ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 14.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На четиринадесети юни                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 329 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:46 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Н.К., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

         По делото е постъпило становище вх.№ 6555/12.06.2018 г. от жалбоподателя, чрез адв. М., с което същите молят да се даде ход на делото в отсъствието на жалбоподателя и пълномощника му.

 

ОТВЕТНИКЪТ Зам. кмет по „строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юк. С.Б.с пълномощно на лист 61 по делото.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Н.К., редовно призован, не се явява и не се представлява.

По делото е постъпила молба от негово име с вх.№ 6644/13.6.2018 г., с което същият уведомява съда, че изцяло поддържа тезата на жалбоподателя, всички искания и възражения направени до момента от него в жалбата и в допълнителното становище.

 

         По хода на делото:

ЮК.БОЖИЛОВА: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба на Р.Н.К. срещу Заповед № 10/02.01.2018 год., издадена от инж. Ч.К., на длъжност зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с която на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ, във вр. с чл. 225, ал. 2,  т. 2 от ЗУТ, във вр. с чл. 223, ал. 1, т. 8 от ЗУТ е наредено на Т.Р.К., Р.Н.К. и С.Н.К. да премахнат незаконен строеж: „Гараж-допълващо застрояване“, с административен адрес:  гр. Бургас, ул. ***.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 1434/02.02.2018 г. административна преписка, предоставена от инж. Елена Байкушева по жалба с вх.№ 94-01-2932/24.01.2018 г. от Р.Н.К. против процесната заповед.

 

         ДОКЛАДВА постъпили с вх. № 2712/07.03.2018г. доказателства от юк.Божинова, изискани от съда с Определение № 431/23.02.2018 г., а именно: два броя длъжностни характеристики на служителите на Община Бургас, съставили Констативен акт № П-12/10.05.2017 г.

 

ДОКЛАДВА постъпило с вх. № 6555/12.06.2018г. становище от жалбоподателя по делото, с което изразява мнение да бъде даден ход на делото в отсъствие на жалбоподателя и неговия пълномощник, поради служебни ангажименти в РС - София, поддържат вече изложените възражения, както и тези от тяхно нарочно становище от 19.04.2018 г. Молят да се допусне съдебно-техническа експертиза с въпроси към вещото лице, посочени в становището им, както и да се определи депозит за вещото лице.

 

ЮК.БОЖИЛОВА: Оспорвам жалбата, същата е недоказана и неоснователна. По искането за допускане на съдебно-техническа експертиза - предоставям по преценка на съда. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата и доказателственото искане на жалбоподателя,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представената с вх.№ 1434/02.02.2018г. административна преписка, както и постъпилата с вх.№ 2712/07.03.2018г. доказателства.

 

Съдът, с оглед направеното с постъпилото с вх.№ 6555/12.06.2018 г. становище искане да бъде допуснато назначаването на съдебно-техническа експертиза с изрично формулирани в молбата въпроса, намира следното:

Искането е допустимо и относимо към  предмета на спора и необходимо за изясняване на фактите по делото, поради което,

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице, по която след като се запознае с всички налични по делото документи и извърши проверка на място и където е необходимо, да отговори на изрично посочени в молбата с вх. № 6555/12.06.2018 г. въпроси.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допуснатата експертиза в размер от 300 (триста) лева, които да се внесат от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд – гр. Бургас, като в същия срок следва да бъде представено по делото доказателство за внесения депозит.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Т.Д.Ч..

След представяне на документ за изцяло внесения депозит, да се уведоми  вещото лице.

СЪДЪТ, с оглед събиране на доказателства,

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.09.2018 г. от 15.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: