ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 19.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На деветнадесети юни                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: Г.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 2767 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Еко фрукт“ ООД, редовно призован, се представлява от представител по пълномощие адвокат П.Ш., надлежно упълномощен, с пълномощно на лист 111 по делото.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт М., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно на лист 152.

Явява  се вещото лице М.Д.Д..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че заключението по назначената съдебно-счетоводна експертиза е постъпило на 05.06.2018г. с вх.№ 6248 - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК.

 

Съдът пристъпва към изслушване на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като снема самоличността му както следва:

М.Д.Д., 53 г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупредена за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм заключение, което поддържам.

АДВОКАТ Ш.: Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр.3 от заключението, на предпоследния ред сте записали, че към тази дата дружеството има надвнесени суми. Какво сте имали предвид?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Внесени по сметките на съответните параграфи суми и неподадени Декларации 6, които да бъдат квитирани /обвързани/. Практиката на НАП е следната: сумата постъпва по съответната сметка и параграф, подава се декларация 6 и тези задължения се обвързват на 25-то число, следващо месеца, за което се дължат.  Всеки вид плащане си влиза по отделен параграф, по отделна сметка. И по ДОПК е конкретизирано. Отпадна данъчно-осигурителната сметка от март 2014 г. Тогава имаше обща данъчна сметка, в която постъпваха всички сметки – данък общ доход, корпоративен данък и други данъци. Като се подаде Декларация 6, от там се дърпат парите, но след тази промяна за всеки вид плащане има 4 вида банкови сметки и 4 вида плащания, код за данъци, за ДОО и за здравни вноски, за ДЗПО. Това са отделни видове кодове и отделни банкови сметки. Ако в едната сметка има повече прередени и по-малко декларирани, и обратно, за да се извърши компенсиране, не може да стане автоматично от програмния продукт на НАП.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М.: Ако има само надвнесен данък, само тогава може. На стр.4 сте записали в средата: „…недължимо платените/надвнесени суми са преведени по точните банкови сметки и верните видове плащания на фонд ДОО и фонд ЗОВ“. Съзнателно ли е направено , както е посочено в платежното нареждане?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Да, точно така. Платежните са оформени така, както съм ги описали, по точните параграфи, по верните сметки, но са превеждани повече суми, отколкото е трябвало от счетоводството от платежните нареждания.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М.: На стр.6 в отговора на въпрос 7- считате, ли че не е спазена последователността на заплащане на задълженията?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: По принцип се погасяват първо главници, после лихви, после разноски. Тази последователност е по чл.128 от ДОПК. Спазени са. Първо са плащани главници, после лихви, после разноски.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М.: Последователността на погасяването е спазена, както в програмния продукт, както и от платежните, така ли?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Да, спазена е.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Би следвало да се извърши обвързване без да се има предвид, че сумите за са различни видове плащания – това сте писали в заключението.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Ако нямаше различни сметки и различни параграфи, но като има промяна в ДОПК, няма как да стане. Ако беше преди март 2014 г. този проблем нямаше да го има.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ М.: За отговора Ви на въпрос 8 – органът не е ли спазил последователността? Така ли считате?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Ако я имаше единната сметка, тогава нямаше да има задължения. Ако не бяха промените от  месец март 2014 година, нямаше да има задължения. Говорим за месец декември 2015 година.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС на СЪДА към ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Към 31.12.2015 г. пари е имало, но са били по друга сметка за други фондове ли?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Да. Дължат се данъци, там не стигат парите. Надвнесени са по други сметки, защото са объркали , според мен поне това се дължи на грешка, платежните за ДОО и здравно-осигурителни вноски. Те са по други сметки. Ако бяха подали заявление по чл. 129 от ДОПК преди 31.12.2015 г. НАП щеше да го изчисти това задължение.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на съдебно-счетоводната експертиза. УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит. Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ Ш.: Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други доказателствени искания.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

АДВОКАТ Ш.: Моля да постановите решение, с което да се уважи жалбата в цялост. Поддържам изцяло жалбата.

Претендираме разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана.

Моля за юрисконсултско възнаграждение в размер на 1404 лева.

Ще представя писмени разноски.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на ответника в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище с копие за другата страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: