ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 05.11.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На пети ноември                                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2776 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.15 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ „РАДИАНС“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адв.З.Д. с представено пълномощно на лист 70 от делото.

 

         ОТВЕТНАТА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомена, представлява се от юрисконсулт Р. с представено пълномощно находящо се на лист 62 от делото.

        

         Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор Червеняков.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.К.Д.М..

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Не възразяваме по изслушването на експерта.

ПРОКУРОРЪТ: Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че заключението по назначената съдебно-техническа експертиза е депозирано в деловодството на съда на 25.10.2018г., в установения от закона срок, не са налице процесуални пречки по нейното изслушване, поради което  

ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице, чиято самоличност снема както следва:

         инж.К.Д.М. – 67 год., български гражданин, семеен, неосъждан, без особени отношения със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде вярно и безпристрастно заключение.

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам заключението, което съм представил

 

         Адв.Д.: Нямам въпроси. Заключението е пълно, ясно и подробно.

 

Юрисконсулт Р.: Имам няколко уточняващи въпроса.

Когато изследвахте обема, респективно стойността на извършените СМР, тези цени, които са описани в актовете, съпоставили ли сте ги със средните цени на строителството за съответния период или приемате това, което е договорено.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Приемам ония цени, които са договорени с описаните и приложени към делото договори за изпълнение на строителството или по приетите от двете страни протоколи образец 19. Не съм сравнявал тези единични стойности на описаните СМР със средните за страната и представени в книжките на „Строй експерт“ средни стойности за страната.

 

Юрисконсулт Р.: Разбирам, че съвсем коректно сте отговорили на последния въпрос за евентуалния срок за изпълнение, но все пак, като стъпки на лист 2 от заключението сте описали каква е последователността – подготвителни работи и т.н. - дейностите на строителния процес.

Въпросът ми е: Понеже сте посочили средно човекодни, от опита, който имате, последователността за изпълнение на строителството, т.е. може ли преди да се направи усилване на плочата да се изгражда конструкцията.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тъй като анкерните планки, т.е. планките, които се монтират в усилената удебелена плоча, респективно в предвидени в конструктивния проект греди и пояси, са основата за монтаж на носещата метална конструкция на процесната надстройка, то самата метална конструкция не може да започне преди да е положена тази удебелена плоча макар и частично в някои от секциите, за да има последователност. Може да се започне, т.е. да вървят паралелно действията, с една крачка изпреварващо е първото условие. Описал съм го в експертизата. Паралелно може и като се започне разчистването да се започне удебеляването. Но не може без да е започнало удебеляването на плочата и гредите и поясите да започне монтажа.

Първо започва едната фаза и след това успоредно и паралелно може да се започнат и другите. Технически пречки няма.

Мрежовият график показва как се застъпват отделните видове работи.

 

Юрисконсулт Р.: Да смятам ли сега по-наложен е терминът линеен график?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Линеен график е, когато едното приключи, тогава започва следващото. Линеен график е абсурдно, даже и в този период, в който са представени протоколите образец 19 да бъде приложен. Неприложим е.

 

Юрисконсулт Р.: 500 човека на 1000кв.м. е ли възможно леко да си пречат?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Много е възможно и ще си пречат. Но не е невъзможно. Самата практика е друга. Не искам заради толерантността да давам пример от самата практика. По принцип да, могат да си пречат, но не е невъзможно.

Реално ще се падне на три квадратни метра по един човек, плюс помощни работници и механизация.

Юрисконсулт Р.: Нямам други въпроси.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да изясните, посетихте ли обекта на място.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Ходих два пъти на място. Сградата в процесния тавански етаж не е в експлоатация.

Съществува процесният тавански етаж във вида, в който е описан в експертизата. Т.е. извършен е груб строеж, конструкция, зидария, както съм го описал. Монтирани са до извод ел.инсталациите, до тапа В и К инсталациите, изведени са за климатици инсталациите, поставени са дограмите вътре и вън, без вратите на тоалетните, които нямат облицовка и санитария. Фасадата е оформена, тераси и балкони са оформени с гранитогреси и парапети.

 

 ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

 

          Съдът,  като взе предвид изслушаното днес заключение по съдебно-техническа експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение на вещото лице инж.К.М., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 600 лева изцяло от внесения депозит.

 

         Адв.Д.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

Юрисконсулт Р.: Нямам искания по доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.Д.: Моля да уважите исковата молба изцяло. Тя беше подкрепена в процеса от изслушаните съдебно-счетоводна и съдебно-техническа експертизи, както и представените доказателства. Моля за възможност да представя писмени бележки и да ни присъдите разноските по делото, за които представям списък.

 

Юрисконсулт Р.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, както и да ни присъдите направените по делото разноски включително юрисконсултско възнаграждение. В указан от съда срок ще представя писмени бележки.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата претенция е недоказана и неоснователна. За да е основателен подобен иск следва да е налице пряка и непосредствена вреда в следствие н незаконосъобразен административен акт. В случая дори да приемете констатациите на експертизата за паричен еквивалент на процесната постройка, тя е налична, не е премахната и оттук не считам, че е налице пряка и непосредствена вреда.

На второ място, от доказателствата по делото е видно, че обектът е завършен на 14.12.2012г, заповедта на началника на РДНСК е от 09.03.2012г, исковата претенция е депозирана и е образувано производството на 05.10.2017г.

С оглед изложеното считам, че е с изтекъл 5-годишния давностен срок по ЗЗД за предявяване на иска.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок, като дава на пълномощниците на страните 7-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.32 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: