ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 11.09.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      ВТОРИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети септември                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Кристина Линова

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2965 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ „Трейд Ка“ ЕООД, редовно призован, представлява се от адв. М. с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ РИОСВ гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт К. с представено по делото пълномощно.

За Окръжна прокуратура грургас се явява прокурор Стоянова.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Съдът докладва, че по делото с молба вх. № 9202/15.08.2018 г. от ответника са постъпили указани от съда писмени доказателства по опис.

 

адв. м: Не водим свидетелите, въпреки допускането им до разпит от съда. Не ги водим, защото всички тези имоти, които са посочени като ползвани от нас в протокола от 2016г. и 2017г. са съседни имоти на имота с идентификатор **. Няма спор, че годината, в която против нас е издаден незаконосъобразен и отменен от съда административен акт ние сме ползвали имота с идентификатор ** през 2016г. За 2017г. дори и да сме ползвали съседните имоти, те показват именно възможни приходи от организация на паркирането пак там – в същата местност. Ние приходът за 2017г. го сочим като възможен приход да се реализира в местността.

Нямаме други доказателствени искания.

 

Юрисконсулт К.: Няма да соча доказателства. Нямам искания. Запознах се с диска и ще взема становище по същество.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания. С оглед становището на страните, че са събрани всички доказателства, моля да се приключи съдебното производство.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с молба от 15.08.2018г. от ответната страна документи като писмени доказателства по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адв. м: Моля да се уважат исковете ни. Ще представя писмени бележки.

 

Юрисконсулт К.: Считаме, че искът е неоснователен. По отношение на уронването на престижа: След като се запознах със съдържанието на предаването с посочените дати и часове на Нова телевизия, установих, че в нито едно от предаванията не е упомената РИОСВ като орган, който е наказал дружеството „Трейд Ка“ ЕООД. Направените репортажи от Нова телевизия са инициатива единствено на Нова телевизия по подадени сигнали и разследване от Нова телевизия и считам, че ако някой уронва престижа на дружеството, то това е Нова телевизия. От изгледаните от мен репортажи не считам, че се прави внушение за нарушение от страна на „Трейд Ка“ ЕООД извършени в защитената територия. Единствено в единия от репортажите е показана една касова бележка, в която е написано името на дружеството. Единственото различно лице от репортерите на Нова телевизия, това е кметът на Община Царево и в нито един репортаж РИОСВ не е участвала в тези предавания.

Смятам, че няма нарушение от страна на РИОСВ. Заповедта, която е издадена от РИОСВ е получена в дружеството на 03.08.2016г. по установено нарушение от месец юли 2016г. държа да отбележа, че решението на ВАС е влязло в сила на 11.07.2017г., т.е. от тази дата нататък дружеството е можело да ползва съгласно представеният договор за наем територията. Това, което е установила РИОСВ – Бургас през 2017г. е, че другите имоти са ползвани от „Трейд Ка“ ЕООД за паркиране, така че не мисля, че може да има съпоставимост по отношение на реализираната печалба от месец юли 2017г.

Ще се ползвам от възможността за писмени бележки. 

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата молба е частично основателна и обоснована и следва да бъде уважена съобразно заключението на вещото лице касаещо имуществените вреди на дружеството – ищец.

В останалите случаи относно увреждане на доброто име и пропуснатите ползи считам, че исковата молба не следва да бъде уважена. Пропуснатите ползи не могат да бъдат предмет на иск по чл.1 от ЗОДОВ. А относно накърнено доброто име, не са събрани доказателства и не се констатира наличие на преки последици било то неимуществени. 

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалните представители на страните в 7-дневен срок считано от днес да изготвят и представят по делото подробни писмени бележки по съществото на спора

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,42 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: