ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 07.06.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХХІІ-ри административен  състав       

На седми юни                                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТКОВА

 

Секретар: Кристина Линова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Петкова

Административно  дело номер 2887 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 09:30 часа  се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ       ЕТ „ЕЛА ПРИМ - Елка Стамова“, редовно призован, се явява адвокат А., редовно упълномощен (лист 192).

За ОТВЕТНИКА Общински съвет – Приморско, редовно призован, се явяват адвокат Д. и адвокат К., представят днес пълномощно.

 

По хода на делото:

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адвокат А.: Поддържам жалбата на моята доверителка. Да се приемат приложените към нея писмени доказателства. Искане за събиране на други доказателства нямаме.

С оглед становището на ответната страна, ще ангажираме евентуално и други доказателства.

Жалбата е по нашето искане за приватизация на обекта входирано в Общинския съвет от 28.07.2017г., по което административният орган е постановил мълчалив отказ.

Адвокат К.: Искаме спиране на настоящото производство с оглед на това, че на 31.05.2018г. Общински съвет гр.Приморско е взел решение за откриване на процедура за приватизация на процесния обект по първоначалното искане, за което представям извлечение от решението на Общинския съвет.

С оглед на това считам, че следва да се изчака самата процедура по приватизация и крайното решение на Общински съвет гр.Приморско.

Адвокат Д.: Оспорвам жалбата. Поддържам искането за спиране на производството.

Адвокат А.: С оглед представеното решение, съгласен съм от името на моята доверителка да се спре производството по делото.

Ще запозная моята доверителка с това решение, но не възразявам да се спре по взаимно съгласие процесното производство.

Адвокат К.: Считаме, че в разстояние на една, максимум две седмици въпросът относно искането за приватизация ще бъде решен.

 

Съдът, след като изслуша становищата на страните и прецени, че същите притежават съответните правомощия за изразяване съгласие за спиране на производството по настоящото дело

 

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА производството по административно дело № 2887/2017г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок считано от днес.

 

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 9.34 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: