ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 27.03.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и седми март                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2965 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:55 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ „Трейд Ка“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. М., с представено по делото пълномощно от днес.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ РИОСВ гр. Бургас, редовно призован, се явява юк. М., с представено по делото пълномощно от днес.

За Окръжна прокуратура – Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва:

Делото е образувано по повод искова молба от Трейд Ка“ ЕООД с право на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, по силата на която молба е формулирано искане да бъде осъден ответника да заплати на ищеца сумата от 10 000 лева главница, съставляващи обезщетение за претърпени неимуществени вреди, изразяващи се в накърняване на доброто име и репутация на ищеца, както и сумата от 14 496 лева главница, представляваща обезщетение за претърпяна имуществена вреда – пропусната полза, ведно със законните лихви върху така посочените главници, в следствие на отменена заповед № РД-117/02.08.2016 г. за прилагане на ПАМ – спиране на всички дейности, извършващи се от Трейд Ка“ ЕООД в поземлен имот 62459.59.5 по КК на сл. Резово, общ. Царево.

 Съдът докладва, че по делото е постъпил писмен отговор с вх. № 13113/05.12.2017 г. от ответника, в който е изразено становище по съществото на спора. Представени са и доказателства по опис.

 

адв. М.: Уточнявам, че ние искаме претендираните суми по двата иска, както и моля да ми дадете 7-дневен срок да конкретизираме, тъй като в обстоятелствената част претендираме и имуществена загуба във връзка с подготовката на терена. В петитума го няма като искане. Представили сме фактури в тази връзка. С оглед организацията и на защитата ми се иска да се уточнят в отговора на ответника няколко съществени обстоятелства извън правните спорове дали можем да претендираме вреди, ако не сме обжалвали предварителното изпълнение на пам. Би следвало все пак те да изложат становище. Те казват така: „Има две нп, които не са обжалвали, има пам, която е предмет на отмяна, но там има предварително изпълнение и не могат да искат вреди“. Кои фактори оспорват? Не е много ясно. Поддържаме всичките си доказателствени искания. Във връзка с неимуществените вреди представям диск с писмо от „Нова Броудкастинг Груп“ АД относно цитираните предавания, в които се засяга  паркинга, намесата на РИОСВ. Представям ги на ел. носител, макар че правилата на ГПК изискват първо да бъдат на хартиен носител, но ние не сме ги снели на хартиен носител. Вече по Ваша преценка или ще поискаме от експертизата да бъдат възпроизведени на хартиен носител, или да ги изгледаме. Аз съм ги цитирал предаванията, касаят паркинга и наложената пам. Водим един свидетел, който моля да бъде допуснат до разпит. Считам, че позоваването на НП и необжалването му не е аргумент по настоящето дело. 

 

юк. М.: Оспорвам исковата молба. Нямам доказателствени искания. В писмения отговор е посочено, че оспорваме допускането на съдебно-счетоводна експертиза. По другите доказателствени искания не възразявам.

 

прокурорът: Исковата молба е процесуално допустима да бъде разгледана. Моля да се приемат доказателствата, представени в днешното съдебно заседание, както и от ответната страна. По същество ще взема становище на по-късен етап. Досежно експертизата не възразявам. Считам, че в тази насока самите пропуснати ползи така, както са формулирани излизат извън обхвата на евентуалната претенция по зодов, където предмет биха могли да бъдат само преките имуществени вреди.       

 

Адв. М.: Действително бих искал да ми дадете 7-дневен срок, в който да направя уточнение.  Имаме претенция за претърпяна загуба и в мотивната част съм я посочил. Досежно размера искаме да променим исковата претенция.

 

Съдът с оглед формулираните от страните становища и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

приема представения в днешно съдебно заседание магнитен носител – DVD диск като веществено доказателство.

допуска до разпит при условията на довеждане трима свидетели, които да установят факти и обстоятелства, относими към предмета на спора.

допуска изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши необходимите справки, проверки, в това число и в счетоводството на жалбоподателя да отговори на въпросите, формулирани в сезиращата съда искова молба.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допусната съдебно-счетоводна експертиза в размер на 300,00 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд гр. Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Т.Д., която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на водения свидетел, на когото СНЕМА самоличност, както следва:

 

В.М.И. - на ** години, българин, български гражданин, осъждан, без дела и родство със страните.

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Свидетелят обещава да говори истината.

 

свидетелят на въпроси на адв. М.:

 

Въпрос: Лятото на 2016 г. работихте ли за Трейд Ка“ ЕООД на къмпинг в землището на с. Резово, Община Царево?

 

Отговор: Да бях нает, започнахме работа началото на м. юни с почистване. Теренът беше обрасъл, затревен, непочистен и започнахме да го чистим. Дойде също така и една фирма, която се включи в почистването. Тя беше наета от Трейд Ка“ ЕООД. Заравнявахме, кастрехме, почиствахме, изхвърляхме отпадъците, защото там мястото е било бивш свинарник. Подготвяхме го за паркинг. Имахме разрешение и използвахме тези 3 дка, които ни бяха отдадени, за подготовка за летния сезон за паркинг. Извозваха се боклуците и отпадъците, защото там е защитена територия и ни казаха, че не може да се изхвърлят там отпадъци, а на сметището. На място имаше и химическа тоалетна.

 

Въпрос: Този терен за какво се използваше от Трейд Ка“ ЕООД?

 

Отговор: Теренът се използваше за паркинг от Трейд Ка“ ЕООД, за платен паркинг. Паркингът работи малко, защото дойдоха и ни затвориха от РИОСВ.  Мисля, че едно 10 -15 дни работи.

 

Въпрос: Спомняте ли си началото?

 

Отговор: Началото ние не тръгнахме наведнъж, първо отворихме едната част, после другата част. Аз бях всеки ден там, защото бях назначен като касиер. Таксувахме автомобилите, събирахме входна такса.

 

Въпрос: Как се извършваше тази дейност?

 

Отговор: Пристига автомобил, таксуваме го, маркирам му касов бон и автомобилът отиваше да си паркира на мястото, където бе почистено.

 

Въпрос: Кога спряхте и защо спряхте дейността?

 

Отговор: Спряхме средата на м. юли, началото на м. август дейността, някъде там беше. Дойдоха първо от общината, после и от РИОСВ и казаха, че не може да се работи и направих акт. Аз уведомих собственика на фирмата и спряхме работа. Собственикът каза, че има издадена заповед, НП, някаква голяма глоба, като не си спомням в момента нейния размер. Спряхме работа и повече не сме работили.

 

Въпрос: Знаете ли на място да е идвала телевизия, да са правели репортажи?

 

Отговор: Да, дори излъчваше и пряко, от „Нова телевизия“ бяха.

 

Адв. М.: Нямам други въпроси.

 

Юк. М.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

ПРОКУРОРЪТ: Само да уточните във връзка с тази дейност по почистването на терена към момента, когато я извършвахте, Вие сте били наясно, че това е защитена зона?

 

Свидетелят: Аз съм нает там да работя. Тогава дойде и един Н. с една фирма и започнаха да почистват и аз се включих.

 

ПРОКУРОРЪТ: Вие казахте, че е защитена територия и не е можело да се изхвърлят там боклуци, т.е. знаели сте, че е защитена зона?

 

Свидетелят: Специално този парцел, който е, казаха, че не бил в защитената зона. Парцелът бил урегулиран и не бил в защитената територия. Според мен не може да е защитена зона този парцел, защото имаше постройка там – свинарник.

 

Прокурорът: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

 Съдът с оглед изчерпване на въпросите към свидетеля освободи същия.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 05.06.2018 г. от 14,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15,14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: