ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,26.09.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и шести септември            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 273 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят З.М.Н. не се явява, редовно уведомена. За нея се явяват адвокати А. и В., надлежно упълномощени.

За ответника Началник РДНСК Югоизточен район - Бургас се явява ст.юрисконсулт Й. А., надлежно упълномощена.

Заинтересованите лица Д.Х.Н., Р.В.Т. *** не се явяват, редовно уведомени.

За заинтересованата страна Р.Т. се явява адвокат Д.С. с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице инж.З.А..

 

Адвокат А. - Да се даде ход на делото.

Адвокат В. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт А. - Да се даде ход на делото.

Адвокат С. - Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице както следва:

З.Ч.А.- 72 г., българка, български гражданин, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

Адвокат В.- Запознахме се със заключението, но считаме, че не е изяснен въпросът, поради което ще молим да поставим допълнителни въпроси в допълнителна молба, която представям. Когато прочетохме заключението, възникнаха и други въпроси. Нямам въпроси към вещото лице.

Юрисконсулт А.- Нямам въпроси към вещото лице, моля да се приеме заключението.

Адвокат С.- Нямам въпроси към вещото лице.

Вещото лице А., на въпрос на съда: Има една съществуваща сграда, строителството е започнало от 1993г. по одобрен проект. Западната част, където е жалбоподателката, е изпълнена до втория етаж с временен покрив, а по проекта от 1993 г. сградата е от три етажа. Източната част е изпълнена по одобрен проект по обжалваното строително разрешение, строителството е реализирано. От техническа гледна точка ще има големи затруднения за довършването на другата част- с проект, изследване на носимоспособността на изграденото, на съществуващото, трябва да се режат плочи, да се подпират. Това е въпрос на техническо решение, но е доста сложно.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническа експертиза и определя на вещото лице инж. А. за положения труд възнаграждение в размер на 200 лева, съобразно от представената справка декларация, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Адвокат В.- Считаме, че строителното разрешение е нищожно, защото е одобрило незаконен проект. До изясняването на тези въпроси, видно и от заключението на вещото лице, искаме да поставим допълнителни въпроси в този аспект, че одобрения проект е одобрен при нарушения на строителните норми. Представям молба с новите въпроси, с копия за страните и вещото лице.

Юрисконсулт А. – Моля да не приемате направеното в днешното съдебно заседание искане за допълнителни задачи към вещото лице, тъй като считам, че всичките шест въпроса в молбата касаят незаконосъобразност на разрешението за строеж, предмет на настоящото производство. Началникът на РДНСК се е произнесъл единствено и само по нищожността. В трайната практика за нищожност на административния акт се счита най-вече единствено и само липса на компетентност, следователно териториална и времева. От подробно изложените мотиви в заповедта не се установява наличие на такава правна нетърпимост, което да води разрешението за строеж за едно правно нищо, което е възприето от практиката за нищожността на административния акт. В тази връзка считам абсолютно недопустими посочените шест въпроса в нарочната молба от днес. На следващо място относно заповедта, разрешението за строеж е обжалвано първо пред РДНСК и по неговата незаконосъобразност, по която началника РДНСК се е произнесъл с влязла в сила заповед, е стабилизирана с акт на настоящия съд, с оглед на горното моля да не допускане изготвянето на нова съдебно-техническа експертиза.

Адвокат С.- Ще се постарая да си изложа тезата общо. Току-що съдът прие съдебно-техническата експертиза на вещото лице, в която ясно беше посочено, че въпросното разрешение за строеж касае западната част. Колегите са поставили въпроси за едно бъдещо застрояване за източната част, т.е. това не може да бъде предмет на обжалване на страната. На следващо място, съобразено ли е с нормите на товароносимост на сградата са въпроси, които касаят строителни правила и нормативи по ЗУТ и те биха обосновали незаконосъобразност на строителното разрешение, а не нищожността му. Що се касае така например за въпрос 2 – „…в какво се изразяват тези несъответствия” , мисля, че на този въпрос отговори вещото лице, няма неодобрени проекти. В случая се цели отново да бъде решаван въпроса за законосъобразността, а не за нищожността на строителните книжа. Отделно от това колегите казаха, че нямат задачи, сега има нови задачи, от колегиална гледна точка това не е правилно.

Адвокат А.- Оказа се, че така поставеният въпрос и отговор в експертизата засяга частично всички тези неща, които сме поставили в молбата с допълнителните въпроси и за нас не са без значение отговорите, а строителното разрешение има отношение за основателността на самото разрешение.

 

СЪДЪТ намира направеното искане за допълнителна експертиза за основателно. Доколкото в закона не са изрично формулирани основанията за нищожност на административните актове, е необходимо да се изследва степента на засягане на акта и с оглед на това въпросите се явяват относими към предмета на делото. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените от адвокати В. и А. в нарочна писмена молба задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице инж. З.А..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 200 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.12.2014г. от 10.45ч., за които дата и час страните и вещото лице са уведомени в съдебно заседание.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: