ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 04.07.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На четвърти юли                                         две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2845по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Р.Б.К., редовно и своевременно призован, не се явява. Изпраща процесуален представител адв.Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К. Б.С.-Д., редовно и своевременно призован, се явява лично и с адв.Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

ЗА ОТВЕТНИКА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОЗОПОЛ, редовно и своевременно призован се явява адв.Д., с приложено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.А.Р. редовно призован,не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ИРИНА П.Х., редовно призована,не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.К.П. редовно призован,  не се явява и  не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.Н.П., редовно призована, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ГАИК 2009“ ООД, редовно и своевременно призована, не се представлява. Не изпраща законен представител и процесуален такъв.

Явява се вещото лице В.В.А.-Д.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

                СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатите съдебно-технически експертизи, като заключението е депозирано с вх.№ 7229/26.06.2018 година  – т.е. преди законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване на заключението на вещото лице.

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице и снемане самоличността му, както следва:

В.В.А.-Д.-На 49 г., българка, български гражданин, неосъждана,с висше образование- архитект, без особени отношения със страните по делото.

 Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

 Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.Допълнително мога да дам разяснения, относно формулираните отговори и цифри, относно  записаните стойности от 0.80 м. Като възможност за намаляване на широчината на платното  и тротоара  съм имала предвид спрямо минималните размери в графичната част, който е 5.51м, която се различава от записаната в текстовата такава от  5.21 м. Това води до разминаване  в размерите  в графичната част на лист №28 и в тексотава част,  което води и до разлика в квадратурата, която се приема да бъде отчуждена от жалбоподателите.

АДВ.Г.: Аз нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС НА АДВ.Д.: Във заключението казвате, че съгласно Наредба №7  широчината на улицата може да се намали от 3.50 м. на 3.20 м. Има ли задължително условие, по чие предложение това може да се случи според наредбата, която сте цитирали?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: По чл.50 от Наредба №7 от 22.12.2003 година за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, и по- конкретно ал.2, и ал.3, в които са взирани по-специалните случаи относно минималните параметри на улици в различен  по големина и теренен характер населени места. Дефакто към тази Наредба води един текст от Наредба №2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортни системи на урбанизираните територии, в която се казва, че в такива територии с тежки условия се допускат тези изключение по Наредба №7. Аз съм приела, че имаме такава ситуация, предвид конкретния терен и начина на разположение на имотите и допуснатото и реализирано застрояване. За да се разреши да се ползват този тип намалени от общите правила разстояния и параметри се изисква да има задание прието от общински съвет по предложение на Общинския експертен съвет. В тези случаи могат да се случат всички вписани в ал.2 на чл.50 намалени  отстояния. Крайният извод е, че аз не намалявам и двата параметра до пределно допустимите, защота смятам, че е по-удачно да се намали само широчината на 1.20м.,като широчината на улицата приемем да остане 3.50 защото променяйки осевата  линия на улицата, това ще се отрази и на тази част от тупиковата улица,  която попада в имот .298, т.е. края на  тупиковата улица, където следва да се осигури възможност за обръщане с маневриране. За този имот .298 е влязло в сила решението на Общински съвет,  заради това аз съм приела, че не е нужно промяна на местоположението на осевата линия макар да има възможност да се намали и широчината на улицата. Оптималинят вариант е да се намали широчината на тротоара на 1.20 м.Това едностранно само в имот 297. Имотът, от който се отнема най- много за тротоар само от тази страна  и то за достъп до само два други съседни имота.

ВЪПРОС НА АДВ.Д.: Казахте, че трябва да има задължително изискване  за решение на Общинския експертен съвет, какво е решението на този експертен съвет?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: В заданието, съгласувано от гл.архитект на стр.№ 83 също е вписан размер 3.20м.

ВЪПРОС НА АДВ.Д.: Какви са показанията за улицата, според  решението на експертния съвет?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: На стр.№82,приемат въпросното задание,  няма такъв коментар на имота. Заданието  пак е объркано и там е 5.21 м. В решението е  записано 3.50,  но това не е пределния размер. Към настоящият момент съобразно ширината на задънената улица следва да е 3.50м. и тогава  широчината  ще бъде 5.51 м.на улицата. За да стане общия габарит 5.20 и при предвиден тротоар от 2,00 м. широчината тогава следва да е 3.20м на уличното платно.

ВЪПРОС НА АДВ.Д.: Предложението е 3.50 м., това е утвърдено от експертния съвет.Във връзка  с последния абзац, какво Ви дава основание,  да заключите, че не пречи намаляването на площтта за отнемане от имот 298 на другия имот 297, за който има влязло в сила решение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Тъй като в този си участък е  задънената улица  и там трябва да бъде осигурено оширение за завиване и обратен завой.Това трябва да има минимални параметри  и чрез меневри да бъде доказано, че ще може да се обърне, размерите на това уширение са под минимално изискуемите.

ВЪПРОС НА АДВ.Д.: Може ли Общинският съвет да вземе друго различно от това, което е предложено от експертния съвет или е задължително да се ръководи.

АДВ.Г.: Това е правен въпрос.

АДВ.Д.: Нямам  повече въпроси.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Според мен, не е нужно да се намалява улицата от 3.50 на 3.20 метра, а само тротоара да стане до 1.20 метра, пешеходния достъп е само за другите два имота и аз съм предвидила. В този смисъл няма да се промени  широчината на уличното платно.

ВЪПРОС НА СЪДА: В тази връзка, по повод на т.17 от Наредба №2 за малките населени места широчината е най-малко 6.00 м. и 5.00 м. за вилните зони. Това вилна зона  ли е мест.Буджака?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.:***, тъй като не му е правен общ ПУП, а теренът е устрояван имот по имот. Ако имаше план за улична регулация щеше да е част от населено място, но там няма квартали. По сегашната Наредба не съм  коментирала ситуацията, тъй като решението касае момент при който действа предходната наредба.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА К.Б.: Преди време са отнети 277 квадрата за улица, улицата не е изградена, а въпросната кооперация, строителят си е построил  сградата едва тогава установява,  че няма път. Този път не е изгараден от общината, те са го изградили за тяхна сметка.Това не е съгласувано с останалите собственици. Нямам въпроси към вещото лице.

Съдът с оглед становищата страните и след като изслуша вещото лице

 

                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението   на вещото лице В.А.-Д., на която да бъде изплатено възнаграждение, съобразно представената справка- декларация в размер на 356.00 лева, от които 300.00 лв от внесения по делото депозит, като задължава  жалбоподателя да довнесе сумата  от 56.00 лева в 7 дневен срок от днес.

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът поради изчерпване на доказателствената съвкупност и с оглед изявленията на страните счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

  ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Г.: Моля, да прогласите нищожността на атакуваното решение №647 на Общински съвет Созопол на основание подробно изложени в жалбата основания, а в случай, че прецените, че не е налице нищожност да отмените решението, с което е  взето др. такова за изменение на ПУП на уличната регулация, касаеща поземлени имоти в мест.Буджака с *** и .298. Подробни съображения ще изложим в писмени бележки в указан от Вас срок. Молим да присъдите направените съдебно-деловодни разноски, за които представям списък.

АДВ.Д.: Моля да отхвърлите жалбата. На първо място, решението  не е нищожно, тъй като производството се развива по реда на чл.21 от ЗОС, а в ал.7 от разпоредбата е изрично посочено, че ПУП се одобрява от Общински съвет, независимо от неговия обхват. Компетнтността на органа е доказана, поради смисъла на ЗОС, който се явява специален по отношение ЗУТ. На следващо място, по отношение на изложените твърдения за незаконосъобрезност моля, да се има предвид,  че с процесното решение се одорбява ПУП, с цел да се отстранят  констатираните денивелации на съществущия терен, с цел осигуряване на транспортен достъп, като контректно определените квдратни метри за обезщетение следа да бъдат определени с последващ акт от страна на административния орган. Това е така, защото за да се реализира процедурата по отчуждаване по смисъла на чл.21 от ЗОС следва да има влязъл в сила ПУП. В случая с оспореното решение Общинският съвет одобрява именно процесния ПУП, който е  предварителна предпоствака за реализиране на хипотезата на чл.21 от същия  закон.

Моля, да имате предвид, че считам, че в даденото от вещото лице  обяснение в днешното съдебно заседание, включително и в експертизата считам, че в случая Наредба №7 не би могла да намери приложение, тъй като за да се приложат намалени отстояния следва да има предложение от ОЕСУТ, за да може това да се случи, тъй като е само от компетентността на този административен орган да прави това предложение. Държа да подчертания, спроред мен няма как да бъдат извършени законосъобразни изменения по отношение на другия имот .298 предвид, че решението за този имот е влязло в сила и  не са налице специалните изисквания в АПК за изменение на влязъл в сила стабилен административен акт,  касаещ тези лица, които са собственици на този имот. Считам, че решение на Общинския съвет не е нецелесъобразно, необходимоста му е безспорна, като се цели да бъде осигурен транспортен достъп до процесния имот. Общинският съвет се е ръководил от всички предпоставки на ЗУТ, които са отразени в протоколното решение на Общинския експертен съвет. Моля да отхвърлите жалбата.

  Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

Съдът дава 7 дневен срок за представяне на писмени бележки по делото.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: