ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 21.03                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на двадесет и първи март                         две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                     

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2788 по описа за 2017 година.                 

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  К.П.С., редовно призован, не се явява,  представлява се от адвокат Н., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ младши разузнавач в Сектор“ Криминална полиция“ при  Първо Районно управление на  ОДМВР Бургас- М. И., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

АДВОКАТ Н.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         АДВОКАТ Н.: Във връзка с издаденото ми съдебно удостоверение, представям и моля да приемете от Районна прокуратура- Бургас писмо с датата 13.03.2018г., от което е видно, че досъдебното производство, което е посочено като основание за задържането в атакуваната заповед е ДП№ 431 ЗМ 736/2017г. по описа на Първо районно управление, с вх..№ 7056 от 2017 г. с пор. № 2307/2017г. на Районна прокуратура Бургас е образувано на 31.07.2017г. за престъпление по чл.209, ал.1 от НК срещу неизвестен извършител и по отношение на доверителя ми К. С. няма никакви доказателства за съпричастност на същия към деянието, за което е образувано горепосоченото наказателно производство, няма приложени сведения от С. или докладни записки, от които да е видно извършването на каквито и да е било действия по проверка или на разследване с лицето по това ДП. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата. 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание от адвокат Н. писмени доказателства, а именно писмо от БРП изх. №7056/02.08.2017г. и писмо изх.№7056/13.03.2018г..

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Н.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите решение, с което отмените обжалваната заповед като неправилна и незаконосъобразна. Тя е незаконосъобразна и противоречаща с целта на закона. С представените по делото доказателства, безспорно се установява, че след задържането на жалбоподателя на 22.09.2017г. в 17,35ч. до освобождаването му на 23.09.2017г., не са извършени каквито и да е било неотложни процесуални действия или дори сведения или обяснения, относно посоченото в заповедта престъпление в ДП, нито по някое друго ДП, които ако е имало такава необходими е можело да се извършат без прилагане на процесната ПАМ. Ответникът не е ангажирал никакви доказателства за каквото и да е законово основание за издаване на заповедта за задържане на доверителя ми. Не са представени такива, поради което приемам, че няма конкретни данни, че жалбоподателят е заподозрян за конкретно престъпно деяния. Освен това от информацията в представеното писмо от БРП е видно, че срещу Колю С. е водено наказателно дело през 2010година за кражба, което  е приключило през 2011година  и няма данни за минали или настоящи висящи наказателни дела срещу него. Считам, че атакуваната заповед е издадена в противоречие с целта на закона и не е било необходимо да се налага такава ПАМ. Същата несъразмерна, без конкретни данни, че жалбоподателят е извършител на каквото и да е престъпление.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.26часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: