ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 24.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти октомври           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 3030 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.45 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Елпром ИЕП“ АД се явява адвокат П., надлежно упълномощен.

За ответника- началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас не се явява представител, редовно уведомен.

За заинтересованата страна „Капитал експрес“ ЕООД се явяват управителят Я.М.и адвокат М., надлежно упълномощен.

За заинтересованата страна Община Царево не се явява представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от Елпром ИЕП“ АД против отказ изх. № 17-501/21.09.2017г. на началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас да се извърши поискано изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Ахтопол, одобрени със заповед № РД-18-55/24.08.2006г. на изпълнителния директор на АКГК София по отношение на поземлени имоти с идентификатори: 00878.107.42, 00878.107.44, 00878.107.399, 00878.107.420 и 00878.107.469, предмет на заявление с вх.№ 01-393509/20.12.2016г., подадено от жалбоподателя.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да докажат фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. В тежест на жалбоподателят е да докаже фактите, твърдени в жалбата и от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат П.: Поддържаме жалбата. Моля да бъдат приети представените доказателства. Моля да бъде допусната поисканата съдебно-техническа експертиза, със задачи приложени към жалбата. Моля да бъде добавен и въпросът дали имотите, визирани в решенията по делото, съответстват на процесните имотите, върху които е построена базата и за които е нашето искане за нанасяне на тази база. Вещото лице да определи идентичност на искането за нанасяне на тези сгради по тези решения. „Капитал Експрес“ЕООД и Община Царево не са собственици на имотите, като за това вещото лице да ползва решението, което представям. Представям решение по гр.д. №132/2014г. по описа на районен съд Царево, Решение на Окръжен съд Бургас по гр.д.№ 1165/2017г. и Определение № 442/02.08.2018г. на ВКС. Съгласно същото решение и Община Царево не се явява собственик на земята, върху която са процесните имоти.е

Адвокат М.: Оспорваме жалбата и поддържаме твърдението, че отказа на административния орган е законосъобразен на сочените в него основания. Съгласно решението по обявеното от съда преюдициално дело №647/2017г. е отхвърлена тяхна жалба и е потвърдено, че ние следва и правилно сме вписани в кадастралния регистър като собственици на имот 00878.107.469. Процедурата касае пет имота. Ние сме вписани към кадастралната карта и кадастралния регистър за имот 00878.107.469, останалите имоти са улици и такива, за които претендира община Царево, като не се спори за собствеността върху терена и тя не може да бъде предмет на настоящото производство. Доколкото един от мотивите за отказ е, че така наречената база, т.е. съвкупност от бунгала, не представляват годни обекти по смисъла на чл.24 от ЗКИР. Доказателството за това е в тежест на кадастъра. Ще поискам да допуснете въпрос към съдебната експертиза, но само в частта на нашия имот, защото ако го разпрострете въпроса за всички имоти, моля да възложите финансовата тежест и на община Царево. Моля да поставите въпрос на вещото лице: Посочените бунгала има ли характер на сграда по своето фактическо състояние и начин на изграждане, с оглед техническата характеристики и колко от тях попадат в имота на „Капитал експрес“ ЕООД, а именно в имот 00878.107.469. Това е един от мотивите за отказа на административния орган, който поддържаме като обоснован. Ако разпрострете въпроса и за останалите имоти, моля да се възложи финансовата тежест и на Община Царево. Между другото налице е и друго преюдициално дело, защото общ Царево е издало заповед, която е връчена на жалбоподателя, от 18.09.2017г., с която е разпоредено премахването на 35 бр. дървени бунгала, склад и бунгало на „Елпром ИЕП“АД, като премахването е по реда на чл.195 от ЗУТ. Представям тази заповед. Настоящият жалбоподател е оспорил тази заповед и е образувано адм.д. № 2876/2018г., което е насрочено за 17.12.2018г. Заповедта, която ви представям е връчена и на нас, тя е оспорена от „Елпром ИЕП“ АД и горното дело е насрочено за 17.12.2018г. Основанията в заповедта са, че дървените бунгала са изгнили, самосрутващи се и опасни, което сочи, че не представляват предмет на кадастъра.

Адвокат П.: Същата заповед не е влязла в сила. Исканията към съдебно-техническа експертиза на колегата е неясна, думата „постройка“ няма в ЗУТ . Искам да кажа, че въпрос 3 има задача към вещото лице е аналогична на въпроса. 

Адвокат М.: Няма как да понасяме разноските на кадастъра. Тяхна е тежестта да докаже правотата си.

 

СЪДЪТ счита, че приложените в административната преписка писмени доказателства са допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Относими към предмета на спора са и днес представените от страните решение № 20/31.03.2017 г. на Районен съд Царево, Решение на Окръжен съд Бургас по гр.д. № 1165/2017 г. и определение № 442/02.08.2017 на Върховния касационен съд, както и заповед № РД-01-520/18.09.2018г. на кмета на Община Царево. Основателни са направените искания за допускане на съдебно-техническа експертиза, доколкото заключение с посочените от страните задачи ще спомогне за изясняване на делото. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства, както и днес представените решение № 20/31.03.2017г на Районен съд Царево, Решение на Окръжен съд Бургас по гр.д.№ 1165/2017г., определение № 442/02.08.2017 на Върховен касационен съд и заповед № РД-01-520/18.09.2018г. на кмета на Община Царево.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените от пълномощника на жалбоподателя в нарочна молба на л.7 от делото и в днешното съдебно заседание задачи, както и поставените от пълномощника на заинтересованата страна „Капитал експрес“ ЕООД задачи, като вещото лице даде заключение по отношение на всички поземлени имоти с идентификатори: 00878.107.42, 00878.107.44, 00878.107.399, 00878.107.420 и 00878.107.469.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице инж. М.Г..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 400 лева, от които 250 лева платими от жалбоподателя, 60 лева платими от заинтересованата „Капитал експрес“ ЕООД и остатъка от 90 лева- от заинтересованата страна Община Царево, в 7-дневен срок от днес, който за жалбоподателя и заинтересованата страна „Капитал експрес“ ЕООД тече от днес, а за Община Царево- от датата на съобщението.

 

АДВОКАТ П.: Нямам други доказателствени искания.

АДВОКАТ М.: Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.12.2018 от 10.45ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: