ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 02.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На втори април                                        две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 3048 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.П.К., редовно уведомен, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Главна дирекция „Гранична полиция“, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена, с приложено по делото пълномощно.

 

Явява се свидетелят Т.М.  К..

 

Съдът ДОКЛАДВА днес постъпила по делото молба от адвокат Е.М. – пълномощник на жалбоподателя П.К., с която моли да не се дава ход на делото и същото да бъде отложено за друга дата, тъй като е ангажиран с явяването си като повереник на частните обвинители и граждански ищци С.Д. и Р.Д. по НОХД №520/2017 г. пред Окръжен съд – гр. Сливен. Към молбата за доказване на искането си прилага извадка от протокол от 12.02.2018 г. по горепосоченото дело.

 

По хода на делото:

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

Молбата не следва да бъде уважена поради обстоятелството, че съгласно субсидиарното прилагане на ГПК следва да има причина да отсъстват и процесуалният представител, и жалбоподателят. Жалбоподателят не е представил доказателства, че е лишен от възможността да се яви в днешно съдебно заседание. А що се отнася до днешното насрочване, доколкото си спомням, датата беше определена и в присъствието на адвокат М., когато той заяви, че няма ангажимент на тази дата, така че считам, че днешното съдебно заседание трябва да се състои.

 

Съдът, по искането на адвокат М. за пренасрочване на заседанието по настоящото дело за друга дата, намира същото за основателно. Счита, че са налице основанията по чл. 139, ал. 1 от АПК, като по отношение на адвокат М. са представени доказателства към молбата, установяващи препятствие, което не може да отстрани. Не се явява и жалбоподателят в днешно съдебно заседание, а по делото са допуснати гласни доказателства чрез разпит на днес явилия се свидетел и при отсъствие на жалбоподателя и неговия пълномощник ще се препятства правото му на защита и ще се наруши принципът на равнопоставеност на страните в процеса.

Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ОТЛАГА същото и го НАСРОЧВА за 23.04.2018 г. от 14:45 часа, за която дата и час ответникът и свидетелят са редовно призовани.

Да се призове за съдебното заседание жалбоподателят чрез пълномощника му.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: