ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 13.06                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на тринадесети юни                                        две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 300 по описа за 2018 година.                 

 

На именното повикване в 14:14 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Сдружение „Местна инициативна група Несебър“, редовно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно призован,  се  представлява от  юрисконсулт Л., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

       Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

   

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Сдружение“ Местна инициативна група Несебър“ против решение №29/19/1/0/00102/3/01/03/01 с изх. № 01-6300 от 20.09.2017г. на изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, с което е отказана частично изплащането на финансовата помощ, представляваща плащане по договор № РД 50-211 от 07.12.2015г.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам жалбата. Моля да бъдат присъединени по материалите по делото представената от ответника административна преписка в цялост. Представям и моля да приемете доказателства под опис. Моля да обърна внимание, че срещу писмото за откриване на производството по издаване на решение за финансова корекция има постъпило възражение, в което Сдружение „Местна инициативна група Несебър“ е приложил писмо на Министерство на земеделието, храните и горите.  Обръщам внимание, че това писмо се отнася за програмата за „Морско дело и рибарство за периода 2014 година – 2020 година“, а не за „Програма за развитие на селските райони за периода 2014 г. - 2020 година“. Също така в решението за финансова корекция е допусната техническа грешка в частта, в която цитираме договора. Посочен е друг договор сключен с община Хисаря. Става въпрос за техническа грешка.  За сведение на съда представям и въпросния договор. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и представените в днешното съдебно заседание от юрисконсулт Л. доказателства под опис, вкл. договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности на мярка 19 „водено от общностите местно развитие“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. от 07.12.2015 г. между МЗХ и ДФ“земеделие“ и община Хисаря.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите съдебен акт по силата на който отхвърлите жалбата като неоснователна и останала недоказана в настоящото производство. Считам, че мотивите на административния орган изцяло се подкрепят от представените по делото документи. Моля за срок за представяне на писмени бележки. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение. Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, в случай че се искат разноски.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на ответника за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: