ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 10.10                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на десети октомври                                     две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2898 по описа за 2017 година.                 

          На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.М.Б., редовно призован, се явява лично и с адвокат К., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, редовно призован,  не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА община Бургас, редовно призована, се представлява от юрисконсулт Р., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

           

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е с писмо вх.№8130/17.07.2018г. от началника на Общинска Служба „Земеделие“ Бургас четливо копие от протокол № 8700/06.05.1993 г. на Поземлена комисия Бургас по преписка №361/22.05.1992 г. на наследниците на Д. Н. Б..

 

АДВОКАТ К.:  Да се приеме докладваното в днешното съдебно заседание копие от протокол. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

  ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Да се приеме докладваното в днешното съдебно заседание копие от протокол на ПК Бургас. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

  Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното с писмо вх.№8130/17.07.2018г. от началника на Общинска Служба „Земеделие“ Бургас четливо копие от протокол № 8700/06.05.1993 г. на Поземлена комисия Бургас по преписка №361/22.05.1992 г. на наследниците на Д. Н. Б. като доказателство по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да уважите жалбата на доверителя ми и отмените административния акт на СГКК- Бургас, с който е отказано да бъде вписан в КР на КК на гр. Бургас  процесния наследствен недвижим имот на моя доверител. Моля да отмените отказа като приемете акта за незаконосъобразен и върнете преписката на административния орган като на основание чл.53, ал.1 от ЗКИР жалбоподателят да бъде вписан в КР на КК Бургас. Моля да бъдат присъдени на доверителя ми направените разноски по делото. Моля за срок за представяне на писмена защита по същество на спора.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Считам, че по  делото не беше доказано по категоричен  начин собствеността на жалбоподателя с процесния имот, съобразно нотариалния акт, представен по делото. По нотариален акт имотът е описан само с граници и имена без да е посочен номер на имота, парцел и квадратура при положение, че тогава е действал  градоустройствен план от 1940 година. Назначените съдебно-технически експертизи са направили своите изводи единствено на база от представения по делото разписен списък за имота, като следва да се има предвид, че в регулационния план от 1960 година имотите са заснети без  планоснимачни номер, в това число и  имот  с пл.№21. По допълнително назначената съдебно-техническа експертиза вещото лице посочи като процесен имота този с  пл. №307, който е различен от имота, за който е представен нотариален акт по делото. На следващо място, по делото се установи, че в ОСЗГ е налице преписка по възстановяване на правото на собственост на процесния имот, описан в нотариален акт от 1953 година и с решение на същата комисия е отказано възстановяване на правото на собственост на имота, като е посочено, че за същия следва обезщетение. Не бяха представени доказателства, че е обжалван този протокол по съдебен ред и затова е съставен акт за държавна собственост и след това акт за общинска собственост, представен по делото. Предвид изложеното, моля да оставите жалбата без уважение и потвърдите отказа на началника на СГКК Бургас.     Моля за решение в този смисъл, както и да ни бъдат присъдени направените по делото разноски.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да имате предвид, че настоящото административно производство не е  такова по чл. 54, ал.2 от ЗКИР, където се разрешава спор  за имуществено вещно право. Предмет на спора е по чл.53 от ЗКИР и единствено и само доверителят ми иска да бъде вписан като собственик в списъка към КК към КР.  С оглед на това единствено и само се изследва идентичност, като искането на доверителя ми е отхвърлено от административния орган поради недоказаност на имота на наследодателя на доверителя ми с имота в КР. Две геодезически експертизи са проследили от началото на 1950 г. до сега измененията  и са установили, че имотът по нотариален акт от 1953 г. до сега съвпада напълно с имота по КР с последни цифри 114. Конкретизирано е, че не само съвпада, а и точната квадратура. Ние не сме в производство по чл.54 по ЗКИР, това е от компетентността на Районен съд да се разглежда като спор за материално право. Настоящият спор касае съвсем друго право. Моля за решение в този смисъл.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.33 часа.

 

 СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: