ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 19.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На деветнадесети юни                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: Г.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3254 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:39 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Брент ойл“ ЕООД, редовно призован, се представлява от представител по пълномощие адвокат Д.С., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно – на лист 7 по делото.

За ответника заместник кмет по „Строителство инвестиции и регионално развитие“ (СИРР) при Община Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт З.Х., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно – на лист 77 по делото.

Вещото лице К.М. се явява.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че заключението по назначената съдебно-техническа експертиза е постъпило на 11.06.2018г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК.

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

Съдът пристъпва към изслушване на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като снема самоличността му както следва:

К.Д.М., 66 г., неосъждан, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Представил съм заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ С.: Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Х.: Посочили сте в какво се изразява вътрешното преустройство на обекта. Можете ли да кажете във връзка с извършените строително-монтажни работи, дали се засяга конструкцията на сградата, дали има увеличаване на натоварването на конструкцията, някаква съществена промяна на натоварването на конструкцията има ли?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Описаната в заключението метална носеща конструкция, състояща се от метални колони, съответно метални гредички и ребра, както и допълнителното покритие с топлоизолация, ламарина и хидроизолация, и разделителните нови зидове, показани в приложените скици, натоварват допълнително конструкцията на съществувалата до това преустройство сграда. Това не мога да определя - колко конкретно натоварват Нямам видимост към самите метални елементи на тази нова конструкция, за да преценя според размерите на тези профили теглото, което имат. Не мога да кажа много и малко, защото ще подведа и съда, и страните.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Х.: Има ли промяна на конструктивните елементи?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Няма промяна. Има допълнителни конструктивни елементи на това преустройство. Конструкцията се натоварва допълнително. Досегашната конструкция се засяда дотолкова, доколкото че се натоварва още малко. Не се нарушават с преустройството съществуващите носещи елементи, които с премахването им да навреждат на съществуващата конструкция. 

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Х.:  Съществено натоварване ли е това?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Не мога да отговоря. При преустройството са отнети пространства, където са били цветарници и плосък покрив, цитиран в експертизата и показан в скиците. Отнети са бивши топло- и хидроизолации, замазки, които от своя страна са облекчили малко натоварването, което до някъде компенсира другото натоварване, за което говорих.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Х.:Премахнати ли са зидове?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.: Не са премахнати. Добавени са и са показани в приложение № 1. Съществуващите зидове и комини са показани защриховани на приложение № 1. Пунктирът е бившият зид на ателието. Премахнат е един зид. Има пунктир на тераса. Единият пунктир е самият зид с вратопрозорец. Апартамент 30 е зидът, който е премахнат - пунктирът, това е зид, който е премахнат, но в проекта се оформя вече една тераса отпред така, че този зид също го няма. Два зида в пунктирите са бивши зидове, единият плътен, другият с вратопрозорец, Единият разтоварва, другият малко натоварва конструкцията. На квадратчето е плосък покрив и в скицата също е упоменато. Цветарниците - различно от покрива, са едни обичайни стоманобетонови бази. Имат отворче отстрани да се изцежда излишната вода и фактически да се сеят цветя. Има ги по улиците. Ползват се да  се сее растителност. Това е предназначението им. Цветарниците са премахнати. Относително е да кажа с колко се утежнява конструкцията. Махнати са едни, добавени са други.

ЮРИСКОНСУЛТ Х.: Да се приеме заключението.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на съдебно-техническата експертиза. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит. Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ С.: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Х.: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ С.: Моля да постановите съдебен акт, с който да обявите обжалвания акт като нищожен. Моля да уважите жалбата. Подробни съображения сме развили както в нея, така и такива ще изложа в писмено становище в даден от съда срок.

Моля за присъждане на разноските, за които представям списък и копие за другата страна.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Х.: Моля да отхвърлите жалбата като недоказана и да потвърдите процесната заповед като законосъобразна. Правилно е посочено основанието по чл.137, ал.1, т.4 буква „д“ от ЗУТ, тъй като става въпрос за строеж четвърта категория, а именно: вътрешно преустройство на сграда от първа до четвърта категория, с което не се засяга конструкцията. Поради това моля да потвърдите издадената заповед. Считам, че административният орган, издал заповедта, е компетентен, делегирал е правомощията на зам.кмета.

Моля да бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи по делото писмено становище с копие за другата страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: