ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 05.07.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ХХІ-ви административен  състав       

На пети юли                                                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно  дело номер 3075 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 10:00 часа  се явиха:

 

          ОСПОРВАЩИЯТ ЕТ „Я. - С - С. С.“, редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат Д., редовно упълномощен.

АДМИНИСТРАТИВНИЯТ ОРГАН Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Л., редовно упълномощена.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е във фаза събиране на доказателства.

 

АДВ. Д.: Г-жо председател, от наша страна водим един свидетел, който моля да допуснете до разпит в днешно съдебно заседание относно установяване на обстоятелството как е получено въпросното писмо от представляващия „Я.-С-С. С.”.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Административният орган е представил известието за доставка, което е получено от лицето Г. на 10.05.2018 г. и в тази връзка административният орган е възприел, че уведомителното писмо е надлежно връчено, и влязло в сила.

 

АДВ. Д.: Ние сме изразили нашата позиция по повод връчената обратна разписка и подписана от г-жа Г., като сме заявили, че не е казано в тази обратна разписка какво е качеството това лице, в какво отношение са се намирали с представителя на „Я.-С-С. С.”. Адресът на получаване също е различен. Пише само Карнобат.

Няма да представяме писмени доказателства. Водим един свидетел, който моля да допуснете до разпит.

 

Съдът намира искането на адв. Д. за допускане до разпит на един свидетел за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И: 

ДОПУСКА до разпит лицето Г.М.Щ., ЕГН **********, българин, български гражданин, без родствени връзки с управителя на ЕТ „Я.-С-С. С.”.

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ ЩИЛИЯНОВ НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Д.: Спомням си много добре датата 06.11., тъй като имахме среща в Застрахователно дружество „Армеец”. Аз съм пенсионер и исках да продължавам да работя по професията си. Срещнахме се с П.Г.-управителят на застрахователното дружество и той ни каза да отидем в гр. Варна.

Със С. сме приятели и познати. Съпругата му беше моя колежка и искаше да я направим застрахователен брокер. Това беше поводът да отидем в Застрахователно дружество „Армеец” и после във Варна. Преди това отидохме в ДФ „Земеделие”. Той ми каза, че имал някакви проблеми. Ядосваше се, че го карали някакви пари да връща. Аз не съм се качвал с него. Той слезе и носеше някакви документи. Каза, че го карат да връща някакви пари за агроекология. Ядоса се. След това отидохме във Варна, но не останахме вечерта. Върнахме се, защото синът ми имаше рожден ден на следващия ден и затова помня датата. С. беше ядосан когато се върна от ДФ „Земеделие”.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Вие може ли да кажете кога и как се запознахте с писмото?

ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Той ми каза по пътя, че има проблеми с ДФ „Земеделие” и трябва да отиде там. Не съм запознат с процесното писмо. На по-късен етап разбрах, че е завел дело.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОС НА АДВ. Д.: Датата беше 06.11.

 

АДВ. Д.: Нямам повече въпроси към свидетеля. Поддържам искането си за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

 

Съдът намира искането на процесуалния представител на оспорващия за назначаване на съдебно-техническа експертиза за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И: 

НАЗНАЧАВА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да се извърши от вещото лице М.М.със специалност „Геодезия”, като вещото лице да отговори на въпросите, поставени от оспорващия в оспорването, както и на въпросите, поставени от ДФ „Земеделие” с нарочна писмена молба на лист 120 от делото.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за изготвяне на експертизата в размер на 500.00 лева, вносим както следва: 250.00 лева от страна на оспорващия и 250.00 лева от страна на ДФ „Земеделие”.

Вещото лице при изготвяне на експертизата следва да се запознае с всички материали по делото и тези намиращи се у страните, както и да посети процесните имоти на място.

ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на страните за внасяне на депозита, като ги ПРЕДУПРЕЖДАВА, че при неизпълнение на задължението за внасяне на депозита в срок, съдът ще отмени определението за назначаване на експертиза и ще реши делото при наличния доказателствен материал.

Вещото лице да представи заключението по делото в срока по ГПК. Вещото лице да се уведоми след внасяне на депозита.

 

АДВ. Д.: Няма да соча други доказателства към настоящия момент.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: На този етап няма да соча други доказателства.

 

Във връзка с гореизложеното, съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.09.2018 г. от 10.00 часа, за която дата редовно призованите страни за днешно съдебно заседание да се считат за редовно уведомени.

Вещото лице да се призове след внасяне на депозита.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:15 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: