О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

гр.Бургас, 20.05.2009г.

 

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на двадесети май, през две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                                        СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа адм.д.№315 по описа за 2009г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е образувано по жалба на П.Щ.П. ***, подадена от пълномощника му адв. Р. С. против Заповед №516/27.02.2009г. на кмета на Община Бургас, с която е заповядано да се изземе имот- частна общинска собственост, представляващ апартамент, застроен на 51,41 кв.м. ,находящ се в *** от държащата го без правно основание Л.Г.К..  

Навеждат се доводи за материална незаконосъобразност на акта.

С определение от 22.04.2009г. , съдът е приключил съдебното дирене и е дал ход на съдебните прения.

В срока за произнасяне, в изпълнение на задължението си за проверка допустимостта на жалбата във всеки един момент,съдът, намери , че не е налице интерес от оспорването. Поради това жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството да се прекрати.

От доказателствата, събрани в хода на административното производство е видно, че със Заповед № 573/31.11.1987г. на Директора на „Трансстрой” Бургас жалбоподателят е бил настанен в имот- представляващ апартамент, застроен на 51,41 кв.м. ,находящ се в ***.

Административният орган е установил ,че имота се владее от  Л.Г.К. и на 11.02.2009г. я е уведомил с писмо № 70- 0-25/09.02.2009г., че започва административно производство за издаване на заповед за изземване на имота.

Заповедта е издадена на 27.02.2009г. и с нея е разпоредено изземване на имота Л.Г.К..

К. ,чиято правна сфера се засяга със заповедта, е била уведомена за издаването и на 27.02.2009г. и в срока за оспорване не упражнила правото си на жалба.

П.Щ.П. не е адресат на акта.С последния не се засягат никакви права и интереси на жалбоподателя. Поради това и за не е налице интерес от оспорване.

Мотивиран от горните съображения и на основание чл.159, т.4 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

Отменя определението от 22.04.2009 г., с което е даден ход по същество.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.Щ.П. ***, подадена от пълномощника му адв. Р.С. против Заповед №516/27.02.2009г. на кмета на Община Бургас, с която е заповядано да се изземе имот- частна общинска собственост, представляващ апартамент, застроен на 51,41 кв.м. ,находящ се в *** от държащата го без правно основание Л.Г.К..  

 

            ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№315/2009г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението, може да се обжалва с частна жалба пред ВАС на РБългария в 7-дневен срок от съобщаването му.

                         

                           СЪДИЯ: