ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 15.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На петнадесети април                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 271 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 11:57 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Д.К., редовно призована, не се явява. Вместо нея се явява адвокат Н., редовно упълномощена от днес.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам жалбата.

Имам искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза във връзка с изложените от мен твърдения, че неправилно органът не е включил приходите на лицето по годишната данъчна декларация.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете приложените към преписката доказателства.

По отношение искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза искам да отбележа, че в паричния поток не са включени доходите от годишната данъчна декларация, тъй като същите са от дейността на лицето като едноличен търговец и тъй като основанието да не ги включат е липсата на счетоводни документи, от които да е видно, че физическото лице е взело от едноличния търговец пари.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и да уважи искането, направено от пълномощника на жалбоподателя за допускане на съдебно-счетоводна експертиза. Същата следва да отговори на въпросите, формулирани в нарочна писмена молба. Не следва на експертизата да бъде поставен въпрос така, както е формулиран от пълномощника на ответника, тъй като жалбоподателят не твърди наличието на счетоводно отразени разплащания между него в качеството на физическо лице и в качеството на едноличен търговец.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на поставените въпроси от адвокат Н., формулирани в писмена молба, депозирана по делото в днешно съдебно заседание.

За вещо лице НАЗНАЧАВА М.Л..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 250 лв., които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 27.05.2015 г. от 10:00 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: