ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 30.01.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети  януари                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2778 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ф.Х.Х., редовно призован, не се явява. За него адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно осигурителна практика“ Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е писмо вх.№12831/29.11.2017г. от ответника, с приложена към него административна преписка по регистрация по ЗДДС на „ПФ“ ООД с ЕИК 200863578.

 

адвокат Н.: Да се приемат така представените доказателства. Няма да сочим нови доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

юрисконсулт Т.: Да се приемат така представените доказателства. Няма да сочим нови доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№12831/29.11.2017г. писмени доказателства под опис.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

адвокат Н.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите жалбата на моя доверител. Ще представя писмени бележки. Моля да ни се присъдят разноските по списък, който представям. Бих желала само да добавя, че данъчните задължения, които са вменени като за солидарна отговорност ведно с данъчно задълженото лице са определени по незаконосъобразен акт и правя това възражение изрично, както и ще обсъдя този факт предвид новоизлязла практика на ВАС, че в това производство могат да се обжалват и констатации.

 

юрисконсулт Т.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалбата и потвърдите РА в обжалваната част. Считам, че изводът на органът по приходите за наличието на всички елементи на фактическия състав на чл.19, ал.1 от допк са налице, което пък от своя страна е дало основание за ангажиране на отговорността по този ред на жалбоподателя. Подробни съображения са изложени в решението на директора на дирекция „ОДОП” гр.Бургас, като моля същите да бъдат съобразени. В случай, че отхвърлите жалбата претендираме юрисконсултско възнаграждение в размера по Наредба №1 за минималния размер на адвокатските възнаграждения. Моля за срок за представяне на писмени бележки по същество на спора.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя и 10-дневен срок на ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: