ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 19.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети юни                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:         

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  2880  по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:56 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ З.Ц.Б., редовно уведомена, не се явява. За нея адвокат С., с пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А., с пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.И.Ц., редовно призована, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ        И.Ц.Ц., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ц.Ц.Ц., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.Ч..

Явява се СВИДЕТЕЛЯТ Д.Д.П., която беше изведена от съдебната зала.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, което е в срока по чл.199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша първо вещото лице и след това да се разпита свидетеля.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

Т.Д.Ч. - години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Нямам какво да добавя към момента.

АДВОКАТ С.: Кога е извършена старата преграда? приблизително преди 20, 30, 40, 50 години?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Много е стара. Тя е някъде от построяване на блока. От 60-те години. Другата страна на тази тераса има рамка със стъкло, а от тази страна стои част от рамката, а малко по навътре в общите части е изградена новата стена, на 35 см.

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Що се касае за апартаментите сходни с процесния, констатирахте ли на абсолютно същото място такава преграда?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Записала съм в заключението си, че на сходни на процесния апартаменти в бл.1 и бл.5, преградите са на същото място като процесната, както в момента е изградена. Няма чупка. Тези прегради са на място като процесната стена. В бл.5 е остъклена терасата, а в бл.1 има три платна и е високо заградена терасата. Тези прегради, в тези блокове също са нови, не са в първоначалния си вид.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: С всички апартаменти ли успяхте да сравните процесния?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Говорим за апартаментите на последния етаж, защото само на тях има такива тераси. На долните етажи, няма такива тераси. Според мен проблемът, ако има такъв и сигурно има е, че на тази преграда е оставена малък отвор за преминаване на водата към сифона, който е на общата тераса и водата която е на терасата на жалбоподателката отива в сифона на общата тераса и в момента този отвор е много малък и при голямо количество вода от дъжд или миене на терасата може би се завирва водата и може да прави проблеми на долния етаж. Този отвор трябва да се увеличи, тогава няма да има проблеми със завирване на водата. Няма друга причина да има влага на долните етажи.

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Ч. на която определя възнаграждение в размер на на 250 лева, от които 150лева платими от внесения на депозит (л.161), и 100лева вносими от жалбоподателите в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд гр.Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ. В случай, че не бъдат представени доказателства за внесения депозит ще бъде издаден изпълнителен лист.

АДОВА С.: Моля да бъде отразено, че предоставям сумата от 100 лева на вещото лице в днешното съдебно заседание на ръка, поради което не е необходимо да представям доказателство за внасяне на тази сумата.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Получих на ръка от адвокат С. сумата от 100лева в днешното съдебно заседание.

СТРАНИТЕ: Да се разпита свидетеля.

ПРИСТЪПВА към разпит допуснатия свидетел, който беше въведен в съдебната зала и снема самоличността му, както следва:

Д.Д.П. - г., българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говори истината.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Знаете ли за какво сте тук да свидетелствате?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Става въпрос за така изградената стена. Има една преграда изградена на 9 етаж на общата тераса. Тя заема част от общата тераса, която се явява покрив на нашия апартамент, който се намира отдолу, а пространството, за което спорим е част от покрива над моята спалня. Това което мога да кажа, че е построена, не стена, а масивен зид на тази тераса. Долу има малка дупка около 5 см и понеже има наклон, не е предвидено да е поставена тази стена. Има наклон да се отчита водата към водосточните тръби в двата края на голямата тераса. Тази стена спира водата и затова се получи в нашето жилище в спалнята, не влага, не мухъл а нещо страшно, тиня. Трябваше да махнем паркета да не плъзне надолу към 7-я етаж. Почнаха да се повяват петна, почиствахме, после започна много да мирише. Чудихме се от какво е, сменихме дограмата на тази спалня, защото не знаехме от какво е, но въпреки всичко се увеличаваше влагата и миризмата. Като се качихме горе да видим зидарията видяхме, че се събира вода и ни стана ясно, че идва отгоре и се олива по стената. Тази влага вече е 10 години може би, защото ние веднъж се опитвахме да почистваме в къщи с препарати, като вече стана много сериозно и сигнализирахме съседите и на първото общо събрание, където трябваше да се отстрани теч от покрива на 17 апартамент, но не достигаха парите и събрахме по 150 лева на семейство да направим ремонта на покрива на 17 апартамент. На това събрание, помолих да се направи ремонт и на мен, не можем повече да се живее така и не можем да ползваме спалнята. Всички бяха единодушни, че трябва да се премахне тази стена, тъй като е незаконно изградена. Това е записано в протокола на общото събрание, но тогава се направи ремонт на покрива на апартамент 17 без да се обърне внимание на нас и продължаваме и до момента да живеем по този начин. Аз съм собственик на апартамента от 1967 година и живеем там оттогава.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Имате ли наблюдение относно сходните тераси, като на вашата съседка?

СВИДЕТЕЛЯТ П.: Сега реших да погледна. Поглеждам на първи вход, терасата на първи вход не виждам да има изграден зид, има поставени едни като прегради, но от какъв материал са, не мога да кажа. Погледнах и на 4 вход, тъй като са аналогични и виждам терасата свърша там, докъдето е имотът, оттам където е общата стая е свободно и няма изградена стена. Тъкмо напротив, направили са прозорец и използват стаята вероятно за други някакви по полезни нужди. Не съм се интересувала, не би могло да имат на последния вход проблем, тъй като няма такъв зид.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам въпроси към свидетеля.     

АДВОКАТ С.: Няма въпроси към свидетеля.

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля, който напусна съдебната зала.

Страните: Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВОКАТ С.: Считам, че жалбата на доверителката ми е основателна, респ. така издаденият административен акт за премахване на преградата е незаконосъобразен и като такъв трябва да бъде изцяло отменен. Освен това налице са хипотезите на чл.151, ал.1, т.1 от ЗУТ във връзка с §5, т.43 от ЗУТ, а именно приложимо изключение, съгласно което не се изисква разрешение за строеж. Освен това по чл.185, ал.1, т.1 и т. 3 от ЗУТ, също не са изисква съгласие от останалите собственици на етажната собственост, поради това че не се засягат съществено общи части на сградата. Освен това видно от заключението на вещото лице, прието в днешното съдебно заседание, между общата тераса на входа и терасата на доверителката ми, винаги е имало налична метална преграда, още при строителството на блока. Във връзка с гореизложеното, считам атакувания административен акт за незаконосъобразен и като такъв моля да бъде изцяло отменен. Моля да ни бъдат присъдени направените по настоящото производство съдебно-деловодни разноски и ми предоставите подходящ срок за представяне на писмени бележки, където обстоятелствено да развия своите съображения.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата, като неоснователна и недоказана, по изложените в писмения отговор съображения. Видно от заключението на вещото лице и от събраните свидетелски показания, посредством изграждането на тази преграда е налице приобщаване на обща част към апартамента на жалбоподателката. По делото не се спори и се доказа, че е извършено изграждането без разрешение за строеж, без инвестиционен проект и в нарушение на чл.185, ал.3 от ЗУТ. Процесният строеж не може да бъде определен като търпим в нито една от разпоредбите на§ 16 или чл.127 от ЗУТ, доколкото усвояването на общи част към самостоятелен обект не е допустимо, както съобразно тогава действащите правила и нормативи, така и съгласно сега действащия ЗУТ. Неоснователно е твърдението, че административният орган е издал административния акт без да изясни фактите и обстоятелствата по административното производство. Напротив взети са предвид всички относими обстоятелства и факти, като заповедта е издадена от компетентен орган, в законоустановената форма и при правилно приложение на материалния закон. Предвид изложеното, моля да оставите без уважение жалбата и постановите решение, с което потвърдите обжалваната заповед.Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.17 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: