента на проверката къщите на „М.Ч.“ ЕООД са 1 и 4, а 2 и 4 са на „Ясен месец“ ЕООД, направи ми впечатление, че не следват по номера, има разминаване.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Известно ли ви е, че „Ясен месец е кандидатствал по същата мярка?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ю.: Това ми е известно от констатациите на проверката на колегите. На къщите на „Ясен месец“ ЕООД нямаше табела.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Знаете ли да е правен опит за извършване на проверка на „Ясен месец“ ЕООД през 2016 г.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ю.: Не съм участвал, но знам, че е имало проверка. Всяка седмица имаме оперативка, и когато излезе бенефициента от мониторинга на проекта се докладва. Бенефициентът „Ясен месец“ ЕООД отказа проверката, доколкото разбрах бил е извън мониторинг в срока, за който даваме обекта.

ВЪПРОС НА СЪДА: Когато ходихте на тази проверка, какво видяхте, правите ли снимки и сам ли бяхте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ю.: Бях с колегата В.Т.. Правим снимки, използваме служебен апарат, излиза и дата, на снимката. В паметта има GPS позициониране.

ВЪПРОС НА СЪДА: Как се задава датата на апарата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ю.: Настройва се от оператора.

Колегата правеше снимки по време на проверката.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ П.: Казахте, че имате достъп до системата, каква е тази система, с която работи Държавен фонд „Земеделие“, за да имате видимост и към други проверявани лица?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ю.: Системата е ИСАК. Това е информационна система за администриране и контрол.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ П.: Приходната част на бизнес плана изпълняваше ли се?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ю.: Не.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ П.: За коя финансова година проверявахте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ю.: Не помня коя финансова година проверявахме.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ П.: Съобразно заложените в бизнес плана работници, служители открихте ли при проверката. В къщата за гости съобразно бизнес плана има заложени работни места, документално открихте ли някакви договори?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ю.: Проверката беше дали спазва бизнес плана по договора. Не мога да си спомня конкретно.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ П.: Какво впечатление си създадохте като правихте проверка при „М.Ч.“ ЕООД, за имот с еднотипни къщи, общо ли функционират или всяка инвестиция е самостоятелна?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Ю.: Експертното ми мнение за това е, че е един комплекс от къщи, не коментирам собствеността и било визуално архитектурно, за мен това е едно цяло.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Знаете ли, имате ли информация „Ясен месец“ ЕООД и Фонда имали ли са съдебни отношения?

Задавам този въпрос, защото свидетелят каза, че е информиран.

По делото шест от томовете касаят проекта на „Ясен месец“ ЕООД. Единственото нещо, което искам да докажа и да установя е, че причината на трета поред извършена от Държавен фонд „Земеделие“ проверка да се установи функционална несамостоятелност на обекта, при положение, че две предходни проверки установяват точно обратното, е обстоятелството, че поради изтичане на мониторинговия период, както и поради водени съдебни дела с „Ясен месец“ ЕООД, Фондът е в невъзможност да ангажира каквато и да е отговорност на това дружество, и реши в рамките на два месеца да промени констатациите си. За това зададох този въпрос.

Съдът към адвокат З.: Ако искате да съберем данни за съдебните дела, подайте си молба по съответния ред.

АДВОКАТ З.: Нямам други въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

Съдът въведе в залата свидетеля В.Т.

Сне самоличността на свидетеля, както следва:

В.Т.Т., на 53 години, неожсъждан. Без дела с жалбоподателя, служител в Държавен фонд „Земеделие“ и към настоящия момент,.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване. 

Свидетеля обеща да говори истината.

Разпитан каза:

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Спомняте ли си лично, като служител на Държавен фонд „Земеделие“, да сте участвали в извършена проверка на обект „Чайковите къщи“, изграден в с. Бръшлян и ако си спомняте кога е било това, какво проверихте и какво установихте при тази проверка.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т.: Спомням си проверка, която сме извършили на обект „Чайковите къщи“. Тя беше след извършена контролна проверка, след плащане през 2016 г. Доколкото си спомням през м. юни, края на м. юни. На тази проверка извършваме контрол, който е осъществяван преди нас с проверка на регионалния технически инспекторат в гр. Ямбол. На тази проверка бях с колегата К.Ю., заедно сме извършили тази проверка и сме проверели как функционира проекта, т.е. на „Чайковите къщи“ какви са показателите, какви са помещенията, как се използва обекта, функционира ли най-вече обекта, защото това са проверки след извършено плащане. Проверили сме наличието на оборудване в една част, финансовите показатели, самата инфраструктура, която е вътре в обекта, като ни направи впечатление, че там, в самия обект се намират и други къщи за гости и по спомен, във връзка с това, че колегите имат друг проект по същата мярка, разбрахме, че в съседство са къщи на друга фирма, която беше упомената, и също е финансирана по тази програма.

ВЪПРОС на СЪДА: Имаше ли ограда между двата обекта?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т.: Между имота вътре в двора нямаше никакви ограждения, които да разделят къщите с другия имот.

ВЪПРОС на СЪДА: Правите ли снимки при проверката, с какъв апарат и датата как се настройва?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т.: Правихме снимки. В по-голямата част аз съм правил снимките. Апаратът има опция за дата, както се настрои. Настройването, когато още се снима излиза датата. Може да се направи настройката на датата, който ползва апарата може да извърши настройка. Не зная дали има друга възможност.

 

Съдът предяви на свидетеля представените от ответната страна снимки.

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т.: Тези снимки аз съм ги правил аз.

ВЪПРОС на СЪДА: Колко пъти се извършват такъв тип проверки?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т.: Това се преценя от колегите, които извършват администрирането на проектите по селските райони. Те решават колко проверки и как ще бъдат назначени на нашата дирекция.

Различно е назначаването на проверки. Някой път имаме повече проверки. Аз лично не е задължително да зная за всеки проект колко проверки има, ако аз съм направил една проверка, други колеги може да са правили и по няколко проверки.

В конкретния случай знаехме, че има извършена проверка от Техническия инспекторат в гр.Ямбол и ние правихме повторна проверка. В контролните листове е записано колко проверки са извършени. Не мога да си спомня дали е записано или не.

ВЪПРОС на СЪДА: Какви констатации направихте при проверката м. юни 2016 г.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т.: Не си спомням, констатациите са записани в контролния лист.

ВЪПРОС на СЪДА: Не си ли спомняте какво сте видели при проверката?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т.: Какво е конкретно записано не мога да си спомня.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Дали сте мнение за нефункционалност. Въз основа на какво дадохте това становище?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т.: Това, което ми направи впечатление в този случай, по тази констатация е за наличието на общ вход който въвежда, който е към двора към комплекса. Направи ми впечатление, кои къщи към коя фирма са. Направи ми впечатление, че е за всички къщи, които са разположени там. Дворът не показа, че има разделение и може да се ползва цялата инфраструктура и да се полза като цяло.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Може ли да опише какво видяхте?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т.: Това е един портал, единият е по-голям, където може и с кола да се влезе. На практика той представляваше портал с две крила и една врата отстрани, която е по-малка, но това е един общ портал.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Извън този вход има ли други входове?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т.: Мисля, че стана коментар, че госпожата каза, че от единия край има друг вход или изход към друга улица. Тя каза и ни го показа.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Не си спомняте колко входа има към двата съседни парцела и къщи извън този портал?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т.: Нашият обект на проверка е проекта на „Чайковите къщи“, който е от 2 къщи, без да имаме заповед за проверка на другите. Нямаме право да извършване проверка на другите две къщи.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Има ли други входове на оградата към къщите?

ВЪПРОС на СЪДА: Има ли други входове от другите улици?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т.:*** мисля, че когато съм обикалял от горната страна, имаше един вход на друга къща от горе, мисля че е на същия проект, но няма как да проверяваме всички къщи, защото нямаме право.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Изследвали ли сте производствените и технологични процеси? Всеки един обект има технологични процеси и има ли наети за една и съща функция лица?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т.: За да може това да направим по двата проекта, трябва да имаме назначена проверка и на двата обекта. Не знам да е имало такава проверка.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: Водоподаването и ел. захранването изселвали ли сте при тази проверка?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т.: Госпожата ни показа, там където е първата снимка, е табло и има и водомерна шахта. Обяснявам, че правим проверка на „Чайкови къщи“ по проект.

ВЪПРОС на АДВОКАТ З.: А правите ли проверка на оборудването на „М.Ч.“ ЕООД?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Т.: Не си спомням.

АДВОКАТ З.: Нямам повече въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

АДВОКАТ З.: По доказателствата - в днешното съдебно заседание представям постановено решение на Софийски градски съд, потвърдено с решение на Софийски апелативен съд по спор между „Ясен месец“ ЕООД и Държавен фонд „Земеделие“.

Твърдя, че това доказателство е относимо към спора до толкова, доколкото първо е налице индикация, за това, че Фондът, одобрявайки заявлението на жалбоподателката, е бил наясно с това, че за предходен период от време е одобрил заявление на въпросната фирма, като в това заявление включително са обявявани както къща 1 и 4, така и къщи 2 и 3, за което в решението, което обжалва е посочено, така и в констатациите на административните проверки се твърди, че е налице едно съзнателно въвеждане в заблуждение на фонда.

Други искания няма да соча. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Правя възражение и моля да не приемате незаверени от процесуалния представител на жалбоподателката копия на решения, поради факта, че те са ирелевантни към настоящия спор. Прави се впечатление, че умишлено Държавен фонд „Земеделие“ отива и проверява само защото е загубил или спечелил дело. Моля да бъдат изключени от доказателствения материал.

Представям докладна записка на заместник изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ с вх. № 03-0416/1665/18.04.2016г., с което се утвърждава промяна във вътрешните процедури към Правилника за дейността на техническия инспекторат и нови контролни листове за екс пост проверки или проверки след плащане по проекти от периода за развитие на селските райони.

С тях ще установяваме начина, по който се извършват проверки, какви индикатори следят проверяващите, както и по отношение на изпълнение на бизнес плана, данните, които се предоставят на проверяващи експерти и респ. на регионалните инспекторати.

АДВОКАТ З.: Възразявам срещу така представения документ, тъй като считам, че това е вътрешноведомствен акт, без никакво отношение към настоящия спор и начина за извършване на съответните проверки, както и за съответното санкциониране при определени условия, ясно и точно предвидени в действащия закон, от закона за нормативните актове на Общностното законодателство.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Нямаме претенция, че е нормативен акт. Това е правилник за определена дирекция, дирекция „Технически инспекторат“.

 

Съдът счита, че представените от страните доказателствата имат косвено отношение към спора, съобразно твърденията на тези страни. Дали правилникът, който е вътрешноведомствен акт противоречи на нормативен акт съдът може да констатира при обсъждане на доказателствата. По отношение на съдебните решения от една страна по делото се спори именно за това, дали обектът на жалбоподателката е функционално самостоятелен, както твърди тя, или представлява обща структура с обекта на „Ясен месец“ ЕООД, който е страна по съдебното производство, чиито решения представи адвокат З.. Отделно от това съдебните решения са публични и съдът може и сам да се снабди с тях.

Мотивиран от горното и на основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя решение № 507/15.03.2016 г. постановено по търговско дело №4528/2014г. на Софийски градски съд и решение № 288/02.02.2017 постановено по търговско дело №2887/2016г. по описа на Софийски апелативен съд.

ПРИЕМА представения от ответника Правилник за дейността на Дирекция „Технически инспекторат“ към Държавен фонд „Земеделие“.

 

АДВОКАТ З.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ З.: От името на доверителя ми, моля изцяло да уважите подадената жалба против решение на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ и да отмените същото изцяло по съображенията, подробно изложени в жалбата.

Считам, че от събраните по делото доказателства се установи незаконността на същите, което налага отмяна на обжалваното решение.

Моля подробни съображения да ми бъде дадена възможност да изложа в нарочни писмени бележки в определен от съда срок.

Моля да бъдат присъдени разноски, съобразно списък на същите, който представям.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Моля да постановите решение, с което да оставите без уважение жалбата на „М.Ч.“ ЕООД като неоснователна и недоказана.

Моля да ни се предостави срок за представяне на писмена защита.

Правим възражение за прекомерност на разноските на другата страна и правим искане за присъждане на разноски, както следва: за депозит за вещото лице и юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лв.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на пълномощника на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 11 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си становища с екземпляр за ответната страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: