ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 05.06.                                                                   град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На пети юни                                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3045 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 9:43 часа се явиха:

 

Ищецът П.К.Н., редовно призован, не се явява.

За ответника по иска Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при министъра на правосъдието, редовно призован, няма

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Христо Колев.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от пълномощника на ищеца адвокат Н., с която иска да не се дава ход на делото, тъй като в периода от 31.05.2018 г. до 05.06.2018 г., включително, същият ползва платен годишен отпуск, за което представя служебна бележка от Адвокатска колегия – гр. Варна. В същата молба пълномощникът твърди, че ищецът е с влошено здравословно състояние, за което представя болничен лист. Такова доказателство обаче не е приложено към молбата.

Съдът ДОКЛАДВА и постъпила молба от ищеца, с която същият иска да бъде отложено делото, тъй като пълномощникът му адвокат Н. ползва отпуск в периода от 31.05.2018 г.-05.06.2018 г. Заявява, че той самият не може да присъства в днешното съдебно заседание, тъй като е призован по гр. дело № 17899/2017 г. по описа на Районен съд – гр. София, по което е ищец. В молбата е посочил, че прилага призовка, но същата не е приложена.

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Да се даде ход тъй като не са налице процесуални предпоставки за отлагането му, предвид редовното призоваване на ищеца и на неговия защитник и на липсата на доказателства, които обективно да сочат, че не могат да присъстват в днешно съдебно заседание.

Съдът намира, че не са налице предпоставките на чл. 139, ал. 1 АПК за отлагане на делото. Липсват доказателства за ангажирането на ищеца. Не е представен нито болничен лист, нито призовка, удостоверяваща ангажимента му по гр. дело № 17899/2017 г. по описа на Районен съд – гр. София за днешната дата. По изложените съображения съдът счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което и на основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ДОКЛАДВА постъпило писмено становище от ответника, където на задължението вменено от съда да представи данни относно конкретните помещения, размер, характеристики и брой на обитателите, за ареста в Бургас, които да касаят периода, в който ищецът е пребивавал в него, процесуалният представител на ГДИН е заявил, че съдът може да си послужи със справка представена по адм.д.№917/2015г. на АСБ. Страната не може да я представи, защото съдържала лични данни за ищеца по адм.д.№917/2015г., който е различен от настоящия, след което се цитират избрани от ответника извадки от текста на въпросната справка.

         С писмено становище ответникът е представил и схема на помещенията предоставени на ГДИН и ОСО, таблица с параметри на килии в Арест Бургас и справка от И.Л. – ИСДВР при Затвор Бургас.

 

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Нямам доказателствени искания.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените от ответника схема на помещенията предоставени на ГДИН и ОСО, таблица с параметри на килии в Арест Бургас и справка от И.Л. – ИСДВР при Затвор Бургас.

         УКАЗВА на ответника, че не съществува процесуална възможност съдът да взема доказателства от едно дело и служебно да ги слага в друго, при дела водени между различни страни(в случая ищеца е различен) и с различен предмет. Конкретно сочената от ответника справка, представена по адм.д.№917/2015г. на АСБ съдържа данни за Арест Бургас относими към 2010г., докато по настоящото дело ищецът претендира обезщетение за периода 07.03.2012-07.03.2012 и 13.03.2012-01.05.2012г.

          

         В допълнително изложение вх.№13839/2017г. ищецът е поискал да бъдат допуснати трима свидетели. По това доказателствено искане, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ищеца в 7 дневен срок от съобщаването да посочи имената на свидетелите, обстоятелствата, които ще се установяват с тях и дали ще се явяват в режим на довеждане или чрез призоваване от съда. При последната хипотеза, ищецът следва да посочи точните им адреси.

 

Дава възможност на двете страни най-късно в едномесечен срок от днес да изчерпят доказателствените си искания и да представят писмените доказателства, с които разполагат.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.10.2018 г. от 11:45 часа, за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09:48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: