ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 27.06                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на двадесет и седми юни                             две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 3334 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Оникс Импекс“ ЕООД, редовно призован,  не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митница Бургас, редовно призован, се представлява юрисконсулт Л., с пълномощно по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

          ПОСТЪПИЛИ са с молба вх.№6010/30.05.2018г. от процесуалния представител на ответника доказателствата с превод на български език под опис на л.286/ от л.287 до л.320/.

 

С разпореждане от 30.05.2018г. съдът е указал, препис от представените от ответника доказателства да се изпратят на жалбоподателя с възможност за становище в 3-дневен срок от уведомяването. Видно от съобщението на л. 323 от делото, преписи от доказателствата са  връчени на дружеството на 18.06.2018г., като по делото няма постъпило писмено становище.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се приемат представените доказателства.

 

          По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИЕМА представените с молба вх.№6010/30.05.2018г. от процесуалния представител на ответника доказателствата с превод на български език под опис на л.286/ от л.287 до л.320/.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаема г-жо председател, считам че подадената жалба е процесуално допустима, но по същество, моля да я оставите без уважение като неоснователна и недоказана.  Обжалваният административен акт е издаден от компетентен орган, в законоустановената форма и реквизити. Считам, че  не е налице нарушение на чл.134 от АПК, предвид обстоятелството преди издаване на административния акт дружеството е било уведомено за мотивите, които ще се съдържат в акта, а именно, че е установено, че стоката е с китайски произход, дадена е възможност да представи възражение и допълнително освен това му е осигурена възможност да се запознае с материалите по цялата административна преписка, но дружеството-жалбоподател не се е възползвало от тази възможност. Административният акт е издаден след извършване на последващ контрол на митническата декларация въз основа на доклад получен от Европейската служба с борба с измамите ОЛАФ. По време на проведеното разследване в Тайван е установено, че скрепителните елементи са били въведени от Китай в Тайван, като същите единствено са били претоварени на други контейнери без да бъдат подложени на каквато и да е обработка или преработка, която да промени техния произход и впоследствие са декларирани в Митница Бургас под режим допускане до свободно обращение. Считам, че по безспорен начин се установява, че стоката, описана в Приложение 2 към доклада, е същата, която е декларирана от дружеството-жалбоподател и това е видно от приложените към митническата декларация търговски фактури и опаковъчни листи като при съпоставки между тях и данните съдържани се за стоката  в Приложение 2 установява, че се касае за същата стока,  описани размери и брой опаковки. Представените при митническото оформяне на стоката сертификати следва да се считат за невалидни, тъй като посочения в тях тайвански произход е опроверган по категоричен начин при извършеното разследване. Относно обстоятелството, че по Приложение 2 от доклада са посочени други дружества, моля да имате предвид следното:

На първо място стоките в търговския оборот могат да променят и сменят техните собственици безброй пъти. Освен това видно от приложените фактури и опаковъчни листи за стоките, същите са издадени след като е била подадена митническата декларация за извеждане на стоката от Тайван. Следва също така да се има предвид, че в доклада изрично е указано, че е много срещана ситуация тайванските износители посочени от данните за претоварване DOI, да бъдат различни от тайванските износители според документи представени пред митницата на Европейския съюз, предвид факта, че  стоката е с китайски произход за същата се дължи антидъпингово мито, с оглед на което е  издадено и решението на административния орган - началника на Митница Бургас, което е за досъбиране на дължимите антидъпингово мито и ДДС за стоката. Предвид гореизложеното, моля да оставите жалбата без уважение и потвърдите изцяло издаденото решението на ответника като правилно и законосъобразно. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение, както и направените по делото разноски. Моля за срок за писмени бележки.

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на ответника за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.28 часа.

 СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: