ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 25.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и пети юни                            две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 333 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 13:21 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СИЙЛАЙН – М“ ООД, редовно уведомен, представлява се от адвокат М., надлежно упълномощен с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Ж., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилото в срока по чл. 199 ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-счетоводна експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице и СНЕМА самоличността му, както следва:

 

С.В.А. – *** години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ М.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице при възнаграждение в размер на 200 лева, платими от внесения от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето му.

 

АДВОКАТ М.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата, с оглед заявеното от страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ М.: Уважаема госпожо председател, моля да уважите жалбата и да отмените ревизионния акт като незаконосъобразен. Считам, че в хода на ревизионното производство, както и в съдебното обжалване на акта не се събраха никакви доказателства, а и не бяха представени такива, които да потвърдят становището на администрацията по приходите за наличието на извършени доставки между дружеството-жалбоподател и лицето, което е осъществило ВОП на съответната стока.

Моля в тази насока да вземете предвид и съображенията, които подробно сме изложили в жалбата. В случай, че я уважите, ще Ви моля да присъдите в тежест на администрацията по приходите направените по делото разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Уважаема госпожо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Подробни мотиви относно неоснователността има изложени в решението на директора на дирекция ОДОП.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение, съобразно материалния интерес, в размер на  1715 лева.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:25 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: