ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2407

 

05.10.2018 г., гр. Бургас,

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, първи състав, на пети октомври две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                   Председател:  Панайот Генков

 

като разгледа докладваното от съдия Генков административно дело № 2795 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производството е по реда на чл. 41, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по жалба на „ВИН.С. ИНДУСТРИЙС“ ООД, ЕИК 831280490, със седалище и адрес на управление в с. Церковски, община Карнобат, представлявано от управителя К. *** Хазърбасанова срещу действия за обезпечаване на доказателства от страна на митнически служители на данъчен склад ИДНС BGNCA00018001, обективирани в протокол за запечатване на обект или част от него № А1107 от 21.09.2018 г. и протокол за извършена проверка № 1107 от 21.09.2018 г., неразделна част от него и двата на Митница Бургас, по обжалването на които началникът на Митница Бургас не се е произнесъл.

С жалбата се иска отмяна на действията за обезпечаване на доказателства, обективирани в протокол за запечатване на обект или на част от него А1107 от 21.09.2018 г. на Митница Бургас, като незаконосъобразни. Твърди се, че в данъчен склад ИДНС BGNCA00018001 не е налице възможност за извеждане на акцизни стоки без те да са преминали през техническите средства за измерване и контролните точки на данъчния склад. Счита за недоказано от митническите органи, че от установения кран в долната част на циркулационния изпарител могат да се извеждат акцизни стоки, като възразява, че действията по обезпечаване на доказателствата са предприети без да се изчакат резултатите от взетите проби.

По отношение на установеното от митническите органи, че при закриване на сензора, на таблото на брояча на бутилиращата линия за вино в работен режим след около 3 минути се визуализира съобщение „Внимание! Закрит датчик“ и направения извод, че въпросния датчик не отчита преминаващите бутилки от жалбоподателя се посочва, че при такава ситуация незабавно стартира аларма, която известява за съответната неизправност и според него такъв вид констатация не може да доведе нито до нарушения на акцизното законодателство, нито да обоснове спиране работата на данъчния склад с цел обезпечаване на доказателства.

Жалбоподателят смята за невярна и недоказана и констатацията относно контролно измерване на акцизен продукт винен дестилат. Позовава се на протоколи с № А1097  от 19.09.2018 г. и № А1102 от 20.09.2018 г., съгласно които също е било проведено контролно измерване на акцизен продукт етилов алкохол с код по КН 22071000, като констатациите от контролното измерване са, че няма констатирани разлики в показанията на дисплея на средството за измерване и контрол – разходомер, контролното табло, данните в БАЦИС и АСО, като твърди, че в протокол с № 1107 от 21.09.2018 г. това изобщо не е отразено, а констатациите са коренно противоположни.

Като възражение относно констатацията за това, че на 22.09.2018 г. е направен неуспешен опит да се достъпи до системата АСО е посочено, че на 20.09.2018 г. са входирани нови канали и пароли за достъп, поради което се иска извършването на проверка за това дали системата на Митница Бургас и на Агенция Митници е настроена спрямо тези пароли, за да се осъществи надлежно съответния достъп.

Възразява се относно приложението на ДОПК на основание чл. 104, ал. 1 от ЗАДС, тъй като разпоредбата предвижда две възможности при които се прилага ДОПК, а от анализа на представените документи според жалбоподателя не може да се обоснове извод за наличие на производство по установяване, обезпечаване или събиране на задължения за акциз. Счита, че действията на Митница Бургас са предприети за преустановяване на твърдени спорни и несъществуващи нарушения на закона, а не за обезпечаване на доказателства за установяване, обезпечаване и събиране на задължения за акциз. Излага доводи, че в протокол № А1107 от 21.09.2018 г. на Митница Бургас за извършените действия за обезпечаване на доказателствата няма изложени нито фактическите нито правни основания за действията по предприетото обезпечаване. Счита, че липсата на мотиви създава пречка да се установи дали при налагането на предварителните обезпечения е спазен принципа за съразмерност по чл. 6 от АПК, наред с принципа за обективност по чл. 5, ал. 1 и ал. 2 и принципа за добросъвестност по чл. 6, ал. 1 от ДОПК. От друга страна се смята, че нормата на чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК съставлява изключителен и краен способ за обезпечаване на доказателствата, който е допустим единствено, ако доказателствата не могат да бъдат обезпечени своевременно чрез опис, изземване или чрез копиране на информацията от и на технически носители.

Ответникът – Началник Митница Бургас представя цялата преписка. Не изразява становище по жалбата.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства намира за установено от фактическа страна следното:

Със Заповед № ЗМ-1000-757 от 05.09.2018 г. и Заповед № ЗМ-1000-791 от 19.09.2018 г. на Началник Митница Бургас на основание чл. 33, т. 9 от Устройствения правилник на Агенция „Митници“ във връзка с възникнала необходимост от извършване на проверка са определени служители от Митници Бургас, които да осъществят оперативни действия по митническия контрол на лицензирани складове на територията на Митница Бургас, а именно „ВИН.С. ИНДУСТРИЙС“ ООД, ЕИК 831280490 и „СИС ИНДУСТРИЙС“, ЕИК 0402755584.

На 19.09.2018 г. определените служители на Митница Бургас са извършили проверка на стопанисвания от „ВИН. С. ИНДУСТРИЙС“ ООД, с. Церковски, община Карнобат, област Бургас обект. В хода на проверката е съставен протокол за извършена проверка № А1097 от 19.09.2018 г., съгласно който в 14:13 часа е било отворено таблото на ИКУНК (Интегриращото комуникационно устройство за наблюдение и контрол) от представители на дирекция „ИСАД“. Била е свалена акцизната пломба № 0123895. Била е извършена проверка на комуникационната структура на ИКУНК. Било е констатирано, че връзката между Агенция „Митници“ и IPC се осъществява през допълнително мрежово устройство – Wi-Fi маршрутизатор, което не е отразено в техническата схема предадена на Агенция „Митница“ и не се намира в шкафа с елементи на ИКУНК, а в отделна кутия, която не е пломбирана от Агенция „Митници“. След приключване на проверката е било затворено таблото на ИКУНК и е била поставена акцизна пломба № 0123862 в 14:24 часа.

В 15:28 часа в ТК001003 – „Отделение „Ректификация № 1“ производство дестилат, винен дестилат“ е посочено, че показанията на тотализатора към края на предходната транзакция с номер 766 са 8215.4900 куб.м. при алкохолен градус на акцизния продукт 61.75 vol% и температура 26.9 градуса на флуида (реална температура). В 15:37 часа е била взета от съд за съхранение № 1Х – метален резервоар с акцизен продукт „Винен дестилат“, като пробата била предадена с протокол за вземане на проба № 322/19.09.2018 г. за анализ на алкохолния градус в акредитирана лаборатория на „Вин.С.Индустрийс“ ООД.

От проверяващия екип е било изискано да се извърши контролно измерване на акцизен продукт „Винен дестилат“ с код по КН 22082040, като в началото да се включи помпата за пълнене, без да се стартира транзакция. Представител на данъчнозадълженото лице е включил помпата в 15:41 часа, при показания 8215.4900 куб.м. (крайно показание на транзакция 766). При показания на тотализатора 8216.0439 куб.м., оператора на контролното табло на проверяваното лице стартира ръчно начало на транзакция № 767 в 15:45 часа. Преди задаване на края на транзакцията, операторът е спрял помпата в 15:59 часа и ръчно е въвел алкохолен градус на продукта на контролното табло, който е получен с анализна бележка № 513/19.09.2018 г. за установен алкохолен градус на акцизния продукт – 60.42 vol% при 20С, като края на транзакцията е бил зададен ръчно в 16:03 часа. Посочено е, че показанията на разходомера след края на транзакция № 767 са начало – 8216.0439 куб.м. и край – 8218.0576 куб.м. и количеството, което е отчетено за транзакция № 767 е 2.0137 куб.м. винен дестилат, а реалното преминало количество през средството за измерване е 2.5676 куб.м., т.е. разликата е 0.5539 куб.м.

Посочено е, че са предоставени справки от АСО на проверяваното лице, като показанията са сравнени с показанията от дисплея на средството за измерване – Разходомер, контролното табло и данните в БАЦИС и не са установени разлики.

Към протокола са събрани и приложени следните доказателства: Справка от АСО за данните от точките за контрол – 6 бр. листове; Складови разписки № 53/19.09.2018 г. – 1 лист; Заявка за изпитване на проби – 1 лист; Протокол за вземане на проба № 513/19.09.2018 г. – 1 лист; Справка от Дневник на складовата наличност – 1 лист; Анализна бележка № 513/19.09.2018 г. – 2 бр. листове; Протокол за експедиция и е-АД за въведено червено вино от 19.09.2018 г. – 3 бр. листове; Показания от АСО- 1 лист; Протокол за експедиция и е-ДА за винен дестилат от 19.09.2018 г. – 3 бр. листове  и Протокол за експедиция и е-ДА за изведено червено вино от 19.09.2018 г. – 3 бр. листове.

На 20.09.2018 г. определените служители на Митница Бургас са извършили отново проверка на стопанисвания от „ВИН. С. ИНДУСТРИЙС“ ООД, с. Церковски, община Карнобат, област Бургас обект. В хода на проверката е съставен протокол за извършена проверка № А1102 от 20.09.2018 г., съгласно който е било извършено наблюдение на извеждане на акцизен продукт „Етилов алкохол 100 гр.“ С код по КН 22071000 през точка за контрол ТК001002 „Спиртохранилище към автотоварище спирт, код по КН 22071000, изход от данъчен склад; хил. литри, Разходомер № 2 – масов разходомер YOKAGAWA ROTAMASS RCCT38. Сер. Номер D1P400361. Посочено е, че разходомерът има поставен стикер от метрологична проверка с валидност 04.2019 г., дисплеят на разходомера е обезпечен с акцизни пломби със следните номера: 0073423, 0073429, 0073497 и е посочено, че същите не са с нарушена цялост и са без видими външни интервенции.

От проверяващият екип е било изискано да се извърши контролно измерване на акцизен продукт „Етилов алкохол 100 гр.“ с код по КН 22071000, като в началото помпата да се включи за пълнене, без да се стартира транзакция. Посочено е, че на 20.9.2018 г. към 11:00 часа моментните показания на измервателния уред към края на предходната транзакция са 13 943.5 куб.м. – алкохолно съдържание на продукта – 96.64 vol%, при 18.3 ᵒС. Представител на данъчнозадълженото лице е включил помпата, като в 11.03 часа, помпата е спряна и показанията на уреда са били 13 943.5 куб.м., след което от оператора е била стартирана транзакция и е била пусната помпата. Преди завършване на натоварването, от оператора е взета проба от превозното средство  за отчитане на алкохолния градус в акредитирана лаборатория на „Вин.С.Индустрийс“ ООД. В 12:40 часа помпата е спряна и ръчно от оператора е бил въведен алкохолен градус на продукта на контролното табло, който е получен с протокол от изпитване № 342/20.09.2018 г. за установен алкохолен градус на акзиния продукт – 96.52 vol % при 20ᵒС, като края на транзакцията е бил зададен ръчно в 13:00 часа и показанията на уреда са 13 973.0320 куб.м. Посочено е, че показанията на разходомера след края на транзакция № 1133 са начало – 13 943.9690 куб.м. и край – 13 973.0320 куб.м. и количеството, което е отчетено за транзакция № 1133 е 29.0635 куб.м. спирт, а реалното преминало количество през средството за измерване е 29.5000 куб.м., т.е. разликата е 0.4365 куб.м.

Отразено е, че са предоставени справки от АСО на проверяваното лице, като показанията са сравнени с показанията от дисплея на средството за измерване – Разходомер, контролното табло и данните в БАЦИС и не са установени разлики.

Била е направена допълнителна проверка на описаното в протокол № А1097/19.09.2018 г. мрежово устройство и е установено, че забелязаното допълнително мрежово устройство работи в режим на безжична точка за достъп и не пренасочва мрежови трафик.

Била е извършена проверка в присъствието на проверяваното лице и на бутилираща линия за вино и направен тест за конкретно отчитане на сензор, част от поточната линия в работен режим, осъществяващ броене на преминаващите бутилки. Установено е, че при шунтиране на сензора на таблото на брояча, след около три минути се визуализира следното съобщение: „Внимание!!! Закрит датчик“ и въпросният сензор не отчита преминаващия брой бутилки и поточната линия продължава своя работен режим, въпреки стартираната аларма.

Отбелязано е, че при обход на територията на контролна точка № 4 (Изход на данъчен склад – дестилат) от втори фланец преди разходомер е било свалено ерозирало техническо средство за контрол (ТСК) – акцизна плобма с нарушена цялост, чийто номер не може да бъде идентифициран. Същото място е било обезпечено с поставяне на ново ТСК № 0060863, като върху смукател на резорвоар № СХ7, находящ се в „Спиртохранилище 1“ са били поставени два броя ТСК с номера съответно № 0060814 и № 00600872. Същите действия са били извършени и в помещения „Ретификация – Етап 1“, като е било поставено ТСК с номер 0028504 върху „Кран към буферни съдове за дестилат“.

Отразено е още, че около 11:00 часа, по време на оглед на производствено помещение „Ректификация Етап 2“ в долната част на циркулационен изпарител, свързан с дестилационна колона № 5, екипа на ММГ е открил монтиран кран, за което са били уведомени всички служители присъствали на проверката. След поискани обяснения крана е бил задействан и са били взети четири броя проби от ректификационен съд с идентификационен № 1320, обезпечени с ТСК със следните номера 0028526, 0028563, 0028539, 0028508 за което е бил изготвен протокол за вземане на проби № 73/20.09.2018 г. Проверяващите са достигнали до заключение, че монтирания по този начин сферичен метален кран дава възможност да бъдат извеждани акцизни стоки от територията на данъчния склад, без те да преминават през технически средства за измерване и контрол, съгласно изискванията на чл. 48 от Наредба Н-1/2014 г. и без данъчни документи по смисъла на ЗАДС, които да удостоверяват начисляването, заплащането или обезпечаването на дължимия акциз. Посочено е, че на мястото по искане на Специализирана прокуратура – София и във връзка с досъдебно производство № 130/2018 г. по описа на „СО“ СП е пристигнал екип от разследващи полицаи и криминалисти при ОД на МВР Бургас, които са извършили оглед и заснемане на така констатираната фактическа обстановка по отношение на монтирания метален кран в долната част на циркулационния изпарител, свързан с дестилационна колона № 5, намираща се в „Ректификация Етап 2“. За предотвратяване на последваща експлоатация , върху отвора на крана е била поставена метална капачка, подсигурена с пломбажна тел и технически средства за контрол със следните номера – 0028552, 0028516, 0028513 и 0028549.

Отделно от това на проверяващите са установили наличието на път, невключен в територията на данъчния склад, водещ до фирмени помещения на „Топаз Мел“ ООД. Посочено е, че пътят е пряко свързан с данъчния склад, тъй като на него се извършват товароразтоварни дейности в два броя авторазтоварващи халета. Той разделя заградени производствени помещения и резервоари за съхранение на готова продукция – „Спиртохранилище 1“ и „Спертохранилище 2“ – от една страна и също оградени „Помещения за производство за спиртни напитки“ (отлежаване на дестилати в бъчви) от друга страна. От северозападната страна на данъчния склад, между него и сградата, неприлежаща към територията му, служеща като цех за сушене и гранулиране, където не се произвеждат акцизни стоки, също преминава път – не са налице ограждения или прегради, разделящи двата обекта, съществува също и сноп от тръбопроводи, излизащи от данъчния склад и преминаващи в другата сграда и към инсталация за дехидратация на етилов алкохол разположена на открита площадка до същата сграда. С оглед на това проверяващите са констатирали, че това е в противоречие на разпоредбите на чл. 28 от ППЗАДС. 

Към протокола са събрани и приложени следните доказателства: Справка от АСО за данните от ТК100002 – 2 бр. листове; Протокол за експедиция № 625/19.09.2018 г. – 1 лист; Е-ДА с АПК № 18BG00000000023224721/19.09.2018 г. – 2 бр. листове; Фактура № 00005027/19.09.2018 г.; Протокол за експедиция № 623/19.09.2018 г.;  Е-ДА с АПК № 18BG00000000023224110/19.09.2018 г. – 2 бр. листове; Протокол за експедиция № 622/19.09.2018 г. ; Анализна бележка № 511/19.09.2018 г.; Е-ДА с АПК № 18BG00000000023224629/19.09.2018 г. – 2 бр. листове; Протокол за експедиция № 622/19.09.2018 г.; Е-ДА с АПК № 18BG00000000023223941/19.09.2018 г. – 2 бр. листове; Е-ДА с АПК № 18BG0000000002322875/19.09.2018 г. – 2 бр. листове и експедиционен протокол № 170/19.09.2018 г. и анализно свидетелство № 495/19.09.2018 г.; фактура № 0000016166/19.09.2018 г.; Е-ДА с АПК № 18BG00000000023223849/19.09.2018 г. – 2 бр. листове и експедиционен протокол № 323/19.09.2018 г. и анализно свидетелство № 493/19.09.2018 г.; Справка от АСО към 19.09.2018г. за данните от ТК 001003; Дневник на складовата наличност за периода от 01.09.2018 г. до 19.09.2018 г.; фактура № 0000016167/19.09.2018 г.; Е-ДА с АПК № 18BG00000000023223880/19.09.2018 г. – 2 бр. листове и експедиционен протокол № 324/19.09.2018 г. и анализно свидетелство _ 494/19.09.2018 г.; фактура № 0000016168/19.09.2018 г.; Е-ДА с АПК № 18BG00000000023226067/19.09.2018 г. – 2 бр. листове и експедиционен протокол №325/19.09.2018 г. и анализно свидетелство № 497/19.09.2018 г.; Протокол за вземане на проба № 322/19.09.2018 г.; Заявка за изпитване на проби от 19.09.2018 г.; Е-ДА с АПК № 18BG00000000023225482/19.09.2018 г. – 2 бр. листове и експедиционен протокол № 171 от 19.09.2018 г. и анализно свидетелство № 496/19.09.2018 г.; заявка за отпускане на материални ценности № 34/18.09.2018 г.; Складова разписка № 52/19.09.2018 г.; фактура № 0000016171/19.09.2018 г.; Е-ДА с АПК № 18BG00000000023226299/19.09.2018 г. – 2 бр. листове и експедиционен протокол № 365/19.09.2018 г. и анализно свидетелство № 498/19.09.2018 г.; справка за измервания на контролни точки – 4 бр. листове; Протокол от изпитване № 342/20.09.2018 г. – 2 бр. листове; Справака броячи на разходомери ТК 001002 – 3 бр. листове; фактура № 0000005028/20.09.2018 г.; Протокол за експедиция № 627/20.09.2018 г.; Протокол за вземане на проба № 323/20.09.2018 г.; Заявка за изпитване на проба от 20.09.2018 г.; Е-ДА с АПК № 18BG00000000023227799/20.09.2018 г. – 2 бр. листове; фактура № 0000016172/19.09.2018 г.; Е-ДА с АПК № 18BG00000000023226370/20.09.2018 г. – 2 бр. листове и експедиционен протокол № 327/20.09.2018 г. и анализно свидетелство № 499/20.09.2018 г.; фактура № 0000016173/20.09.2018 г.; Е-ДА с АПК № 18BG00000000023226679/20.09.2018 г. – 2 бр. листове и експедиционен протокол № 328/20.09.2018 г. и анализно свидетелство № 501/20.09.2018 г.; Е-ДА с АПК № 18BG00000000023226639/20.09.2018 г. – 2 бр. листове и експедиционен протокол № 172/20.09.2018 г. и анализно свидетелство № 500/20.09.2018 г.; Заверено копие на страница от Дневник № 4 по Закона за виното и спиртните напитки.

На 21.09.2018 г. определените служители на Митница Бургас са извършили отново проверка на стопанисвания от „ВИН. С. ИНДУСТРИЙС“ ООД, с. Церковски, община Карнобат, област Бургас обект. В хода на проверката е съставен протокол за извършена проверка № А1107 от 21.09.2018 г., съгласно който във връзка с констатациите описани в Протоколи за извършена проверка с номера А1097/19.09.2018 г. и A1102/20.09.2018г., са предприети действия по обезпечаване на обекта. Посочено е, че в хода на проверките е установено наличието на монтиран кран в долната част на циркулационен изпарител свързан с дестилационна колона номер 5, който не е свързан със средство за измерване и контрол. Колоната се намира в производствено помещение „Ректификация Етап 2“. В присъствието на представител на лицензирания складодържател са били взети 4 броя проби от ректификационен съд с идентификационен номер 1320, за което е бил изготвен Протокол за вземане на проба с №73/20.09.2018 г.

Отразено е, че е била установена възможността, чрез монтираният по този начин сферичен кран да бъдат извеждани акцизни стоки без тяхното преминаване през технически средства за измерване и контрол, което е довело до извод за  нарушени изискванията на чл. 48 от Наредба Н-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки. Посочено е още, че с тези действия от страна на лицензирания складодържател е нарушена разпоредбата на чл. 103а,  ал. 7 от ЗАДС.

Отбелязано е също, че освен това в същия обект на лицензирания складодържател е бил направен тест на бутилираща линия за вино в работен режим, като при закриване на сензора, на таблото на брояча след около 3 минути се визуализира следното съобщение "ВНИМАНИЕ!!! ЗАКРИТ ДАТЧИК" и въпросният сензор не отчита преминаващите бутилки,но поточната линия продължава своя работен режим въпреки стартиралата аларма, като това е изтълкувано като предпоставка за манипулиране на средството за измерване и контрол.

Изложено е също и извършеното контролно измерване на акцизен продукт „винен дестилат" като в началото е била включена помпата за пълнене без да се стартира транзакция. Същата е била стартирана ръчно след около 4 минути. Алкохолното съдържание на продукта е въведено ръчно в края на транзакцията, като при нея е измерено количество от 2,0137 куб.м., а реално приминалото през средството за измерване е 2,5676 куб.м. или налице е разлика в размер на 0,5539 куб.м. Достигнато е до извод, че посочената разлика дава възможност да не се отразяват в материалната отчетност приминалите количества преди ръчното стартиране на транзакцията.

Последно е отразено, че в 00:30 часа на 22.09.2018 г. е направен опит да се достъпи АСО на лицензирания складодържател от служебен компютър, находящ се в Митница Бургас, като горното действие е обективирано в ПИП № А1113/22.09.2018 г. Опитът е неуспешен, което не позволява извършването в реално време на контрол като по този начин са нарушени разпоредбите на чл. 47, т.8 от ЗАДС.

На 21.09.2018 г. е съставен протокол за запечатване на обект или част от него № А1107 от 21.09.2018 г., съгласно който поради невъзможно своевременно обезпечаване на доказателствата чрез други способи, за целите на проверката, обективирана в Протокол за извършена проверка № 18BG1000A034058 (1107) от 21.09.2018г. на Митница Бургас са предприети следните действия: Ограничаване достъпа до следните сгради и помещения:

1. Запечатани са два броя товарни врати, част от помещение „Производство на спиртни напитки“ (отлежаване на дестилати), с пет броя ТСК със следните номера: 0035760, 0035785, 0035765, 0035745,0035727, а също така и три броя самозалепващ стикер;

2. Автотоварно помещение - 2 броя самозалепващ стикер;

3. Един брой врата на автоналивна на етилов алкохол с ТСК №0035791;

4. Един брой врата на автоналивна на етилов алкохол с един брой самозалепващ стикер;

5. Един брой врата на външни резервоари на автоналивна - 2 броя самозалепващ стикер;

6. Един брой врата на подземни резервоари - 1 брой самозалепващ стикер;

7. Един брой врата на ограда до автоналивно - 1 брой ТСК №0035747;

8. Един брой врата на ограда на подземни резервоари - 1 брой ТСК №0035781;

9. Един брой врата на парова централа - 1 брой ТСК №0035734;

10. Един брой врата между парова централа и бутилираща линия - 1 брой ТСК №0035740;

11. Един брой врата на помещение за бутилиране на наливно вино - 1 брой ТСК №0035743 ;

12. Един брой врата на помещение „Ректификация Етап 1“ - 1 брой ТСК №0035798;

13. Един брой врата помещение „Ректификация Етап 1“ - 1 брой самозалепващ стикер;

14. Един брой врата на помещение „Цех хидроли за ферментация“ - 1 брой самозалепващ стикер;

15. Един брой врата на помещение „Разтоварище Цех хидроли за ферментация“ - 2 броя самозалепващ стикер;

16. Един брой врата на помещение „Чукова мелница“ - 1 брой ТСК №0035789;

17. Един брой врага на помещение „СІР“ - 1 брой ТСК №0035738;

18. Един брой врата на помещение „Хидроли за ферментация" - 1 брой ТСК №0035784;

19. Един брой врата на заден вход на склад за съхранение и отлежаване на дестилати - 1 брой самозалепващ стикер;

20. Два броя прозорци, част от склад за съхранение и отлежаване на дестилати - 2 броя самозалепващ стикер;

21. Два броя врати, част от коридор от страна на „Томаз Мел" - два броя ТСК №0035712, № 0035762;

22. Един брой врата на отделение за суров етилов алкохол — 1 брой самозалепващ стикер.

Посочено е, че за запечатването са използвани следните средства – 17 броя ТСК, 17 самозалепващи стикери, всички със записани имената, подписите и личните печати на служители на Митница Бургас.

На 22.09.2018 г. определените служители на Митница Бургас са извършили отново проверка на стопанисвания от „ВИН. С. ИНДУСТРИЙС“ ООД, с. Церковски, община Карнобат, област Бургас обект. В хода на проверката е съставен протокол за извършена проверка № А1113 от 22.09.2018 г., съгласно който при проверката е било установено, че не може да се осъществи интернет достъп до автоматизираната система за отчетност на лицензирания складодържател „Вин.С. Индустрийс“ ООД, съгласно изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 9 от ЗАДС. Не може да се извърши контрол в реално време на движението на суровините, материалите, произведените или складираните акцизни стоки, включително по вложители, идентифицирани с единен идентификационен код в/от данъчния склад съгласно чл. 47, ал. 1, т. 8 от ЗАДС.

Описано е, че опитите за връзка са извършени от независимо компютърно устройство на Агенция „Митници“, отговарящо на съответните условия в 00:15 часа и в 01:20 часа на 22.09.2018 г. чрез РРТР и VPM тунел и използване на предоставената писмена информация от лицензирания складодържател за начина на осъществяване на отдалечен терминален достъп до автоматизираната му система за отчетност.

Направено е заключение, че липсата на достъп за митническите органи до автоматизираната система за отчетност на „Вин.С. Индустрийс“ ООД в качеството му на лицензиран складодържател не гарантира, че същия е в състояние да изпълнява изискванията за режим отложено плащане на акциз съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от ЗАДС. Към протокола са приложени следните доказателства – екранна снимка на последователността на извършените действия – 10 бр. листове.

На 22.09.2018 г. от началник „Сектор“ в „Агенция“ Митници е направено искане за удължаване срока за запечатване на част от обекти на основание чл. 40, ал. 4 от ДОПК до Председателя на Районен съд – Карнобат. Районен съд – Карнобат се е произнесъл с определение № 567/23.09.2018 г., с което е  продължил срока на запечатването на обекти, както следва: Данъчен склад с ИНДС BGNCA00149001, находящ се в с. Венец, общ. Карнобат, п. имот 009005, управляван от лицензирания складодържател „СИС ИНДУСТРИЙС„ООД с ЕИК040275584 и Данъчен склад с ИНДС BGNCA00018001 находящ се в с. Церковски 8472, общ. Карнобат, управляван от лицензирания складодържател „ВИН.С. ИНДУСТРИЙС“ ООД с ЕИК 831280490, извършени с Протоколи № А 1107/21.09.2018 г. и № А 1110/ 22.09.2018 г. на Агенция Митници - Централно митническо управление - Митница Бургас, с които са извършени запечатване на посочените в тях обекти с 1 /един/ ДЕН, считано от изтичане на определените срокове от 48 часа, за всеки един от тях, като отхвърля така направеното искане за продължаване на същия срок до пълния поискан размер от 60 дни, като неоснователно и е отхвърлил искането на Агенция Митници - Централно митническо управление - Митница Бургас за продължаване на срока на запечатване на Данъчен склад с ИНДС BGNCA00149002, находящ се в с. Венец, общ. Карнобат, п. имот 10625.87.28, управляван от лицензирания складодържател „СИС ИНДУСТРИЙС“ ООД с ЕИК040275584, което е осъществено с протокол за запечатване на обект или част от него № А 1109/ 21.09.2018 г. на Агенция Митници - Централно митнрческо управление - Митница Бургас допълнително с 60 дни, като неоснователно. В своето определение Районен съд – Карнобат е приел, че съгласно чл. 40,  ал. 1 от ДОПК разпоредбата дава възможност при извършване на ревизия или проверка органите по приходите в случая Митница Бургас да предприемат действия за обезпечаване на доказателства чрез опис или други действия, подробно посочени в същата норма. В случай, че не е възможно действията да бъдат извършени своевременно за целите на ревизията или проверката и то само тогава органът по приходите може да запечата обекта или част от него и то само където се намират подлежащите на обезпечаване доказателства за срок до 48 часа, като този срок може да бъде продължен от Районния съд по местонахождението на обекта. Приема още, че в случая от същите разпоредби на ДОПК се установява единствения възможен правен извод, че макар срока да може да бъде удължаван по искане на съответния орган по приходите, същият орган не може да злоупотребява с искането на такъв продължителен срок от 60 дни, тъй като закона е казал, че обезпечаване на доказателствата могат да се извършат чрез опис или други действия, подробно посочени в нормата на чл. 40, ал. 1 от ДОПК, а в случай че не е възможно същите действия по ал. 1 да бъдат извършени своевременно за целите на проверката, то като крайна мярка органа по приходите може да запечата обекта или част от него и то само там, където се намират подлежащите на обезпечаване доказателства, които не могат и не трябва да бъдат целия данъчен склад, а само конкретно определените обекти спрямо които е поискано обезпечаването на доказателствата, за срок от 48 часа, нещо което органа по приходите е направил, но не е извършил съобразно задълженията си по смисъла на чл. 40, ал. 1 от ДОПК. В резултат на така изложеното Районен съд - Карнобат счита, че искания срок се явява неоснователно голям, както и че исканото обезпечаване следва да бъда направено само върху определени обекти от съответния данъчен склад, а не върху целия такъв с оглед възпрепятстване дейността на складодържателя, като затова и по тези съображения следва да бъде продължен искания срок само с 1 ден, през който органа по приходите, респ. Митница Бургас, следва да извърши и то окончателно предвидените й и осигурени й възможности в същия срок, а не да спира дейността на целия данъчен склад, респ. горепосочените два данъчни склада, нещо което съдът намира за необосновано, респ. отчасти и за незаконно.

На 21.09.2018 г. „ВИН.С. ИНДУСТРИЙС“ ООД е обжалвало пред Началника на Митница Бургас действията за обезпечаване на доказателства от страна на митнически служители на данъчен склад ИДНС BGNCA00018001 с жалба с вх. № 32-273851/21.09.2018 г. и допълнение към нея от 25.09.2018 г. По така депозираната жалба Началника на Митница Бургас не се е произнесъл в законоустановения срок, въпреки големият интерес от така направеното обезпечаване на доказателства чрез запечатване на почти цялото предприятие на „ВИН.С. ИНДУСТРИЙС“ ООД със седалище в с. Церковски, община Карнобат, област Бургас.

В резултат на непроизнасянето на Началника на Митница Бургас в установения срок от  „ВИН.С. ИНДУСТРИЙС“ ООД на основание чл. 41, ал. 3 от ДОПК е подадена жалба с вх. № 10784 от 28.09.2018 г. до Административен съд – Бургас против действията за обезпечаване на доказателства от страна на митнически служители на данъчен склад ИДНС BGNCA00018001, описани в протокол № А1107 от 21.09.2018 г. на Митница Бургас.

При така установената фактическа обстановка се налага следните правни изводи:

Жалбата е подадена в срока по чл. 41, ал. 3 от ДОПК, от лице с правен интерес, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Съгласно разпоредбата чл. 102, ал. 1 от ЗАДС митническите органи осъществяват контрол върху акцизните стоки. При извършваните проверки в тази връзка разпоредбата на чл. 103, ал. 2 от ЗАДС препраща към реда по ДОПК относно събирането, обезпечаването и преценката на доказателствата, установени при тези проверки. Във връзка с контрола върху акцизните стоки, чл. 104, ал. 1 от ЗАДС предоставя на митническите органи правомощията на органи по приходите, като по смисъла на ал. 2 от нормата, началниците на митническите учреждения имат правомощията на териториален директор. Предвид изложеното обжалваните в случая действия са предприети от компетентен орган.

Съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от ДОПК, приложима по силата на препращащата норма на чл. 103, ал. 2 от ЗАДС при извършване на ревизия или проверка органът по приходите може да предприеме действия за обезпечаване на доказателства чрез опис или чрез изземване с опис на ценни книжа, вещи, документи, книжа и други носители на информация, както и чрез копиране на информация от и на технически носители, даващи възможност за възпроизвеждането й, като вземе необходимите технически мерки за запазване на автентичността й. Едва в случай на невъзможност тези действия да бъдат извършени своевременно за целите на ревизията или проверката, органът по приходите може да запечата обекта или част от него, само където се намират подлежащите на обезпечаване доказателства, за срок до 48 часа (чл. 40, ал. 2 от ДОПК).

В настоящия случай съгласно протокол за извършена проверка № 1107 от 21.09.2018 г. се установява, че предприемането на действия по обезпечаване на доказателства чрез запечатване на обект или част от него се е наложило поради установени по време на предходните проверки следни нарушения:

- наличието на монтиран кран в долната част на циркулационен изпарител свързан с дестилационна колона номер 5, който не е свързан със средство за измерване и контрол, като колоната се намира в производствено помещение „Ректификация Етап 2“. Била е установена е възможността, чрез монтираният по този начин сферичен кран да бъдат извеждани акцизни стоки без тяхното преминаване през технически средства за измерване и контрол, поради което проверяващите са приели, че са нарушени изискванията на чл. 48 от Наредба Н-1 от 22.01.2014г. за специфичните изисквания и контрола осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки и с тези действия от страна на лицензирания складодържател е нарушена разпоредбата на чл. 103а ал. 7 от ЗАДС.

- При направен тест в същия обект на лицензирания складодържател на бутилираща линия за вино в работен режим е било установено, че при закриване на сензора, на таблото на брояча след около 3 минути се визуализира следното съобщение "ВНИМАНИЕ!!! ЗАКРИТ ДАТЧИК" и въпросният сензор не отчита преминаващите бутилки, а поточната линия продължава своя работен режим въпреки стартиралата аларма, като това е предпоставка за манипулиране на средството за измерване и контрол.

- При извършено контролно измерване на акцизен продукт „винен дестилат“ като в началото е включена помпата за пълнене без да се стартира транзакция, а същата е била стартирана ръчно след около 4 минути и алкохолното съдържание на продукта е било въведено ръчно в края на транзакцията, е било измерено количество от 2,0137 куб.м., а реално приминалото през средството за измерване е 2,5676 куб.м. или налице е разлика в размер на 0,5539 куб.м. В резултата на което е достигнато до извод, че посочената разлика дава възможност да не се отразяват в материалната отчетност приминалите количества преди ръчното стартиране на транзакцията.

- В 00:30 часа на 22.09.2018 г. е направен опит да се достъпи АСО на лицензирания складодържател от служебен компютър, находящ се в Митница Бургас, като горното действие е обективирано в ПИП №А1113/22.09.2018 г. Посочено е, че опитът е неуспешен, което не позволява извършването в реално време на контрол като по този начин са нарушени разпоредбите на чл. 47,  т. 8 от ЗАДС.

Видно от приложените по делото доказателства, а именно протокол за извършена проверка № А1097 от 19.09.2018 г. и протокол за извършена проверка № А1102 от 20.09.2018 г. на които се позовават и митническите служители се установява, че от митническите служители извършили проверките е било извършено обезпечаване на доказателства чрез други способи, а именно:

- по отношение на констатирания монтиран кран в долната част на циркулационен изпарител, свързан с дестилационна колона номер 5 (намираща се в производствено помещение „Ректификация Етап 2“, който не е свързан със средство за измерване и контрол в протокол за извършена проверка № А1102 от 20.09.2018 г. е посочено, че на мястото по искане на Специализирана прокуратура – София и във връзка с досъдебно производство № 130/2018 г. по описа на „СО“ СП е пристигнал екип от разследващи полицаи и криминалисти при ОД на МВР-Бургас, които са извършили оглед и заснемане на така констатираната фактическа обстановка по отношение на монтирания метален кран в долната част на циркулационния изпарител, свързан с дестилационна колона № 5, намираща се в „Ректификация Етап 2“. Както и, че за предотвратяване на последваща експлоатация, върху отвора на крана е била поставена метална капачка, подсигурена с пломбажна тел и технически средства за контрол със следните номера – 0028552, 0028516, 0028513 и 0028549.

- по отношение на извършеното контролно измерване на акцизен продукт „винен дестилат“ следва да се отбележи, че в протокол за извършена проверка № А1097 от 19.09.2018 г. и № А1102 от 20.09.2018 г. след извършените контролни измервания в заключение е посочено, че показанията на предоставените справки от АСО на проверяваното лице, при сравнение с показанията от дисплея на средството за измерване – Разходомер, контролното табло и данните в БАЦИС и не са установени разлики.

- по отношение направения опит на 22.09.2018 г. в 00:30 часа да се достъпи АСО на лицензирания складодържател от служебен компютър , находящ се в Митница Бургас, което действие е обективирано в ПИП № А1113 от 22.09.2018 г. следва да се отбележи на първо място, че опитът да се достъпи АСО на лицензирания складодържател е направен след съставяне на Протокол за извършена проверка № 1107 от 21.09.2018 г. и след предприемане на действията по обезпечаване на доказателства с протокол № А 1107 от 21.09.2018 г. Отделно от това в протокол за извършена проверки № А1097 от 19.09.2018 г. е отразено единствено, че в 14:13 часа е било отворено таблото на ИКУНК (Интегриращото комуникационно устройство за наблюдение и контрол) от представители на дирекция „ИСАД“. Била е свалена акцизната пломба № 0123895. Била е извършена проверка на комуникационната структура на ИКУНК. Било е констатирано, че връзката между Агенция „Митници“ и IPC се осъществява през допълнително мрежово устройство – Wi-Fi маршрутизатор, което не е отразено в техническата схема предадена на Агенция „Митница“ и не се намира в шкафа с елементи на ИКУНК, а в отделна кутия, която не е пломбирана от Агенция „Митници“. След приключване на проверката е било затворено таблото на ИКУНК и е била поставена акцизна пломба № 0123862 в 14:24 часа. А в протокол за извършена проверка № А1102 от 20.09.2018 г., че е била направена допълнителна проверка на описаното в протокол № А1097/19.09.2018 г. мрежово устройство и е установено, че забелязаното допълнително мрежово устройство работи в режим на безжична точка за достъп и не пренасочва мрежови трафик.

- по отношение на установеното при направения тест на бутилиращата линия за вино в работен режим не може да се установи къде точно се намира тази бутилираща линия , за да може да се направи преценка от необходимостта за запечатване на съответното помещение и да се направи проверка дали същото е било запечатано. В Протокол за извършена проверка № А1107 от 21.09.2018 г. е посочено „освен това в същия обект“, като от така посоченото не може да се установи дали става въпрос за целия склад или за помещението в което е открит монтирания кран в долната част на циркулациония изпарител, за който се обяснява преди това в протокола. Това не може да бъде установено и от описаното в протокол за извършена проверка № А1102 от 20.09.2018 г.

В протокол за извършена проверка № А1102 от 20.09.2018 г. е отбелязано, че при обход на територията на контролна точка № 4 (Изход на данъчен склад – дестилат) от втори фланец преди разходомер е било свалено ерозирало техническо средство за контрол (ТСК) – акцизна плобма с нарушена цялост, чийто номер не може да бъде идентифициран. Същото място е било обезпечено с поставяне на ново ТСК № 0060863, като върху смукател на резорвоар № СХ7, находящ се в „Спиртохранилище 1“ са били поставени два броя ТСК с номера съответно № 0060814 и № 00600872. Същите действия са били извършени и в помещения „Ретификация – Етап 1“, като е било поставено ТСК с номер 0028504 върху „Кран към буферни съдове за дестилат“, тоест отново са били извършени действия по обезпечаване на доказателства.

Предвид изложеното съдът намира, че не са налице основания, които да обосноват извършените действия по обезпечаване на доказателства чрез запечатване на обект или част от него въз основа събраните в хода на административното производство доказателства. Напротив с оглед всички събрани доказателства се установява, че са били извършени други действия по обезпечаване на доказателствата, поради което не е било необходимо запечатване на целия обект. Още повече, че отново видно от представените доказателства са били констатирани нередности в определени помещения от обекта, а видно от протокола за запечатване на обект или на част от него А 1107 от 21.09.2018 г. са били запечатани 22 обекта, сред които дори прави впечатление, че не е посочено помещение „Ретификация Етап 2“, където е установен монтирания кран в долната част на циркулационен изпарител свързан с дестилационна колона № 5. Факт в подкрепа на това, че запечатването на практически целия обект е било неоснователно и необосновано е и това, че през двата дена в които е бил запечатан обекта не са били извършени каквито и да било действия по събиране и обезпечаване на доказателства и незнайно как в Протокола за извършена проверка № 1107 от 21.09.2018 г., неразделна част от протокол за запечатване на обект или част от него № А 1107 от 21.09.2018 г. е залегнало като основание направен опит да се достъпи АСО на лицендирания складодържател от служебен компютър, находящ се в Митница Бургас, което действие е обективирано в ПИП № А1113 от 22.09.2018 г., т.е. на следващия ден след запечатването.

Отделно от горното следва да се отбележи, че в оспорения акт липсват и каквито и да е мотиви, въз основа на какво митническите служители са направили преценка  защо се налага запечатването на изброените обекти. Действията на митническите органи следва да са мотивирани, като това е необходимо условие за да може да се направи преценка дали при налагането на обезпечителните мерки са спазени принципите на съразмерност по чл. 6 от АПК, за обективност по чл. 3 от ДОПК и за добросъвестност чл. 6, ал. 1 от ДОПК. Още повече, че както бе посочено по-горе в настоящия случай не е било необходимо предприемането на мярката по чл. 40, ал. 2 от ДОПК, доколкото бе установено, че в хода на проверките е било извършено обезпечаване на доказателства по установените нередност чрез други методи. Законодателят е предвидил, че обезпечаване на доказателствата могат да се извършват чрез опис или други действия, подробно посочени в нормата на чл. 40, ал. 1 от ДОПК, а в случай че не е възможно същите действия по ал. 1 да бъдат извършени своевременно  за целите на проверката, то като крайна мярка органа по приходите може да запечата обекта или част от него и то само там където се намират подлежащите на обезпечаване доказателства, а не целия данъчен склад. Предвид изложеното необосновано и незаконосъобразно се явява в настоящия случай запечатването на практически целия склад, като се спира дейността му. Допълнителен аргумент в тази насока е и определение № 567 от 23.09.2018 г. на Районен съд – Карнобат, с което срока на запечатването на процесния обект е продължен само с един ден.

С оглед на всичко изложено съдът намира, че действията по обезпечаване  на доказателства с протокол за запечатване на обект или части от него № А1107 от 21.09.2018 г. и протокол за извършена проверка № 1107 от 21.09.2018 г., неразделна част от него са извършени в противоречие с правилата на ДОПК, поради което протоколът с който те са предприети следва да бъде отменен. 

По изложените съображения и на основание чл. 41, ал. 3 от ДОПК, Административен съд – Бургас, І състав

           

ОПРЕДЕЛИ:

 

            ОТМЕНЯ действия за обезпечаване на доказателства, обективирани в протокол за запечатване на обект или част от него № А1107 от 21.09.2018 г. и протокол за извършена проверка № 1107 от 21.09.2018 г., неразделна част от него, и двата на Митница Бургас.

           

Определението не подлежи на обжалване.

                                                                                                СЪДИЯ: