Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  № 1901

гр. Бургас, 29 октомври  2018 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на осемнадесети октомври, през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

         ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

          АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар Б. Н. и с участието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 2726/2018 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на ЕТ“Илчо Илчев- Обзор“, представляван от И.С.И.,ЕИК 201925036  против  решение № 261 от 09.08.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 563/2018 г. по описа на Районен съд Несебър. С решението е потвърдено  наказателно постановление № 2876/2017/08.05.2018 г. на началник на Митница Бургас, с което на ЕТ“Илчо Илчев- Обзор“, с ЕИК 201925036, със седалище и адрес на управление в град Обзор, ул. „Славянска” 12, представлявано от И.С.И.,  е наложена имуществена санкция в размер на 500/ петстотин/ лева на основание чл.126а, ал.1 от ЗАДС за нарушение на чл.88, ал.6 във вр. с чл. 88б от ЗАДС и чл.79а от ППЗАДС.

Касаторът счита, че оспореното решение е постановено при неправилно приложение на материалния закон. Поради това иска отмяната му и отмяната на наказателното постановление.

В съдебно заседание поддържа жалбата и направените с нея искания.Твърди, че не е извършил нарушението, за което му е наложена санкция

Ответникът - Митница Бургас, не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура  Бургас счита, че  първоинстанционното решение е обосновано и законосъобразно, поради което следва да бъде оставено в сила. 

Касационната жалба е допустима.

Подадена е в срока по чл.211 от АПК, от страна, с право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е основателна.

За да потвърди наказателното постановление, първоинстанционният съд е приел, че при издаването му са спазени процесуалните норми и материалния закон е приложен правилно. Оспореното решение е постановено при следните факти, по които спор няма.

На 11.10.2017г. била извършена планова  проверка от служители на Агенция Митници в специализиран малък обект за дестилиране/СМОД/, находящ се в гр.Обзор, ул.Славянска № 12, стопанисван от ЕТ“Илчо Илчев- Обзор“, притежаващ Удостоверение за регистрация № BG1000А0428, в качеството му на собственик на СМОД. В хода проверката било установено, че СМОД-а се намира в задния двор на къщата на Илчев, където са разположени два казана за варене на ракия, съответно единия с вместимост от 250литра и втори с вместимост от 150литра, който бил в работен режим, зареден със 70-80кг. ферментирали плодови материали. В акта било посочено, че не е имало изварена ракия, но в с.з. актосъставителят заявил, че в кофата под работещия казан имало незначително количество от около 1-2литра ракия, поради това и изобщо не го е вписал в констативния протокол. Митническите служители поискали справка-декларация по чл.88б от ЗАДС и дневник за постъпили за дестилация ферментирали плодови материали. Г-н Илчев посочил устно и писмено по време на проверката, че извършва профилактика на казана и затова не е водил документи за отчетност.Казанът заредил със собствени материални. Съставен бил Протокол за извършена проверка № 1277/11.10.2017г..

На 13.11.2017г. бил съставен Акт за установяване на административно нарушение/АУАН/ № 2394 срещу едноличния търговец, за това, че на 11.10.2017г. в качеството си на задължено лице не е попълнил изискуемите по ЗАДС документи в нарушение на изискванията на чл.88, ал.6 от ЗАДС, чл.88б от ЗАДС и чл.79а от ППЗАДС, вр.чл.126а, ал.1 от ЗАДС. Административно-наказващият орган, след като проверил акта с оглед неговата законосъобразност и обоснованост, и преценил  събраните доказателства приел, че нарушителят е извършил деянието виновно, и е издал обжалваното наказателно постановление, с което за нарушение на чл.88, ал.6, вр.чл.88б от ЗАДС и чл.79а от ППЗАДС и на основание чл.126а, ал.1 Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/ е наложена имуществена санкция в размер на 500лв.

Настоящият състав на съда намира, че при правилно установени факти първоинстанционният съд неправилно е приложил материалния закон. Съображенията за това са следните:

Санкционната норма на чл.126а, ал.1 от ЗАДС предвижда, че всяко нарушение на разпоредбите на този закон и на нормативните актове по прилагането му, установено от митническите органи, ако не е предвидено друго, се наказва с глоба в размер от 200 до 1000 лв. или с имуществена санкция от 500 до 2000 лв.

Нормата е бланкетна, което обстоятелство задължава наказващия орган да посочи конкретно нарушената законова или подзаконова хипотеза, очертаваща обективните елементи на състава на нарушението.

В случая съдържанието на санкционната норма, е определено с разпоредбите на чл.88, ал.6 във вр. с чл. и чл.79а от ППЗАДС.

Квалифицирането на нарушението обаче, е извършено в разрез с нормата на чл.18 от ЗАНН.

Това е така, защото чл.88, ал.6 от ЗАДС във вр. с чл. чл.79а от ППЗАДС и чл. 88б от ЗАДС, регламентират различни задължения, неизпълнението на всяко от които осъществява отделно нарушение по чл.126а, ал.1 от ЗАДС.

Първата разпоредба задължава данъчнозадължените лица да водят отчетност със съдържание по параметри на стоката. Терминът „водене на отчетност“ предполага наличие на дневник,  който съдържа, определени от закона реквизити. Аргумент в тази насока са и разпоредбите на чл. 77 и 78 от ЗАДС, които задължават лицензираните складодържатели да водят „дневник за складова наличност“. Разпоредбата на чл.79а от ЗАДС, въвежда само облегчения при воденето на отчетността от лицата, които не са лицензирани складодържатели, относно обхвата на информацията, но не променя начина на воденето й.

Същевременно чл.88б от ЗАДС предвижда задължение за физическите лица, които предоставят за производство на етилов алкохол (ракия) ферментирали материали от грозде и плодове - собствено производство, да попълват справка-декларация по образец, определен с правилника за прилагане на закона, която им се предоставя от лицата по чл. 57, ал. 1.

Нормата предпоставя възможност за неизпълнение на две отделни задължения, от два различни субекта. От една страна, може да е налице неизпълнение за попълване на декларация от физическо лице, което предоставя материал за производство на етилов алкохол, а от друга- на лице по чл.57, ал.1 да предостави справка- декларация. Неизпълнението на което и да е от задълженията, от който и да е субект би могло да предпостави извод за осъществен състав на нарушение по чл. чл.126а, ал.1 от ЗАДС.

Във връзка с последните съображения, освен че не е отчел допуснато от наказващия орган нарушение на чл.18 от ЗАНН, първоинстанционният съд не е констатирал и допуснато друго съществено нарушение на процесуалните правила- нарушено право на защита, поради неяснота на фактите срещу които следва да бъде организирана защитата.

По делото няма спор, че санкционираното лице е използвало собствен материал за профилактика на казана. При това положение е неясно дали ЕТ“Илчо Илчев- Обзор“ е санкциониран за това, че собственикът му И.И.не е предоставил на физическото лице И.И.(т.е. сам на себе си) справка- декларация за попълване или защото такава декларация изобщо не е била попълнена.

По тези съображения настоящият състав на съда намира, че районният съд е постановил решение, в противоречие с материалния закон, което следва да бъде отменено, съответно- да бъде отменено наказателното постановление.

Поради изложеното  и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 261 от 09.08.2018 г., постановено по административно наказателно дело № 563/2018 г. по описа на Районен съд Несебър И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВИ:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 2876/2017/08.05.2018 г. на началник на Митница Бургас, с което на ЕТ“Илчо Илчев- Обзор“, с ЕИК 201925036, със седалище и адрес на управление в град Обзор, ул. „Славянска” 12, представлявано от И.С.И.,  е наложена имуществена санкция в размер на 500/ петстотин/ лева, на основание чл.126а, ал.1 от ЗАДС, за нарушение на чл.88, ал.6 във вр. с чл. 88б от ЗАДС и чл.79а от ППЗАДС.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: