ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 27.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и седми юни                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 302 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:38 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.И.Д., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат Й., редовно упълномощена.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА С.В.Д., редовно уведомена, се явява лично и с адвокат Й., редовно упълномощена.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д.В.К., редовно уведомена, се явява лично и с адвокат Й., редовно упълномощена.

ЗА ОТВЕТНИКА  по оспорването Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпил в изпълнение указание от предходно съдебно заседание заверен препис от Решение № 92-0-76/14.05.2009 г. на Заместник-кмета по устройство на територията и строителството на Община Бургас.

 

АДВОКАТ Й.: Запознати сме с представеното писмено доказателство. Да се приеме като доказателство по делото.

Искам да направен едно уточнение от името на моите доверители относно този документ – заявление по чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ. Същите заявяват, че този документ не изхожда от тях, нито от упълномощен от тях адвокат, така че няма направено искане от тяхна страна за изменение.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Ние искаме да се изпълни съдебното решение.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателство по делото представеният от ответника заверен препис от решение и предвид липсата на доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заверен препис от Решение № 92-0-76/14.05.2009 г. на Заместник-кмета по устройство на територията и строителството на Община Бургас.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Й.: Уважаема госпожо председател, в тежест на административния орган бе да установи законосъобразността на провежданата процедура по издаване на оспорения административен акт, включително наличие на законово основание за издаването му. В случая се касае за последващо урегулиране на вече урегулиран поземлен имот в нарушение на разпоредбата на чл. 15 от ЗУТ.

Подробни писмени бележки ще представя в указан от Вас срок.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема госпожо председател, моля да отхвърлите жалбата като процесуално недопустима, тъй като същата е депозирана срещу административен акт, неподлежащ на самостоятелно съдебно оспорване с оглед разпоредбата на чл. 16, ал. 4, изр. 4 от ЗУТ. При условията на евентуалност, моля да приемете, че е неоснователна. Доколкото за този имот регулацията е първа, в процесното решение пазарната стойност на урегулирания поземлен имот е законосъобразно определена от комисията като по-висока в сравнение с тази, преди урегулиране на имота. Решението е постановено от компетентен орган, като са спазени всички приложими процесуалноправни норми. Моля за решение в този смисъл, както и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 10-дневен срок от днес в писмен вид да изложат допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: