ПРОТОКОЛ

       

Година 2010,09.02.                                                                                 град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        VІ-ти административен състав

На девети февруари                                            две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 288  по описа за 2010година.                     

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

Жалбоподателят А.Ю.З., редовно призован, се явява лично и с адвокат К.. Надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Ответникът Община Бургас, редовно призован, се представлява от юристконсулт З.Р. Надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

Заинтересованата страна З.М.З., редовно призована, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано искане за спиране предварителното изпълнение на заповед №3505/11.11.2009 на зам. кмета на община Бургас, с която е наредено премахването на преместваем обект №75 по помощната схема – павилион за промишлени стоки в УПИ І-28,20,21, Общинско кв.143, РЦ „Меден рудник” с размери 5.00/4.00 м.

Производството се движи по реда на чл.166 от АПК.

 

АДВОКАТ К. - Поддържам искането за спиране по аргументите изложени в жалбата. Допълнително моля да имате предвид, че доверителят ми многократно е правил опити да уреди отношенията си с Община Бургас по повод съсобствеността в имота, като към настоящия момент отново е налице висяща процедура по промяна на ПУП, с цел обособяване на два самостоятелни парцела и извършване на доброволна делба между Община Бургас и моя доверител, с оглед последващото узаконяване на обектите и утвърждаването на нова схема за преместваемите обекти. В тази връзка представям и моля да приемете молба от моя доверител и писмо от дирекция „УОС”. Няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Оспорвам направеното особено искане за предварително спиране изпълнение на заповедта като подробни съображения съм изложила в писмен вид – представила съм възражение от 08.02.2010г. По депозираните доказателства считам, че същите са неотносими в настоящото производство, тъй като в ЗУТ и в Наредбата за преместваемите обекти е посочен изрично реда за поставяне на преместваеми обекти и той е след издаване на надлежно разрешение за поставянето. Поради това считам, че тези доказателства са неотносими към момента и моля да не бъдат приети. Нямам други доказателствени искания.

АДВОКАТ К. – Производството е по това дали да бъде спряна заповедта или не. И в този смисъл не можем да разглеждаме процедурата сама по себе си.  Ние знаем, че няма разрешение за поставяне и не оспорваме този факт. Считам, че принудителното изпълнение, при влизане в сила на обжалваните заповеди ще нанесе непоправими и труднопоправими вреди не само на жалбоподателя, но и на трети лица, които нямат отношение към въпросния административноправен спор. Въпросните лица нямат и вина върху това. Доказателствата са за това, че е започната процедура по узаконяване на всички обекти, с оглед тяхното законно функциониране и поради тази причина ще ви моля да ги приемете. След изпълнението на тези заповеди и след 6-7 месеца нещата вече ще бъдат  узаконени. От м.септември се води една доброволна делба.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Процедурата по поставяне на обекти касае собствеността, но тя е отделна процедура. Едната процедура е съвсем различна от това, което е направено.

 

На основание чл. 157 от ГПК, във връзка с чл. 144  от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената от административния орган писмени доказателства, а именно заповед № №3505/11.11.2009 г. на зам. кмета на Община Бургас, схема, акт за резултатите от обявяване на заповедта, възражение от А.З. от 19.10.2009 г., акт за резултатите от обявяване на констативен акт № 257/2009 г.; констативен акт № 257/2009 г. известие за доставяне; покана от 09.10.2009 г.; констативен протокол № 178/23.09.2009 г.; съобщение-покана от 30.07.2009г.; Определение № 174/26.01.2009г. по адм. д. 150/2010 г. на Административен съд гр. Бургас ;

ПРИЕМА представените от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание писмени доказателства: Молба от жалбоподателя до кмета на Община Бургас от 19.08.2009 г. и писмо от директора на дирекция „УОСт” при община Бургас от 23.09.2009 г.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и  на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход устни състезания.

 

АДВОКАТ К.  – Моля да уважите исканията по аргументите изложени в жалбата и в днешното съдебно заседание. С оглед разпореждането на съда да посочим кога е получена заповедта заявявам, че това е датата 07.12.2009 г.

ЮРИСКОНСУЛТ  Р.  – Моля да отхвърлите направеното особено искане предвид възражението, което съм депозирала и съображенията изказани в днешното съдебно заседание.

 

Съдът приема делото за разяснено и на основание чл.149, ал.2 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

По искането за спиране допуснато по силата на закона предварително изпълнение на заповед №3505/11.11.2009  г. на зам. кмета на Община Бургас съдът намира следното:

Искането е допустимо тъй като административният акт, чието спиране се иска е обжалван по отношение на неговата законосъобразност. Искането е направено от лицето, което има правен интерес – адресата на жалбата.

По основателността - съдът намира искането за неоснователно по следните съображения:

Принципът за суспензивния ефект на жалбата срещу административния акт намира законодателна опора в разпоредбата на чл.166, ал.1 от АПК, според която оспорването спира изпълнението на административния акт. Със специалната разпоредбата на чл.217, ал.1, т.11 от Закона за устройство на територията законодателят е въвел изключение от принципа, регламентиран в АПК, като е допуснал предварително изпълнение на административният акт, с който се забранява достъпа и ползването на строежи, какъвто е атакувания акт в конкретния случай. Предварителното изпълнение е допуснато по силата на закона с издаването на самия акт. В ал.2 на цитираната норма е дадена възможност на съда да спира изпълнението им.

В случаите, когато законът е допуснал предварително изпълнение на административни актове от определен вид, той е предпоставил наличието на една или повече от следните предпоставките: необходимост от осигуряване на животът или здравето на гражданите, защита на особено важни държавни или обществени интереси, опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда - чл.60, ал.1 от АПК. Следователно условие за спиране на предварителното изпълнение на заповед издадена по чл.57а от ЗУТ е наличието на такова засягане на интереса на жалбоподателя, който да е равен на посочените в разпоредбата на чл.60, ал.1 от АПК. В тежест на жалбоподателят е да докаже наличието за него на предпоставки за спиране, тъй като законодателят е предпоставил наличие на такива от типа на тези визирани в чл.60 от АПК след като е допуснал предварителното изпълнение на конкретния административен акт. Жалбоподателят не сочи противопоставим свой интерес на тези презюмирани от закона за налични предпоставки. В жалбата липсват твърдения за конкретни вреди по вид и размер, които засегнатото лице би понесло лично от предварителното изпълнение на оспорения административен акт. Още по-малко сочи доказателства в тази насока. Обстоятелството, че поради предварителното изпълнение на акта ще се накърнят правата на търговци, които са наели търговските обекти в имота съсобственост на жалбоподателя и Общината представлява претендиране на чужди права, което е недопустимо. Няма отношение към основателността на искането за спиране и наведеното в с.з. от процесуалният представител на жалбоподателят обстоятелство, че е в ход доброволна делба между жалбоподателя и Общината по отношение на недвижимият имот, върху който е поставен процесният преместваем обект. Дори преместваемият обект да беше поставен изцяло в имот собственост на жалбоподателят, съгл. чл.56, ал.2 от ЗУТ отново се изисква наличие на разрешение за поставяне на тези преместваеми обекти, отделно от това този въпрос касае основателността на оспорването на законосъобразността заповедта, но не и основателността на искането за спирането й.

С оглед гореизложеното, съдът намира, че не са налице основанията за спиране предварителното изпълнение на заповедта, поради което и на основание чл.217 ал.2 от ЗУТ във вр.с чл.166, ал.3 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на А.Ю.З. *** за спиране на допуснатото предварително изпълнение на заповед №3505/11.11.2009 г. на зам. кмета на Община Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва в седемдневен срок от днес пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: