ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 27.06                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на двадесет и седми юни                               две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2850  по описа за 2017 година.                 

 

       На именното повикване в 13:50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Магс секюрити“ЕООД, редовно призован, се  явява адвокат В., с пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са съгласно указанията на съда с молба вх.№5604/18.05.2018г. от процесуалния представител на жалбоподателя – адвокат В. доказателства под опис на л.548, препис от които са връчени на ответника с възможност за становище.

 

АДВОКАТ В.: Да се приемат представените от мен доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се приемат доказателствата. Запозната съм с тях. Да се ценят с другите доказателства по делото.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в предходното съдебно заседание от адвокат В. доказателства, а именно: Фактури№0000035018/01.04.2013г., 0000036567/24.06.2013г., договор №0007/14.10.2010г. за обект бетонов център“Унибетони“, договор от 08.08.2013г. между Институт по земеделие Карнобат и „Магс секюрити“ЕООД, договор за физическа охрана от 19.03.2013г. между „ М енд с Бетон“АД и „Магс секюрити“АД, договор  за охрана от 17.04.2012г. между община Поморие и „Магс 2009“ООД, както  и писмените доказателства, постъпили тези  с молба вх.№5604/18.05.2018г. под опис на л.548.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ В.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да уважите жалбата, предвид изложените в нея правни доводи и съображения, и отмените ревизионния акт като неправилен и незаконосъобразен. Установи се собствеността, отглеждането и необходимостта от доставка на стоките, предмет на процесните фактури. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски, като представям списък за разноските.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, и потвърдите обжалвания административен акт. Моля за срок за представяне на писмено становище, с оглед събраните писмени доказателства в хода на административното производство. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на  страните за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.53 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: