ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,09.05.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На девети май                                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 295 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14.06 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д.Х.Г., редовно уведомена, не се явява.

 

ОТВЕТНАТА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомена, представлява се от юрисконсулт М.В. с представено пълномощно на лист 71 от делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

Х.Я.Х., М.Я.Д., Я.Д.Я., Н.Д.Ц., К.Г.Ж., Ж.К.К., В.К.Ж., всички редовно уведомени, не се явяват и не се представляват;

 

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, редовно уведомен, не се представлява.  

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.К.Д.А..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от заинтересованата страна „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, с която моли да се даде ход на делото и изразява становище по съществото на спора, като счита жалбата за неоснователна и недоказана.

 

ДОКЛАДВА молба от адв.И. – пълномощник на жалбоподателката Д.Г., с която уведомява съда, че поради служебен ангажимент е невъзможно да се яви в днешно съдебно заседание, но не възразява по хода на делото; изразява становище относно констатациите в съдебно-техническата експертиза и по съществото на спора; прилага договор за правна защита и съдействие.

 

Становище по хода на делото:

Юрисконсулт В.: Няма пречки да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

Юрисконсулт В.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което

ПРИСТЪПВА към разпита на вещото лице, чиято самоличност снема, както следва:

 

Инж.К.Д.А. - 48 години, българска гражданка, неосъждана. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение,  което поддържам.

         Според мен цената на този имот, в който се налагат ограниченията е 3762 лева.

 

Юрисконсулт В.: На стр.7 ,т.VІ от заключението, отговорът на вещото лице „Съгласно чл.14 от Наредба № 16 ….“ и т.н.,

бих искала да потвърдите, тъй като казвате преди това на стр.2, където  сочите територия, вид на земята, категория, начин на трайно ползване, в този смисъл искам да уточним ограниченията, които сочите. По какъв начин действия на трети  лица биха се отразили върху оценката. Това са ограничения, които важат за всички земеделски земи.

На същата стр.7 в посочената таблица в т.2 визирате едно постановление за възлагане на недвижим имот. Това постановление касае ли процесния имот.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Просто го посочвам.

 

Юрисконсулт В.: Обяснете как намирате цената по т.2.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Точно там посочвам, че това са имоти в землището, където се намира процесния имот. Тази цена е взета от  постановлението и Службата по вписвания гр.Несебър. Тези имоти, които са посочени отдолу, те в последствие са в урбанизирана територия.

 

Юрисконсулт В.: Когато са били възлагани, не са ли посочени земеделска земя?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не. Точно така е описано. Няма цена, която може да се вземе за земеделска земя.

 

Юрисконсулт В.: На стр.6 сочите пазарна цена, която е почти 28лв./кв.м. и това са стойностите, които взимате от обявени за продажба, т.е. не са реални сделки. Взимате офертни цени от сайтове за продажба на недвижими имоти.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да.

 

Юрисконсулт В.: Би следвало да се вземат данни 12 месеца назад съгласно разпоредителни сделки и това е начинът, по който се определят пазарните цени.

Т.е., искам само да обърна внимание, че определената цена е по-висока отколкото реално извършени сделки за УПИ. Реалните сделки са с цена 26лв./кв.м. Не би могло според мен да се направи оценка на база данни, които са взети от офертни цени.

В Службата по вписвания, в Районен съд гр.Несебър няма ли начин да получите такава информация, не беше ли Ви оказан достъп до тези данни?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма ги тези книги, а по другите книги няма достъп и аз не мога да отида там да ги ползвам. Службата ще се премества в друга сграда и ми казаха най-малко един месец по-късно ще е възможно. В електронния регистър проверихме около съседните имоти дали има сключени сделки. Само съседни имоти, които са около 20 броя. Но аз трябва да имам идентификато на всички имоти, за да мога да проверя.

Аз имам достъп да видя кой е имотът, но нямам достъп, за да проверя дали има сключена сделка за него.

Ако прецените, че трябва да се използва тази информация, да попитам дали в Бургас в Службата по вписванията могат да ми дадат тази информация, защото, когато съм работила с тях, те ми дават на файл всички сделки и аз подбирам подходящите.

Искам да вметна, че разгледах оценката на вещото лице за Община Несебър и тя също се е доверила на сделките от сайтове за продажби и е работила с тях. Дори някои от тях все още съществуват.

 

         Юрисконсулт В.: Нямам други въпроси.

Нямам искания по доказателствата. Няма да правя искане за допълнителна експертиза или нова задача към вещото лице.

 

         Съдът намира, че следва да бъде приета експертизата като безпристрастна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното заключение, изготвено от вещото лице инж.А..

На вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на 200 лева, изцяло от внесения депозит.

 

         Съдът намира, че следва да бъдат приети допълнително представените по делото писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от адв.И. – процесуален представител на жалбоподателката писмени доказателства описани в молба находяща се на лист 77 от делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Юрисконсулт В.: Моля да оставите без уважение жалбата като неоснователна и оставите в сила решението на Община Несебър.

Моля да вземете предвид представеното по делото заключение изготвено от вещо лице член на комисията по чл.210, а да не бъде зачетено представеното в днешно съдебно заседание заключение.

Моля за решение в този смисъл.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: