ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 29.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и девети ноември                     две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2724 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ„РИТЪМ–3“ООД, представлявано от управителя С.М.М.,  редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв. Х., надлежно упълномощен по делото, с представено пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, редовно уведомен, изпраща процесуален  представител ю.к. Я.М.- ст.ю.к. в Областно пътно управление-Бургас, надлежно уплъномощена, с представено пълномощно по делото.

 Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.Х.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.М. : Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

Ю.К.М.: Представям заповед № 441/17.06.1974 г. на комисията за приемане на пътния възел и протокол на комисията.

АДВ.Х.: Сега са запознавам с доказателствата.Моля, да не се приемат, тъй като се отнасят до участък, който не е същия. Нашият билборд е на километър 418-ти, почти 60 километра преди този участък и считам, че тази заповед и протокол не касаят дадения пътен възел.Той се намира на различни километри отдалеченост от този посочен в  протокола.

Ю.К.М.: Обясненията, които съм получила бяха, че километрите се разминават, тъй като това е километрирано  преди десетки години и нямат към момента възможност да представят други доказателства. Това е, което се съхранява при нас. Иначе трябва да искаме документи от регионалното министерство.

АДВ.Х.: Нямат нищо общо, тук не се виждат пътни възли.

Съдът с оглед становището на страните намира, че доказателствата следва да бъдат приети, като ще бъдат коментирани комплексно с останалия доказателствен материал по делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства, представени от ответната страна, а именно: Заповед №441/17.06.1974 годин на МС и протокол на приемателна комисия за приемане с окончателно намаление на стойността на строителството и въвеждане в действие на експериментален участък от етап първи на обект автомагистрала „Хемус“ км.473+716-477+260 и пътен възел „Бензиностанция“.

АДВ.Х.: Нямам други доказаталества.Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.М.: Нямам други доказаталества. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът като счете, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Х.: Моля да отмените отказа като незаконосъобразен и като нищожен. Основанията ми за това са следните: В преписката липсват констативни протоколи за предварителен оглед преди и след изграждане на рекламното съоръжение. От тях се вижда, че то отстоява от съседни рекламни съоръжения. Същите са влезли в законна сила и не са отменени по предвидената процедура. В същото време  постановеният отказ е стъпил само на базата  на един КП №221, който е издаден от некомпетентен орган и води до материална незаконосъобразност. Моля да отмените отказа и да ми се предостави срок да изложа подробни аргументи, поради големия обем от информация, който трябва да представя.

Ю.К.М.: Оспорвам основателността на жалбата. Моля да ми се предостави срок за писмени бележки.

Предоставя 10 дни срок за  представяне на писмени бележки за двете страни.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  със съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: