ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На дванадесети септември                              две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 3333 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ Н.М.И. редовно уведомен, не се  явява. Представлява се от адв.Б. с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ БУРГАС АД, редовно уведомен,  изпраща представител адв.М.И., с представено пълномощно по делото.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор Ч.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Б.: Да се даде ход на делото

АДВ.И.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото с входящ № 8719/02.08.2018 година от ТП на НОИ град Бургас е представена пълната административна преписка, образувана по заявление вх. № 2107-02-209/20.11.2015 година на Н.М.И., съгласно приложен опис, находящ се на листи с № 235 и 236 от кориците на делото.

АДВ.Б.: Запознат съм. Да се приемат писмените документи.

АДВ.И.: Запозната съм, да се приемат.

                ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме преписката.

Предвид становището на страните и относимосттана представените писмени документи, съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените документи с входящ № 8719/02.08.2018 година, постъпили от ТП на НОИ град Бургас.

АДВ.Б.:Няма да сочим  доказателства.

АДВ.И.:Също няма да сочим доказателства. Представям списък на разноските.

ПРОКУРОРЪТ:Няма да соча доказателства.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

АДВ.Б.: Моля да уважите подадената  искова молба и да присъдите претендираните обезщетения, така както са посочени в нея

АДВ.И.:Считам, че производството следва да бъде прекратено, като продължавам да твърдя, че това търговско дружество не може от правна страна да е ответник  при този спор при твърдяните от фактическа страна от ищеца доводи. Независимо от това, ако не прекратите производството моля, да отхвърлите исковете като неоснователни и недоказани. Моля да присъдите разноските по делото. Моля за възможност за кратки писмени бележки в указан от Вас срок.

ПРОКУРОРЪТ: Аз считам, че от материалите по делото не може да ие  обоснове основание за присъждане на обезщетение по ЗОДОВ, тъй като не е налице действие или бездействие на административния орган, което да причини имуществени и неимуществени вреди. Не е налице  неоснователно забяване от една страна. От друга страна не е видно дали ищеца  се е ползвал от правата за изплащане на инвалидна пенсия от три години назад. Считам, че претенцията е неоснователна и моля да я отхвърлите.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

Съдът определи 7 дневен срок за представяне на писмени бележки по делото.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: