ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 14.09                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІІ-ри административен състав

на деветнадесети септември                        две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор: Андрей Червеняков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2829  по описа за 2017 година.                 

 

          На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ И.П.Н., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява адвокат М., редовно упълномощен. 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ гр. София, редовно призован, представител не се явява.

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас, се явява прокурор Червеняков.

Не се явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.Д., нередовно уведомен.

 

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът с оглед становището на страните и липсата процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

          ДОКЛАДВА, че в изпълнение на определение № 1757 от 23.07.2018 година, с което е назначено за вещо лице д-р Б.Д. - съдов хирург, с месторабота УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД, до доктор Д. е изпратено съобщение ведно с цитирания съдебен акт. Съобщението е върнато в цялост като е отбелязано, че д-р Д. е в отпуск до 17.09.2018 година. С оглед на това, същият не е уведомен за обстоятелството, че е  определен за вещо лице по настоящото дело и не е започнал изготвяне на поисканата и допусната от съда съдебно-медицинска експертиза.

Съдът ДОКЛАДВА също, че по делото е постъпила молба по електронен път с вх.№10185/12.09.2018г. от вещото лице  А.Ц., с която същият е уведомил, че с оглед изготвената и приета от съда  съдебно-медицинска /психологическа експертиза/, същият е депозирал справка-декларация, в която е посочил дължимо възнаграждение за експертизата в размер на 550 лева. С протоколно определение от 21.06.2018 година, съдът е приел заключението на вещото лице Ц., но е определил възнаграждение в размер на 300 лева, платими от внесения депозит. С оглед горните обстоятелства в цитираната молба д-р Ц. е формулирал искане да му бъдат изплатени и оставащите 250 лева, съставляващи възнаграждение по изготвената и приета от съда съдебно-медицински/психологическа/ експертиза.

 

АДВОКАТ М.: Предоставям на преценката на съда относно допълнителното възнаграждение на вещото лице. Доверителят ми в момента  оцелява единствено и само благодарение на роднините си, които са поели изцяло грижите за него.  Същият е освободен от затвора без лична карта, помощни средства и и благодарение само на сестра си в момента има разумно човешко съществуване. Ако съдът прецени, че са налице обстоятелства да уважи молбата на вещото лице, то да се уважи и да издаде  изпълнителен лист, а доверителят ми ще изпълни тези действия когато може.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам по доклада. Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза. Във връзка  депозираната  молба на вещото лице Ц., предвид факта, че при назначаване на експертизата, съдебният състав е определил първоначален депозит в размер на 300 лева, но с оглед декларацията на вещото лица,  трябва да се възложи сумата от 250 лева в тежест на ищеца.

 

Съдът с оглед заявените от страните становища и по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Да се ПРЕДОСТАВИ възможност  определеното за вещо лице д-р Б.А.Д. да се запознае с определението за възлагане на експертизата, както и да изготви същата.

ЗАДЪЛЖАВА ищеца в 14-дневен срок считано от днес да внесе  по сметка на Административен съд - Бургас сумата от 250 лева, представляваща доплащане по изготвената и приета от съда съдебно-медицинска/психологична/ експертиза.

В случай на неизпълнение в указания срок в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

Съдът с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.12.2018 г. от 14,30 часа, за която дата и час страните и вещото лице са редовно призовани.

 

          Да се УВЕДОМИ вещото лице д-р Б.Д..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:39часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: