ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 18.04                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на осемнадесети април                              две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 3250 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 13:10 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.П.Д., редовно призован,  се явява лично и с адвокат Х., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ областен управител на област Бургас, редовно призован, се представлява юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

 

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Агенция „Пътна инфраструктура“ София, редовно призована, се явява юрисконсулт М., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         

С определение №2708/29.11.2017г. съдът е отделил иска на С.П.Д.  по чл.1 от ЗОДОВ за присъждане на обезщетение в размер на 3000 лв. за причинени имуществени вреди и 2000 лв. за причинени неимуществени вреди, като за разглеждане в настоящото производство е останала жалбата /именувана искова молба/ против заповед №РД-09-4/20.01.2016г. на областен управител на област Бургас, с която  е наредено отчуждаване за държавна нужда за изграждане на обект:  „Път І-9 „Слънчев бряг – Бургас“, участък Обход на Ахелой от км 207+726,37 до км 212+233,06, изпарител при км 207+580, нов фундамент на стоманорешетъчен стълб от реконструкция на въздушна линия 20 кV „Равда“ при км 207+680, конструкция на оптичен кабел на „СКАТ“ ТВ при км 212+011 и реконструкция на въздушна линия в подземна мрежа при км 212+120“ части от имоти – частна общинска собственост, намиращи се в землищата на с. Равда, община Несебър и гр. Ахелой, община Поморие“.

ПОСТЪПИЛА е административната преписка с писмо вх.№13894/28.12.2017г и отговор  по исковата молба№ 990/24.01.2018г. от ответника, към който е приложено пълномощно и известие за доставяне  ИД PS 8000 01HTS6 Y.

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№3295/20.03.2018г. от жалбоподателката с искане за допускане на съдебно-техническа експертиза с формулирани въпроси в нея. Към молбата е приложена извадка от парцеларен план.

 Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпят благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната  незаконосъобразност на издадения административен акт.

          АДВОКАТ Х.: Поддържам исковата молба, като по реда на чл.204, ал.3 от АПК е поискано като преюдициален въпрос съдът да се произнесе и по въпроса за нищожността на заповедта на областен управител. Поддържам искането за назначаване на експертиза. Нямаме други доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Оспорваме изцяло така подадената жалба, като считаме същата за недопустима. Ако приемете същата за допустима, то оспорваме същата като изцяло неоснователна. Моля да приемете представената административна преписка. Не възразявам срещу поставените  въпроси към експертизата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.:  Оспорвам исковата молба като неоснователна. Моля да ни предоставите възможност в следващото съдебно заседание да представим становище от фирмата изпълнител, тъй като сме поискали такова, но все още не сме получили отговор от тях, а то засяга въпроса ще минавали  оптичния кабела на „Скат“ през имота. Нямам други доказателствени искания към момента.

 

АДВОКАТ Х.: Във връзка изявлението на процесуалния представител на Областна управа, считам, че тук не се касае за жалба срещу административен акт, а за искова молба по смисъла на чл.403 от АПК. Съдебната практика на Върховен административен съд е константа по въпроса, че  постановяването на нищожност на административния акт следва да бъде извършено от съда, разглеждаш исковата претенция по реда на този член, поради което считам, че исковата молба е допустима. Нямам други доказателствени искания към момента.

 

Съдът ОТНОСНО допустимостта на претенцията ще се произнесе с крайния си съдебен акт.

 

По доказателствата съдът.

       О П Р Е Д Е Л И:

 

 

          ПРИЕМА представените с исковата молба, с административната преписка писмени доказателства и приложения към молба вх.№3295/20.03.2018г. от жалбоподателката парцеларен план находящ се на л.148 от делото.

 

              ДОПУСКА  съдебно-техническа експертиза,  вещото лице по която да отговори на поставените от жалбоподателя в нарочна молба от №3295/20.03.2018г. въпроси.

 

          ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на  300 лева, вносими от жалбоподателя в 3-дневен срок от днешното съдебно заседание  по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

 

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза С. И. Ч.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, включително и становище, до датата на следващото съдебно заседание  с препис за другите страни.

 

АДВОКАТ Х.: Не възразяваме вещото лице да е Ч..

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Не се противопоставяме вещото лице да бъде Ч.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам възражение във връзка вещото лице.

 

Съдът ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.05.2018година от 14.00 за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.17 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: