ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 12.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На дванадесети юни                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 3084 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ И.Т.Т., редовно призован, се явява лично и с адв. А., която представя пълномощно.

ИЩЕЦЪТ Т.П.Т., редовно призована, се явява лично и с адв. А., която представя пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ Община Бургас, редовно призован, се представлява от юк.Б. с пълномощно на лист 82 по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

 

Съобразно указанията, дадени в предходното съдебно заседание, от страна на ответника са постъпили доказателства, описани в молба с вх.№ 5928/28.5.2018 г.

АДВ. А.: Да се приемат доказателствата, запознати сме с тях.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените доказателства съгласно описа на лист 86 от делото.

По доказателствените искания, формулирани в жалбата, а именно назначаване на съдебно-геодезична и съдебно-техническа експертиза, след като съпостави съдържанието на поставените въпроси с петитума, формулиран от ищците и правната квалификация на исканията, съдът счита, че извършването на експертизите не е необходимо.

Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането за допускане на съдебно-геодезична и съдебно-техническа експертиза със задачите,  формулирани от ищците на лист 4, стр.2 и лист 5 от делото.

 

АДВ. А.: Ще представим писмени доказателства. Искам да формулирам два въпроса към съдебната експертиза. Въпросите са във връзка с това, което е представила община Бургас с молбата - акт за резултатите за обявяване на резултатите от заповед от 2006 г., в който акт е отразено,че не са постъпили жалби и възражения. В този акт е отразено, че не са постъпили жалби и възражения. Същевременно не са представени доказателства във връзка с уведомяването на заинтересованите страни за промяната в подробния устройствен план и конкретно - моите доверители. Във  връзка с това задачата ми към вещото лице е да провери, да обследва моментите дали са налице такива документи за уведомяване на адресатите, на заповед № 823/08.05.2006 г. на гл. архитект на община Бургас. Другата задача е във връзка с незаконните постройки, изградени в УПИ *-*** в землището на село Рудник в местността „Край село“.

По моите впечатление община Бургас обосновава законосъобразността на ПУП-а, с това, че в този парцел към 2004 г. не е имало незаконни постройки. В последствие, обаче се оказва,че такива незаконни постройки към 2004 г. са били налице, отразени са както и в ПУП, което е пречка за влизане в сила на ПУП и във връзка с това искаме да се постави такава задача на вещото лице: да обследва дали към 2006 г. са били вече изградени постройките в УПИ *-***  в местността „Край село“ в землището на село Рудник. Самите осови точки, посочени в жалбата са изместени с промяната на ПУП в този парцел.

ЮК.Б.: Считам за изцяло неоснователни всичките доказателствени искания от ищеца. Като документация каквото съм изискала от Устройство на територията от указанията на съда, съм получила официално с писмо. Не смятам, че нещо допълнително трябва да представим във връзка с делото.

Съдът като съпостави съдържанието на двата допълнителни въпроса, формулирани в днешното съдебно заседание с предмета на спора по настоящото дело, констатира, че въпросите са неотносими към исканията, формулирани от ищците. Правният спор е свързан с твърдяно фактическо бездействие на служители на Община Бургас да извършат действия, които произтичат според ищците от изискванията на закона. Предмет на настоящото дело не е законосъобразността на подробен устройствен план, одобрен със заповед №823 на гл. архитект на Община Бургас, нито липсата или наличието на незаконосъобразни постройки в имот, който не е собственост на г-н или г-жа Т. Съдът е обвързан с петитума, който е формулиран и в този смисъл поставените два допълнителни въпроса нямат връзка с исканията на ищците.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ двата допълнителни въпроса за допускане на експертиза, формулирани в днешното съдебно заседание.

 

ИЩЕЦЪТ Т.: Искам да представя допълнителни писмени доказателства. Във връзка с предходното заседание беше коментирано дело №642/2017 г. на  Административен съд Бургас, висящо във ВАС. Тъй като е невъзможно да изискаме това дело, моля да бъдат приети документи от същото дело, които да убедят съда. Представям документи,които моля да приемете. Представям касационна жалба, която сме подали по това дело, заключение на извършената съдебно-техническа експертиза от вещото лице И.Б., решение № 652/07.04.2016  г. по адм. дело №626/2015 г., извлечение от подробен устройствен план цветно копие, което съдържа собствените ни имоти, а също и проектираната улица във вида, в който твърдят, че тя не е. Представям и съдебно-техническа експертиза от инж. М.М.по адм. дело № 926/2015 г. по описа на Административен съд Бургас. С тези доказателства ще обосновавам твърденията си в настоящото искане.

СЪДЪТ КЪМ ИЩЕЦА: Част от доказателствата, които представяте, вече са представени по делото. На първо място от Община Бургас е представено цветно копие на ПУП, съдържащ Вашите места - това копие е на лист 89 от делото. Съдържа се също и решение №652/07.04.2016 г.на Административен съд Бургас. А по приложеното адм. дело № 14529/2017 г. на ВАС като приложение към частната си жалбата, сте представил заключение на инж.М.М.по адм. дело№ 926/2015 г., както и сте представил заключение на И.Б. по адм. дело № 642/2017 г.

ИЩЕЦЪТ Т.: Искам да бъде приета специално представената от мен експертиза на вещото лице М.М., защото към тази експертиза, която иначе е приложена по настоящото дело, сега представям цветни приложения, скици и извадки от кадастралния и регулационни планове от 1978 г. до 2000 година. Тези цветни копия са в състояние да ориентират съда много по-добре, отколкото черно-бялото копие, което е представено.

Други доказателства няма да представям към момента. 

Един от въпросите към вещото лице И. Б. е да отговори на един много съществен въпрос- на стр.7 от заключението на Б., абзац първи, т.2. Там е заявено: „… да се построи предвидената по план улица, е възможно след премахване на съществуващата на място дига от пръст и част от мостово бетонно съоръжение, в противния случай не е възможно в противоречие на параграф 5, т.11“ – цитиран е текстът. Това е ценността на тази експертиза, която представям и моля съдът да има предвид изявлението на това вещо лице, когато се произнася по нашите искания,формулирани в 4точки.

По отношение на експертизата, изготвена от вещото лице М. обръщам внимание на съда върху следната част от нея: последното приложение към експертизата представлява комбинирана скица в мащаб 1:1000 на улична и дворищна регулация от 2004 г. Във връзка с тази комбинирана скица правя следното изявление: вещото лице ясно е посочило къде е центърът на улицата, както е в ПУП-а от 2004 г. Ясно е записано и в самата експертиза,че има изместване с 83 см и се навлиза в къщата, като същевременно преминава през имотите. Регулационната граница преминава през имоти ***. В плана, който общината е представила, ясно е показана осова точка 442, която е точно на ъгъла на мостовото съоръжение. В по-късен етап вещото лице установява, че тя е изместена по средата на мостовото съоръжение и точно това е записано в експертизата в отговора на въпрос 6 на лист 6 от експертизата. Моля съдът да отчете и този отговор на вещото лице, когато се произнася по настоящото дело. Заявявам, че цялата страница има отношение към настоящото дело, защото всички въпроси са свързани с правния спор, защото през 2006 г., когато ПУП-ът е променен и са добавили нови геодезични точки до 442в, включително до имот *-***, като са допуснали съществена грешка –широчината на улицата съгласно ЗУТ е записано, че широчината е въз основа на ПУП и тя е дадена 10 м, като е посочено ширината на улицата през поземлен имот *-*** от северна страна тротоарът е 2,50метра, а от южна страна е 1,50 метра, а платното е 6 метра.

В момента на това място е направено техническо съоръжение, което не отговаря на така зададените параметри, като същевременно съседните имоти през улица от северната страна на моите имоти, община Бургас ги задължава да си платят допълнителни части от имоти, които те са сгрешили – всъщност от южната страна на улицата тротоарът трябва да е 2,5 метра, а от северната страна на улицата тротоарът трябва да е 1,5 метра и това е незаконосъобразно . Т.нар. „дига”, която е разположена северно от имот ***, не позволява никакъв достъп до улица, път, алея или каквото и да е, тъй като височината, както е посочило вещото лице М. в експертизата,която Ви представям, е 3,50 метра височина и сме в невъзможност да използваме имотите си. Когато беше приеман ПУП през 2004 г. инж. К.Ч.и инж. А.Б.ни убедиха, че дори да бъде изградена тази улица, тя ще бъде на същото ниво, каквото е на нашите имоти, както и съседния от другата страна.

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА съдебно-техническата експертиза, представена от ищеца - изготвена от инж. М. по адм. дело № 926/2015 г.по описа на Административен съд Бургас.

ОТХВЪРЛЯ искането ищеца Т. за представяне на други доказателства, тъй като те се съдържат по настоящото дело, както и по приложените две дела на ВАС.

ЮК.Б.: Имам доказателствени искания. Във връзка с представените доказателства, ако може съдът да ми даде възможност да се запозная с  предходното дело и ако има въпрос по тази експертиза, при  положение, че е приета основната, да ми даде възможност да представя допълнителни въпроси с нарочна молба.

Оттеглям искането си. Моля съдът да се произнесе по делото въз основа на доказателствата,които са представени от нас и от ищеца Т.. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът като счете делото за изяснено, с оглед така оформения предмет на спора,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

АДВ. А.: Моля да уважите жалбата и да постановите решение, с което да се отмени изменението на ПУП от 2006 г., с което са засегнати процесните имоти на ищците и са променени техническите параметри на процесната улица от осова точка 444 до осова точка 444в.

Моля за присъждане на разноски – адвокатско възнаграждение и държавната такса от 10 лева.

Моля да ни дадете възможност да представя писмени бележки.

Съдът ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

ЮК.Б.: Моля да оставите без уважение искането на ищците Т.. Считам същото за неоснователно недоказано, неточно, неясно, без конкретен предмет. В случай, че се касае за бездействие на административния орган - не е конкретизирано в какво точно се състои бездействието и по задължение от кой нормативен акт произтича това задължение.

Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: